HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

BIB1400 Litteratur- og kulturformidling 1: Historiske perspektiv

Innhald

Emnet gjev ein introduksjon til litteratur- og kulturformidling (om lag ein tredjedel) og ei innføring i litteratur- og kulturhistorie (om lag to tredjedelar). Emnet diskuterer kva humanistiske og litteratursosiologiske perspektiv har å seie for praksisfeltet og i bibliotek- og informasjonsvitskapen.

Studentane studerer eit utval representative tekstar frå ulike sjangrar og får trening i å formidle dei i bestemte perspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskapar

Studenten

  • har forståing for grunnleggjande teoretiske omgrep som kommunikasjon, formidling, teori, praksis, lesing og danning
  • tileignar seg eit overblikk over litteratur- og kulturhistorie
  • ser samanhengar mellom samfunnsendringar og lesemønster/mediebruk
  • kan sjå korleis historiske førelegg verkar i samtidskulturen

Ferdigheter

Studenten

  • kan reflektere over og diskutere nokre sentrale teoretiske omgrep innafor litteratur- og kulturformidlingsfaget. 
  • kan gjere greie for historiske tekstar i høve til deira samtid og vår eiga tid         
  • har erfaring med å formidle i bokomtaler, bokprat og utstilling.
  • har erfaring med å syntetisere eit stoff i perspektiv  

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene vekslar mellom sjølvstudium, førelesingar, arbeid i seminar og kollokviegrupper. I emnet inngår eit utstillingsseminar. 

Arbeidskrav

Studentane skal lage ei bokutstilling og skriv ei refleksjonsoppgåve knytt til det. Studentane skal også skrive ein formidlings- eller fagtekst. Omfanget varierer med oppgåvas tema. Arbeidskrav skal være gjennomført innan fastlagt tid, og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. 

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Eksamen er ein fire timars skriftleg eksamen.

Vurderingsuttrykket er ein gradert skala med fem trinn frå A til E.

Kandidatar som ikkje består ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen.

Om emnet

Perspectives on Literature in History Bachelor og årsstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap 15 stp. 2. Norsk 2017
Publisert: Oppdatert: