HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i løpet av opptaksåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Godkjent realkompetanse er en alternativ måte å kvalifisere seg til en bestemt utdanning.

Søker må oppfylle både  generelle og studiespesifikke krav . Søkere som oppfyller disse kravene konkurrerer om plass med øvrige kvalifiserte søkere. Det er hvert enkelt lærested som bestemmer hva som gir realkompetanse til sine studier. Samme type studium kan derfor ha forskjellige krav til realkompetanse ved ulike læresteder.

Generelle krav til realkompetanse ved OsloMet - storbyuniversitetet

Nedenfor finner du de generelle kravene for å være kvalifisert realkompetansesøker til studietilbud ved OsloMet – storbyuniversitetet. Du må lese mer om relevant yrkespraksis og de øvrige kravene ved de enkelte studietilbud eller i oversikt over studiespesifikke krav

 • Søkere må være  25 år eller eldre i søknadsåret.
 • Søkere kan ikke ha generell studiekompetanse.
 • Søkere må ha minimum  5 års relevant fulltids yrkespraksis , deltid regnes om til heltid. Inntil 2 av disse 5 årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende. Ingen kan få mere enn 100 % uttelling for yrkespraksis og utdanning for samme periode.
 • Søkerne må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet. Dette skal dokumenteres med minimum faget norsk (112 årstimer) og engelsk (140 årstimer) fra yrkesfaglige studieretninger i videregående skole eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre.
 • Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning. Unntak kan gjøres
  •  dersom undervisningen i sin helhet foregår på engelsk, eller
  • for søkere med 3-årig videregående opplæring fra Norge eller et annet nordisk land.

Retningslinjer for opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet – storbyuniversitetet

Søknad om opptak

Søknad om opptak skal til Samordna opptak – søknadsfrist er 1. mars. Du skal krysse av for realkompetanse som opptaksgrunnlag. Dersom du har generell studiekompetanse, kan du ikke søke på grunnlag av realkompetanse.

Dersom du søker på grunnlag av realkompetanse til studier ved OsloMet - storbyuniversitetet etter 1. mars, vil søknaden dessverre ikke bli behandlet. Det er derfor liten hensikt å laste opp dokumentasjon. Denne begrensningen gjelder ikke for søkere til yrkesfaglærerutdanningene og søkere som har eller får generell studiekompetanse i løpet av våren.

Selv om du får godkjent realkompetanse for et studium, får du  ikke automatisk tilbud om studieplass . Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, skjer rangering i forhold til andre søkere etter skjønnsmessig vurdering, der det blant annet blir lagt vekt på relevans og omfang av praksis.

Dersom du krysser av for realkompetanse og har/får generell studiekompetanse, blir søknaden overført til ordinært opptak.

Informasjon om opplasting av dokumentasjon

For å vurdere din søknad om opptak på grunnlag av realkompetanse må du laste opp følgende dokumentasjon:

 • Norsk fra videregående skole VG1 og VG2 (112 årstimer) fra Kunnskapsløftet eller GK og VK1 (4 uketimer) fra Reform 94 eller tilsvarende
 • Engelsk fra videregående skole (140 årstimer fra Kunnskapsløftet) / (4 uketimer) fra Reform 94 eller tilsvarende
 • Minimum 5 års relevant fulltids yrkespraksis
 • Eventuelle tilleggskrav eller spesielle opptakskrav

Du bør i tillegg laste opp et motivasjonsbrev. Dette er valgfritt, men motivasjonsbrevet vil bli brukt i den endelige vurderingen av søknaden din. I motivasjonsbrevet bør du redegjøre for din motivasjonen for å søke studiet/-ene du har søkt opptak til. Du bør også begrunne hvorfor du mener du har teoretiske og praktiske forutsetninger for å gjennomføre studiet/-ene.

Krav til dokumentasjon

Videregående skole
Videregående skole dokumenterer du med vitnemål og/eller kompetansebevis.
Hvis ditt vitnemål er registrert i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) trenger du ikke å dokumentere videregående skole.

Høyere utdanning
Høyere utdanning må du dokumentere med karakterutskrift. En fullført grad må dokumenteres med vitnemål.

Yrkespraksis
Du dokumenterer relevant yrkespraksis med arbeidsattest/tjenestebevis. Attesten må inneholde:

 • Dato for når du begynte i jobben og når du sluttet, eventuelt om du fortsatt jobber der.
 • Stillingens omfang. Om du har jobbet heltid eller deltid, oppgitt i timer eller stillingsprosent.
 • Beskrivelse av arbeidet du har utført.
 • Attesten / -ene må være datert, signert og stemplet av arbeidsgiver/leder.
 • Til studier der omsorg for egne barn godkjennes, må dette dokumenteres med bostedsattest fra Skatteetaten.

Annen dokumentasjon
Opptak til noen studieprogram har tilleggskrav og/eller spesielle opptakskrav som må dokumenteres, for eksempel
Arbeidstilknytning
Fag fra videregående skole
Opptaksprøver
Karakterkrav

Publisert: Oppdatert: