HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

FAGF6000 Innføringsmodulen

Innledning

I dette emnet legges grunnlaget for de kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som videreutvikles i resten av studiet. Dette skjer gjennom fokus på sjanger-, metode- og bransjekunnskap samt sakprosateori.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskaper om intervjuet og orale kilder anvendt i sakprosasammenheng
 • har kunnskaper om kildekritikk og metodens plass i forskjellige fagtradisjoner, som journalistikk og historiefaget
 • har kunnskaper om språknivåer og allmennrettet formidling
 • har grunnlagskunnskaper om sakprosafeltet

Ferdigheter

Studenten

 • kan arbeide med forskjellig tematikk, formidlingsstrategier og teknikker i intervjusammenheng
 • kan anvende kildekritisk metode på skriftlige og muntlige kilder
 • kan formidle fagstoff på en konsis og allmennrettet måte

Generell kompetanse

Studenten

 • har tilegnet seg grunnlagskompetanse til de øvrige tre emnene i studiet

Organisering og arbeidsmåter

Undervisningen går over tre samlinger i Oslo. Under samlingene vil det være både forelesninger og gruppearbeid. Alle studentene legger fram egenproduserte tekster til diskusjon i grupper og deltar aktivt i diskusjonen av andres tekster. Mellom samlingene blir det gitt én veiledning, enten per e-post, telefon eller ved personlig frammøte.

Gjennom semesteret jobber studenten med fire skriftlige hjemmearbeider i dette emnet, som inngår i en mappe.

Det er obligatorisk å levere inn tekster og delta på samlingene. Fravær ved sykdom må dokumenteres. Fravær fra en samling grunnet sykdom kan kompenseres ved en egen skriftlig oppgave. Studenten kan ikke få gå opp til eksamen hvis han/hun er fraværende fra mer enn én samling.

Vurdering

Mappe, som består av de fire oppgavebesvarelser:

 • En skriftlig kildekritisk analyse av et større selvvalgt materiale som er godkjent på forhånd av faglærer.
 • Et større saksintervju.
 • Et større portrettintervju.
 • En kronikk

Alle deler må være bestått for at emnet skal være bestått. Mappen bedømmes av intern sensor. En femtedel av mappene vurderes også av ekstern sensor, som i tillegg evaluerer sensuren. Ekstern sensor deltar i arbeidet med fastsetting av kriterier for vurderingen.

Vurderingsuttrykket er bestått/ ikke bestått.

Kandidater som ikke består hele eller deler av eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen. Hele eksamen må tas på nytt.

Sensur kan påklages i samsvar med lov om universiteter og høyskoler § 5-3.

Pensumliste

Pensum utgjør rundt 1000 sider. Ca. 700-800 sider er obligatorisk. I tillegg må et selvvalgt pensum godkjennes av faglærer. Pensum må ikke overlappe pensum i andre emner eller fag ved universiteter og høgskoler.

Obligatorisk pensum

(Oppføringer merket med * finnes i innføringsemnets kompendium.)

Andreassen, Trond (2006) Bok-Norge . Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1 – 3. (100 sider)

*Askeland, Norunn og Eva Maagerø (2014) «Om litterær sakprosa». I Om å utfordre vanen. Samtaler om litterær sakprosa . Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (25 sider)

Handgaard, Brynjulf (2008) Intervjuteknikk for journalister . Oslo: Gyldendal Akademisk Kap. 1 –13 (195 sider)

Eller:

Kvale, Steinar og Svend Brinkmann (2015) Det kvalitative forskningsintervjuet. Gyldendal Akademisk. Kap. 1-9, 11-13, (218 sider)

Lamark, Hege (2012) Portrettintervju som metode og sjanger . Kristiansand: IJ-forlaget Kapittel 3, 5 og 6 (90 sider)

Fossum, Egil og Sidsel Meyer (2008): Er det nå så sikkert . Oslo: Cappelen Akademisk. Hele boken minus kap. 12 (195 sider)

*Kjeldstadli, Knut (2003): Fortiden er ikke lenger hva den var . Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 11 – 14 (40 sider).

*Rognstad, Ole Andreas et al. (2013) «Innledning» og «Sammenfattende avslutning». I God skikk. Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger. Oslo: Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. 20 sider

Tønnesson, Johan L. (2008): Hva er sakprosa? Oslo: Universitetsforlaget. Hele boken minus kap. 6. (130 sider)

Til sammen ca. 800 sider.

Det valgfrie pensumet kan for eksempel velges fra

Andreassen, Trond (2006) Bok-Norge . Oslo: Universitetsforlaget (andre deler av boken).

Dysthe, Olga m.fl. (2000) Skrive for å lære: skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt.

Eriksen, Trond Berg og Egil Børre Johnsen (1998) (red.) Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995. Oslo: Universitetsforlaget.

* Grepstad, Ottar: «Retoriske og historiske innganger til norsk sakprosa». Et utvidet forelesningsmanuskript.

Kjeldsen, Jens E. (2006) Retorikk i vår tid. En innføring i moderne retorisk teori. Oslo: Spartacus.

Kjeldstadli, Knut (2003) Fortiden er ikke lenger hva den var . Oslo: Universitetsforlaget (andre deler av boken).

Kvale, Steinar og Svend Brinkmann (2015) Det kvalitative forskningsintervjuet. Gyldendal Akademisk (andre deler av boken hvis den er valgt som hovedpensum).

Lamark, Hege (2012) Portrettintervju som metode og sjanger . Kristiansand: IJ-forlaget (andre deler av boken ).

Lie, Sissel (1995) Fri som foten: om å skrive fagtekster. Oslo:Ad Notam Gyldendal.

Lie, Sissel og Ingfrid Thowsen (red.) (2000) Fagskriving som dialog . Oslo: Gyldendal Akademisk.

Olden-Jørgensen, Sebastian (2003) Til kilderne! Introduktion til historisk kildekritik . København: Gads Forlag.

* Paterno, Susan (2000) ”The Question Man.” American Journalism Review , oktober.

* Roksvold, Thore: Avisjournalistikkens grunnsjangrer (notat).

Roksvold, Thore (1989)  Retorikk for journalister. Oslo: Cappelen.

Thurén, Torsten (2003) Källkritik . Scandinavian University Books.

Thurén, Torsten (2003) Sant eller falskt? Metoder i källkritik. KBMs utbildningsserie. Krisberedskapsmyndigheten, kan lastes ned fra https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/20180.pdf

Tønnesson, Johan L. (red.) (2002) Den flerstemmige sakprosaen. Kristiansand: Fagbokforlaget.

Tønnesson, Johan L. (2004) Tekst som partitur eller historievitenskap som kommunikasjon. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo. Kan lastes ned fra http://folk.uio.no/johanlto/avhandling/Tonneson_hovedbind.pdf

Åmås, Knut Olav (red.) (2014) Signatur. Nye norske stemmer. Cappelen Damm Akademisk.

(Pensumliste ajour: 27. mai 2016)

Om emnet

Introduction Course to Non-Fiction Prose Årsstudium i fagforfatterstudiet 15 stp. 1. Norsk 2016-2017
Publisert: Oppdatert: