HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

KULT6200 Prosjektledelse

Innledning

For å fungere godt i kunst- og kultursektoren er det viktig å kunne lede, styre og jobbe med prosjekter i samspill med andre aktører. Emnet kombinerer teori med praktiske øvelser for å utvikle kompetanse i prosjektledelse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

  • har kjennskap til sentrale teorier innen prosjektarbeid og prosjektledelse, teamarbeid og gruppeprosesser.

Ferdigheter

Studenten:

  • kan reflektere over egne og andres bidrag i prosesser i et prosjektteam, og er i bedre stand til å styre og lede prosjekter innen kunst- og kulturfeltet
  • kan anvende metodiske hjelpemidler innen prosjektstyring

Generell kompetanse

Studenten:

  • har samarbeidsevner og kan løse problemstillinger på en kreativ måte

Innhold

  • Ledelse, organisering, styring og gjennomføring av prosjekter
  • Metodiske hjelpemidler til bruk innen prosjektstyring
  • Gruppeprosesser og teamarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli brukt varierte undervisningsformer med en kombinasjon av forelesninger, studentpresentasjoner, øvelser og gruppediskusjoner.

Arbeidskrav

Studentene deles inn i grupper på 4–6 personer som jobber sammen gjennom semesteret. Gruppen skal gjennomføre et opplegg basert på prosjektadministrative metoder og tilnærminger. Prosjektene som studentene skal gjennomføre, vil bli avklart tidlig i semesteret. Det vil i løpet av semesteret være fire arbeidskrav knyttet til prosjektet: tre skriftlige med omfang på om lag 1500 ord, samt en muntlig presentasjon i slutten av semesteret. Alle arbeidskravene, inkludert prosjektpresentasjonen, må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Eksamen vil bestå av en todelt innlevering. Den ene delen vil være en prosjektsluttrapport som er en gruppeinnlevering, mens den andre vil være en individuell faglig oppgave. Gruppeoppgaven vil utformes etter nærmere presisering og skal være på inntil 6000 ord. Den individuelle innleveringsoppgaven skal ha et omfang på inntil 4000 ord. Det gis en samlet karakter på de to innleveringene, der gruppeoppgaven utgjør 40 % av karakteren og den individuelle oppgaven utgjør 60 %.

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått (jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-9, 6. ledd). Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av oppgavene. Kandidater som ikke består ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen i de(n) delen(e) som ikke er bestått. Ved stryk på individuell oppgave må studenten levere en ny besvarelse. Ved stryk på gruppeoppgave kan gruppen levere en omarbeidet versjon av oppgaven.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Pensumliste

Totalt antall sider: 745 sider

Andersen, Erling. S., Kristoffer V. Grude og Tor Haug. 2009. Målrettet prosjektstyring . Bekkestua: NKI-forlaget (266 s.)

Levin, Morten og Monica Rolfsen. 2004. Arbeid i team. Læring og utvikling i team . Bergen: Fagbokforlaget. (178 s.)

Artikkel/arbeidsnotat (SOPP bok, Høgskolen i Lillehammer)

Skyttermoen, Torgeir. 2014. Verdiskapende prosjektledelse – Prosjekt-SOLA. Arbeidsnotat 199/2014. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer. (76 s.)

Anbefalt litteratur

Andersen, Erling S. 2008. Rethinking Project Management . An Organisational Perspective. Essex, England: Financial Times / Prentice Hall

Elstad, Beate & Donatella De Paoli. 2014. (2. utg.) Organisering og ledelse av kunst og kultur . Oslo: J.W. Cappelen forlag. Kapittel 3.4.4.

Om emnet

Project Management Årsstudium i kulturledelse 10 stp. 1. Norsk 2014
Publisert: Oppdatert: