HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet – storbyuniversitetet

Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse til grunnutdanninger ved OsloMet – storbyuniversitetet

 

Hjemmel: Fastsatt av styret for Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet – storbyuniversitetet) 15. desember 2015 med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 3-6, jf. forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning.

Endringer: Endret i Utdanningsutvalget 1. november 2017, av rektor 8. mars 2017. 

 

1. Virkeområde

Retningslinjene gjelder for opptak til alle bachelorprogram, samt for årsstudier med opptak gjennom Samordna opptak. 

For studietilbud som ikke omfattes av disse retningslinjene, må retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse fastsettes i programplanen. 

 

2. Generelle bestemmelser

 • Søkerne må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse, jf. § 3-1 i forskrift om opptak til høgre utdanning.
 • Søkere må dokumentere minimum 5 års relevant fulltids yrkespraksis i forhold til studiet de søker opptak til. Inntil 2 av disse 5 årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende.
 • Søkerne må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet. Dette skal dokumenteres med minimum faget norsk (112 årstimer) og engelsk (140 årstimer) fra yrkesfaglige studieretninger i videregående skole eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre.
 • Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning. Unntak kan gjøres
  • dersom undervisningen i sin helhet foregår på engelsk, eller
  • for søkere med 3-årig videregående opplæring fra Norge eller et annet nordisk land.

3. Studiespesifikke bestemmelser

Krav til relevant yrkespraksis og utdanning fastsettes av fakultetet i samarbeid med Seksjon for opptak og vurdering.

Spesielle opptakskrav gjelder også for søkere som skal tas opp etter realkompetansevurdering, jf. § 4-1 i forskrift om opptak til høgre utdanning.

Det er i tillegg fastsatt følgende studiespesifikke tilleggskrav (fagkrav) for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet. Fagene kan også dekkes med tilsvarende fag fra tidligere ordninger i videregående skole:

 • Bachelorstudium i administrasjon og ledelse: Matematikk (224 årstimer)
 • Bachelorstudium i anvendt datateknologi: Matematikk (224 årstimer)
 • Bachelorstudium og årsstudium i arkivvitenskap: Matematikk (84 årstimer)
 • Bachelorstudium i barnevern: Norsk (393 årstimer)
 • Bachelorstudium og årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap: Matematikk (84 årstimer)
 • Bachelorstudium i læringspsykologi: Matematikk (84 årstimer)
 • Bachelorstudium i prehospitalt arbeid – paramedic: Norsk (393 årstimer), engelsk (140 årstimer) og matematikk (224 årstimer)
 • Bachelorstudium i radiografi: Matematikk (224 årstimer)
 • Bachelorstudium i samfunnsernæring: Matematikk (224 årstimer) og naturfag (140 årstimer)
 • Bachelorstudium i sosialt arbeid: Norsk (393 årstimer)
 • Bachelorstudium i sykepleierutdanning: Matematikk (224 årstimer)
 • Bachelorstudium i vernepleie: Norsk (393 årstimer) og matematikk (84 årstimer)
 • Bachelorstudium i økonomi og administrasjon: Matematikk (224 årstimer)
 • Treterminsordning til ingeniørutdanning: Matematikk (224 årstimer)
 • Årsstudium i økonomi og ledelse: Matematikk (224 årstimer)

Følgende studier er unntatt krav om engelsk for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet:

 • Bachelorstudium i tolking i offentlig sektor
 • Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning

 

4. Rangering

Kvalifiserte søkere må rangeres i forhold til poengberegnete søkere ved hjelp av en individuell skjønnsmessig vurdering, jf. § 7-12 i forskrift om opptak til høyere utdanning. For å få opptak kreves det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning.

I vurderingen skal det legges vekt på:

 • Omfang og relevans av dokumentert relevant praksis i forhold til den utdanningen søkeren søker opptak til
 • Karakterer i norsk og engelsk, i studiekompetansefag, i andre enkeltfag der dette er et krav, og i relevant utdanning når denne inngår i opptaksgrunnlaget
 • Motivasjonsbrev

Tilbud til søkere som har fått dispensasjon, jf. punkt 5, vurderes individuelt, uavhengig av andre kriterier for rangering.

Til bachelorstudium i produktdesign skjer rangering på grunnlag av opptaksprøven.

 

5. Dispensasjon

Søkere som er 25 år eller eldre og som har grunnlag for dispensasjon fra ett eller flere krav til generell studiekompetanse, kan få tilbud om studieplass med realkompetanse som opptaksgrunnlag uavhengig av øvrige bestemmelser i disse retningslinjene. Utgangspunktet skal være en vurdering av om en søker har de nødvendige forkunnskaper for å kunne gjennomføre studiet, og tilbud om studieplass avhenger av om søkeren har de nødvendige faglige forutsetningene for å gjennomføre det aktuelle studiet, jf. § 3-2 i forskrift om opptak til høgre utdanning.

 

6. Krav til dokumentasjon

All yrkespraksis, utdanning og andre forhold som skal ligge til grunn for opptak må dokumenteres.

 

7.  Endringer i retningslinjene

Endringer i retningslinjene kan gjøres av Utdanningsutvalget ved OsloMet – storbyuniversitetet. 

 

8. Ikrafttredelse

Disse retningslinjene trer i kraft fra 1. januar 2016, fra og med opptaket til studieåret 2016/2017. Samtidig oppheves retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Oslo og Akershus, fastsatt av styret for HiOA 8. desember 2011 (sist endret ved rektors fullmakt 28. mai 2013).

Publisert: Oppdatert: