HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

FAGF6300 Fag og kommunikasjon

Innledning

Emnet bygger på de tidligere emnene, samtidig som det introduserer nye utfordringer innenfor sjangerlære, metode og produksjon til bruk i et sluttarbeid der studenten skal formidle kunnskap fra sitt eget fag eller et spesielt interesseområde i en fritt valgt form innenfor studiets rammer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om faglitteraturens forskjellige publiseringskanaler og publiseringsformer.
 • har kunnskap om forholdet mellom primærkilder, tekster skrevet for spesifikke faggrupper osv. og noen «avledede» sjangrer som den allmennrettede tidsskriftartikkelen, kronikken, debattboken osv.
 • har kunnskap om tap av mening gjennom formidling og popularisering, og hvilke følger det kan få.

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende vitenskaps- eller fagbasert kunnskap i faglitterær produksjon rettet inn mot en kunnskapsrik og interessert offentlighet.
 • kan anvende forskjellige sjangrer og skriveteknikker for å formidle fag.
 • har oppøvd et avklart forhold til og ferdigheter i å håndtere skillet mellom fakta og fiksjon i faglitterære sjangrer som låner trekk fra skjønnlitteraturen, som f. eks. biografien.

Generell kompetanse

Studenten

 • har bred kunnskap om norsk sakprosa, sentrale sjangrer og publiseringsformer, forskning på feltet, fagdebatt og faghistorie.
 • har bred kunnskap om norsk forlags-, tidsskrift og fagbladbransje.
 • kan skrive faglitteratur innenfor et bredt spekter av sjangrer.
 • kan vurdere andres faglitterære arbeider og delta i faglige diskusjoner, herunder bidra til utvikling av god praksis.

Organisering og arbeidsmåter

Undervisningen går over tre samlinger i Oslo. Under samlingene vil det være både forelesninger og gruppearbeid. Alle studentene legger fram egenproduserte tekster til diskusjon i grupper og deltar aktivt i diskusjonen av andres tekster. Mellom samlingene blir det gitt én veiledning, enten pr. e-post, telefon eller ved personlig frammøte.

Gjennom semesteret jobber studenten med tre skriftlige hjemmearbeider, som skal inngå i en mappe.

Det er obligatorisk å levere inn tekster og delta på samlingene. Fravær ved sykdom må dokumenteres. Fravær fra en samling grunnet sykdom kan kompenseres ved en egen skriftlig oppgave. Studenten kan ikke få gå opp til eksamen hvis han/hun er fraværende fra mer enn én samling.

Vurdering

Mappe. Den består av tre hjemmearbeider:

 • To større arbeider beregnet på et bredere publikum. Det kan for eksempel være en artikkel i et allmennkulturelt eller et populærvitenskapelig tidsskrift, som en fremstilling av resultatene av et forskningsprosjekt, en fremstilling av en forskningstradisjon / et forskningsfelt eller en redegjørelse for en problematikk, gjerne omstridt, med bruk av forskningsresultater fra ulike kilder, eller et kapittel i en debattbok, en lærebok osv.
 • Et refleksjonsnotat som analyserer og vurderer eget arbeid med hjemmearbeidene, bl.a. med utgangspunkt i relevante deler av pensum

Alle tre enkeltbesvarelser må være bestått for at emnet skal være bestått. Mappen bedømmes av intern sensor. En femtedel av mappene vurderes også av ekstern sensor, som i tillegg evaluerer sensuren. Ekstern sensor deltar i arbeidet med fastsetting av kriterier for vurderingen.

Vurderingsuttrykket er bestått/ ikke bestått.

Kandidater som ikke består hele eller deler av eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen. Hele eksamen må tas på nytt.

Sensur kan påklages i samsvar med lov om universiteter og høyskoler § 5-3.

Pensumliste

Pensum er på ca. 1000 sider, hvorav 2-300 sider som studenten velger selv. Oppføringer merket med * er å finne i emnets kompendium. Pensum i denne modulen må ikke overlappe pensum i andre moduler.

Egeland, Marianne (2000 ) Hvem bestemmer over livet? Oslo: Universitetsforlaget. S. 11-147 og 293-314, ca. 157 sider

Fabricius, Julie og Thore Roksvold (2008) Anvendt retorik. Ta sproget i munden. København: Akademisk forlag. 170 sider

Eller:

Jørgensen, Charlotte og Merete Onsberg (2008) Praktisk argumentation . København: Nyt Teknisk forlag. 144 sider

*Hertzberg, Frøydis (1995) «Uuttalte normer for vitenskapelig skriving» i Johnsen (red.): Virkelighetens forvaltere . Norsk litteraturhistorie, sakprosa , første bind. Oslo: Universitetsforlaget. 18 sider

*Hertzberg, Frøydis (2003) «Ikke bare logos. Forskeren som påvirkningsagent» i Fløttum (red.) Akademisk Prosa nr. 1. Oslo: Universitetsforlaget. 8 sider

*Hesmondhalgh, David (2006) ”Discourse analysis and content analysis” i Marie Gillespie og Jason Toynbee (red.) Analyzing Media Texts . Maidenhead: Open University Press. 20 sider

Hornmoen, Harald (1999) Vitenskapens vakthunder. Oslo: Tano Aschehoug. 232 sider

*Hornmoen, Harald (2003) «Forskningen har vist»: Roller og maktrelasjoner i forskningsjournalistikk” i Berge (m.fl., red.): Maktens tekster . Oslo: Gyldendal. 16 sider

*Kjeldsen, Jens E (2008) “Mediated publics and rhetorical fragmentation” i Nico Carpentier et al. (red.) Democracy, journalism and technology: New developments in an enlarged Europe. Tartu University Press. 14 sider

*Lahlum, Hans Olav (2008) «Den historiske biograf som aktor, forsvarer og dommer – og som akademisk balansekunstner» i Fortid nr 1 2008, s. 45 -51. 6 sider

*Shapin, Steven (1992) “Why the public ought to understand science-in-the-making” i Public Understanding of Science nr. 1, s. 27-30. 3 sider

*Asphjell, Arne: «Teknikk for alle»

*Thue, Fredrik W.: «Samfunnsforskningens prosa mellom vitenskap og litteratur»

*Longum, Leif: «Nils Christies forskningsprosa»
- Alle i Johnsen (m.fl., red.) i Norsk litteraturhistorie, sakprosa, annet bind. Oslo: Universitetsforlaget. 25 sider

*Tanne, Janice Hopkins: “Writing Science for Magazines”

*Miller, Julie Ann: ”Writing for Trade and Science Journals: Trade Journals”

*Kerr, Richard: ”Science Journals”

*Young, Patrick: ”Writing Articles from Science Journals”
- Alle i Blum/Knudson (red.) (1998) A Field Guide for Science Writers . Oxford: Oxford University Press. 16 sider

Til sammen: ca. 650-675 sider.

Selvvalgt pensum kan for eksempel velges fra følgende

Børresen, Bergljot (2007) Fiskenes ukjente liv . Oslo: Transit

*Erikson, Gunnar og Lena Svensson (1986) Vetenskapen i Underlandet . Stockholm: Nordstedts. Utdrag s. 11-51.

Fjelland, Ragnar (1999) Innføring i vitenskapsteori . Oslo: Universitetsforlaget.

Fjelland, Ragnar (1999) Vitenskap mellom sikkerhet og usikkerhet . Oslo: Universitetsforlaget.

Folger, Tim (forskjellige årganger, årlig antologi) The Best American Science Writing. New York: Houghton Miffling Company

Folkvord, Magnhild (2013) Fredrikke Marie Qvam. Rabaldermenneske og strateg . Oslo: Samlaget

Fonn, Birgitte Kjos (2011) Orientering. Rebellenes avis. Oslo: Pax

Gangdal, Jon (2010) Jeg tenker nok du skjønner det sjøl. Historien om Christoffer. Oslo: Kagge forlag

Hornmoen, Harald (2006) Fornuften har flere stemmer . Oslo: Cappelen Akademisk.

*Hornmoen, Harald (2003) «Vitenskapsjournalistikk ved et veiskille» i Forskningspolitikk nr. 2.

Hovdenakk, Sindre (2011) Torolf Elster – balansekunstneren . Oslo: Pax

Kjeldstadli, Knut (2010) Mine fire besteforeldre. En familiefortelling om framveksten av det moderne Norge. Oslo: Pax

Kuhn, Thomas (1996) Vitenskapelige revolusjoners kulturer. Oslo: Spartacus

Kverneland, Steffen (2013) Munch .  Oslo: No Comprendo Press. Se særlig de første sidene om kildebruk

Lahlum, Hans Olav (2009)  Haakon Lie. Historien, mytene og mennesket. Oslo: Cappelen Damm

*Lindberg, Bo (1989) ”Populärvetenskap – vetenskapens retorikk” i Ellegård (red.) Kan vi lita på vetenskapen? En bok om vetenskapen og sanningen . Stockholm: Natur och kultur/ Föreningen för populärvetenskap.

Løvhaug, Johannes W. (2007) Politikk som idékamp – Et intellektuelt gruppeportrett av Minerva-kretsen 1957-1972. Oslo: Pax

Meyer, Sidsel (2011) Dagmar Loe. Oslo: Happy Jam Factory

Mathismoen, Ole (2007) Klima. Hva skjer? Oslo: Font

*Nilsen, Yngve (2002) «Kunnskapsmakt uten faglige ambisjoner. ECON og norsk klimapolitikk i 1990-årene» i Meyer, Siri (red.) Kunnskapsmakt . Oslo: Gyldendal

Næss, Atle (sm. m. Åshild Næss) (2007) Et hav av språk . Oslo: Gyldendal

Næss, Atle (2006) Roten av minus én. Oslo: Gyldendal

Rem, Tore (2010) Født til frihet. En biografi om Jens Bjørneboe. Oslo:Cappelen Damm

Rem, Tore (2009) Sin egen herre. En biografi om Jens Bjørneboe. Oslo:Cappelen Damm

Simonsen, Anne-Hege (2013) Tryggve Gran. Is, luft og krig. Oslo: Cappelen Damm

Sjue, Finn (2011) Undersøkende journalistikk. En innføring. Kristiansand: IJ-forlaget

Skre, Arnhild (2011) Hulda Garborg – en nasjonal strateg. Oslo: Samlaget

Skre, Arnhild (2009) La meg bli som leoparden . Ragnhild Jølsen – en biografi. Oslo: Aschehoug

Svensen, Henrik (2011) Bergtatt: fjellenes historie og fascinasjonen for det opphøyde. Oslo: Aschehoug

Svensen, Henrik (2006) Enden er nær. Om naturkatastrofer og samfunn . Oslo: Aschehoug

Snow, C. P. (2001) De to kulturer. Oslo: Cappelen Akademisk

Sætre, Simen (2009) Petromania: en reise gjennom verdens rikeste oljeland for å finne ut hva pengene gjør med oss. Oslo: Stenersen

von Wright, Georg Henrik (1991) Vitenskapen og fornuften . Oslo: Cappelen Akademisk

Thuren, Torsten (2000) Populärvetenskapens retorikk . Stockholm: Liber

Westlie, Bjørn (2012) Hitlers norske budbringere . Oslo: Aschehoug

Westlie, Bjørn (2008) Fars krig. Oslo: Aschehoug

Åmås, Knut Olav (2004) Mitt liv var draum. Ein biografi om Olav H. Hauge . Se særlig kapittelet «Biografi og metode». Oslo: Samlaget

Om emnet

Science Writing Årsstudium i fagforfatterstudiet 15 stp. 4. Norsk 2016-2017
Publisert: Oppdatert: