HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Økonomi og administrasjon

Anvendt regresjonsanalyse

Valgfritt emne i ph.d.-studiet i profesjonsstudier. Emnet tilbys ved Senter for profesjonsstudier (SPS).

Om studiet

Regresjonsanalyse er en statistisk metode som anvendes for å analysere hvordan ulike variabler er relatert til hverandre. Ved hjelp av regresjonsmodeller kan forbindelser mellom variabler beskrives og forklares, men også predikeres. I emnet behandles begreper fra sannsynlighets- og statistisk inferensteori, hvordan modellkontroller skal utføres og deres betydning for prosessen med å lage regresjonsmodeller.

Les mer om innhold og organisering.

Kandidaten vil i løpet av kurset tilegne seg  teoretiske og praktiske kunnskaper for å kunne anvende regresjonsanalyse som samfunns- og sosialvitenskapelig forskningsmetode på et avansert faglig nivå. Kurset gir  kunnskaper om og forståelse av hvordan ulike regresjonsanalytiske modeller kan knyttes til forskningsmessige problemstillinger.

Emnet vil omhandle følgende temaer, av tidshensyn gis det kun en introduksjon til enkelte temaer:

  • Statistisk teori: sannsynligheter og sannsynlighetsfordelinger, hypotesetesting, estimering ved minste kvadraters metode og ved sannsynlighetsmaksimering.
  • Analyse av kontinuerlig avhengige variabler.
  • Ikke-linearitet og samspill i regresjonsmodeller.
  • Brudd på kolinearitetsforutsetningen og homoskedastisitetsforutsetningen, robuste standardfeil.
  • Bygging av årsaksmodeller: kontrollvariabler, instrumentelle variabler, fixed effects, difference-in-differences, strukturelle likningsmodeller (introduksjon).
  • Analyse av kategorisk avhengige variabler.
  • Begrensede avhengige variabler: trunkerte variabler, sensurerte variabler, utvalgsseleksjon (introduksjon).
  • Analyse av paneldata (introduksjon).
  • Flernivåanalyse (introduksjon).

Målgruppe

Emnet er primært for studenter som er tatt opp i ph.d.-program. Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant mastergrad eller tilsvarende utdanning. HiOA-tilsatte prioriteres ved opptak.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger og workshops der det gjøres bruk av statistiske programpakker som SPSS og Gretl. De som ønsker å benytte STATA kan gjøre det dersom de har med egen PC hvor dette programmet er installert.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

30. oktober 2015

Opptakskrav

Bestått mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning.

Søkere må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt. Sammendraget sendes inn innen søknadsfristens utløp, til:  Karima.bitta@hioa.no.

Studieinformasjon

Fakta

Anvendt regresjonsanalyse Høst 10 stp. 1 semester Pilestredet, Oslo Norsk 20 Ingen avgift.

Kontakt

Faglig:  Per Arne Tufte

Administrativ:  Karima Bitta 

Publisert: Oppdatert: