meny
søk
English

BIB1300 Kunnskapsorganisasjon

Innledning

Emnet omfatter klassifikasjon og indeksering i teori og praksis. Dette inkluderer klassifikasjonsskjemaer og ulike emneordsvokabular, som tesauri. Emnet omfatter også bredere systemer for kunnskapsorganisasjon, som brukertagger, ontologier og automatisk indeksering.

Forkunnskapskrav

BIB1200 Informasjonssystemet

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • kjenner prinsippene og teoriene for verbale indekseringsspråk og klassifikasjonsskjemaer
 • kjenner prinsippene for oppbygging og bruk av enumerative, analytisk/syntetiske og fasetterte klassifikasjonssystemer
 • forstår hva slags konsekvenser ulike typer emnebeskrivelser har for gjenfinning
 • har grunnleggende kunnskaper om ontologier og brukertagging innenfor informasjonsvitenskap
 • forstår forskjeller og likheter mellom emnespråk og mellom emnespråk og brukertagger, samt hva slags konsekvenser disse forskjellene har for gjenfinning
 • forstår sammenhengen mellom semantiske webteknologier og tradisjonelle beskrivelsessystemer fra bibliotek- og informasjonsvitenskap
 • har innsikt i binære og rangerende gjenfinningssystemer og forskjellene mellom dem

Ferdigheter

Studenten

 • kan foreta emneanalyse av dokumenter
 • kan tildele dokumenter emneord og tilpasse emneord til ulike gjenfinningsformål
 • kan foreta grunnleggende klassifikasjon etter Deweys desimalklassifikasjon (DDK)
 • kan konstruere tesauri i samsvar med eksisterende standarder
 • kan vurdere verbale beskrivelser til klassifikasjonskoder i DDK
 • kan forstå og tolke Universell desimalklassifikasjonskoder (UDK)
 • kan analysere og evaluere de ulike systemer for kunnskapsorganisasjon som inngår i emnet

Innhold

Temaer som inngår i emnet:

 • Emneanalyse av dokumenter
 • Begrepsapparat for emnespråk
 • Emneordsystemer, som frittstående emner, emneord i streng og tesauri
 • Enumerative, analytisk-syntetiske og fasetterte klassifikasjonssystemer og verbale innganger til disse
 • Systematisk ordning, siteringsordning og inversjonsprinsippet
 • Brukertagger og ontologier
 • Webstandarder for emnebeskrivelse
 • Prinsipper for og grunnleggende praksis i klassifikasjon etter DDK
 • Emnespråkenes funksjon og potensial i søking og gjenfinning
 • Eksempler på bruk av emnespråk fra applikasjonsområder utenfor bibliotek

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer og øvelser. Studentene tilegner seg stoffet ved selvstudium, oppgaveløsing og/eller gruppearbeid.

Arbeidskrav

En skriftlig gruppeoppgave (tesaurus). Gruppen kan bestå av tre til fem studenter. Dersom oppgaven ikke blir godkjent, skal gruppen få anledning til å levere en forbedret versjon. Oppgaven må godkjennes av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen.

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Vurderingsformen er en skriftlig, individuell 6-timers eksamen.

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Alle oppgavene blir vurdert av intern sensor. Et utvalg på 25 % av besvarelsene blir trukket ut for vurdering av ekstern sensor.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Ingen

Om emnet

Knowledge organization Bachelor og årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap 15 stp. 2. Norsk 2017
Publisert: Oppdatert: