HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

FAGF6200 Essayskriving

Innledning

Emnet tar for seg det informale essayet som selvstendig litterær sjanger, forbundet med tradisjonen fra Michel de Montaigne, og belyser det med eksempler fra norske, nordiske og internasjonale skrivetradisjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskaper om essayets unike kjennetegn og form
 • har kunnskaper om grenseoppgangen mot det formale essayet på den ene siden og mot kåseri og petit på den andre, og om essayets problematiske plassering i feltet mellom sakprosa og skjønnlitteratur
 • har kunnskaper om fagets historie, teorier og debatt

Ferdigheter

Studenten

 • kan skrive om et tema i en dialogisk, utforskende modus
 • kan anvende skjønnlitterære grep i formidlingen av et eksisterende saksforhold uten å tape det sakssvarende av syne
 • kan reflektere rundt essayets form og innhold, og dets plass i norsk og internasjonal sakprosatradisjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utarbeide essayistikk for publisering i f.eks. tidsskrift eller bok. Studenten kan også bruke essayistiske teknikker i andre typer arbeider
 • kan vurdere andres essayproduksjon og delta i faglige diskusjoner, herunder bidra til utvikling av god praksis

Organisering og arbeidsmåter

Undervisningen går over tre samlinger i Oslo. Under samlingene vil det være både forelesninger og gruppearbeid. Alle studentene legger fram egenproduserte tekster til diskusjon i grupper og deltar aktivt i diskusjonen av andres tekster. Mellom samlingene blir det gitt én veiledning, enten per e-post, telefon eller ved personlig frammøte.

Gjennom semesteret jobber studenten med tre skriftlige hjemmearbeider, som skal inngå i en mappe.

Det er obligatorisk å levere inn tekster og delta på samlingene. Fravær ved sykdom må dokumenteres. Fravær fra en samling grunnet sykdom kan kompenseres ved en egen skriftlig oppgave. Studenten kan ikke få gå opp til eksamen hvis han/hun er fraværende fra mer enn én samling.

Vurdering

Mappe. Den består av tre hjemmearbeider:

 • Et essay om essayet som sjanger.
 • Et essay om et fritt valgt emne eller innenfor eget faglitterært forfatterprosjekt.
 • Et refleksjonsnotat knyttet til arbeidet med de to første oppgavene og til pensum.

Alle tre enkeltbesvarelser må være bestått for at emnet skal være bestått. Alle tre enkeltbesvarelser må være bestått for at emnet skal være bestått. Mappen bedømmes av intern sensor. En femtedel av mappene vurderes også av ekstern sensor, som i tillegg evaluerer sensuren. Ekstern sensor deltar i arbeidet med fastsetting av kriterier for vurderingen.

Vurderingsuttrykket er bestått/ ikke bestått.

Kandidater som ikke består hele eller deler av eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen. Hele eksamen må tas på nytt.

Sensur kan påklages i samsvar med lov om universiteter og høyskoler § 5-3.

Pensumliste

Primærlitteratur

Denne delen av pensum, ca. 300 sider, bestemmes av studenten i samråd med faglærer. Vi foreslår at i alle fall noen klassiske essayister blir representert i pensum, først og fremst Michel de Montaigne. Andre vil for eksempel kunne være Mary Woolstonecraft, Charles Lamb, Henry David Thoreau. Vi foreslår også noen norske klassikere som Ludvig Holberg, Aasmund Olavsson Vinje, Arne Garborg og Nils Kjær. Ellers er det opp til den enkelte student å forfølge sine interesser og komme med forslag, blant annet når det gjelder den nyeste essayistikken, for eksempel navn som Solveig Aareskjold, Trude Marstein, Jan Grue, Karl Ove Knausgård, Kari Løvaas, Gunnar Skirbekk, Atle Næss, Tor Eystein Øverås. Boken Essayet , redigert av Arne Melberg, har i tillegg til bidragene som står oppført på obligatorisk pensum, en stor samling utenlandsk og norsk primærlitteratur fra forskjellige epoker, med kommentarer. Tone Selbo redigerte i 2013 en samling av Camilla Collett som er publisert under tittelen Engasjerende essays.

Sekundærlitteratur

Denne delen av pensum er obligatorisk. Dersom studenten har hatt noen av tekstene på pensum i andre moduler, byttes disse ut i samråd med faglærer. Bidrag merket med en stjerne er samlet i et kompendium som vil bli å få kjøpt i bokhandelen Akademika på campus eller på akademika.no fra ca. midten av august. Grepstads Essayet i Norge er gått ut av produksjon, men vi har fått den trykket opp pånytt gjennom pensum.no, og den vil også bli tilgjengelig på Akademika i august.

*Adorno, Theodor W. (1998): «Essayet som form» i  Passage. Tidsskrift for literatur og kritik 28/29. Aarhus. 14 s.

*Andersen, Hege Langballe (2005) «Hvordan får essaybegrepet mening?» i Bøygen nr. 1. 4 s

Bech-Karlsen, Jo (2003): Gode fagtekster. Essayskriving for begynnere . Universitetsforlaget. 185 s.

*Bull-Gundersen, Mia (1991): «Sentrale trekk ved essayet» i Kritikkjournalen . 5 s.

Grepstad, Ottar (1982): Essayet i Norge. 14 riss av en tradisjon . Det Norske Samlaget. 250 s.

*Et nytt forsøk? Essayistikkseminar Sundvolden 28.-29.september 1996: seminarrapport.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Oslo 1997. 95 s.

*Johannessen, Georg (1977) «Holberg og essayet. Etterord» i Ludvig Holberg Essays . Cappelen. 26 s.

*Longum, Leif (1997) «Å skrive essayistisk» i Egil Børre Johnsen (red.): Tekstens mellommenn. Norsk sakprosa. Tredje bok. Universitetsforlaget. 12 s.

Melberg, Arne (2013) Essayet. Utvalg og introduksjon. Universitetsforlaget. «Innledning», «Michel de Montaigne», og «Fire essays om essayet.» Til sammen 65 sider

*Sanders, Scott Russel (1989) : «The Singular First Person» i Alexander J. Butrym (red.) Essays on the Essay . University of Georgia Press. 11 s.

Sørbø, Jan Inge (1998): «Filosofiske essays i samtida» i Johnsen og Bergh (red.). Norsk Litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750-1995 , bind II.  Universitetsforlaget. 12 s.

*Tjønneland, Eivind (2005) «Dogmatisk eller dialogisk? Nils Kjær som essayistisk forsøkskanin» i Bøygen nr. 1 4 s.     

Til sammen: 683 sider.

(Pensumliste ajour: Mai 2015)

Om emnet

Essay Writing Årsstudium i fagforfatterstudiet 15 stp. 3. Norsk 2016-2017
Publisert: Oppdatert: