HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Illustrasjonsfoto

Forkurs i kvantitativ metode

Et forkurs for stipendiater som skal i gang med ph.d.-prosjekt basert på kvantitativ metode, eller andre som trenger å forbedre sine kunnskaper om kvantitativ metode.

Med forbehold om endringer.

Forkurset har til hensikt å gi kunnskaper i kvantitative forskningsmetode tilsvarende det nivået som er nødvendig for stipendiater som skal i gang med et ph.d.-prosjekt basert på kvantitativ metode. Kurset gir også de kunnskaper som er tilstrekkelig for deltakelse i ph.d.-kurset Anvendt regresjonsanalyse ved SPS. Kurset er for HiOA-ansatte og andre som skal i gang med et kvantitativt ph.d.-prosjekt eller annet kvantitativt forskningsprosjekt, og som kan trenge å friske opp eller forbedre sine kunnskaper om kvantitativ metode fra master.

Kurset holdes over fire dager: 21.-22. november og 5.-6. desember.

Kurset omhandler fem temaer: (1) forskningsdesign og validitet, (2) bivariate analyseteknikker, (3) ordinær regresjonsanalyse (minste kvadraters metode), (4) logistisk regresjonsanalyse og (5) slutningsstatistikk.

Les mer om innhold og organisering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har grunnleggende oversikt over kvantitative forskningsdesign samt validitetsmessige utfordringer for slike studier, herunder kriterier for å trekke kausalslutninger
 • har oversikt over prinsipper bak grunnleggende bivariate analyseteknikker samt regresjonsanalyse med henholdsvis kontinuerlig og dikotom avhengig variabel
 • har kjennskap til de grunnleggende prinsippene bak slutningsstatistikk og hvordan disse anvendes innenfor ulike analyseteknikker

Ferdigheter

Studenten

 • har tilstrekkelige og nødvendige ferdigheter innen kvantitativ metode som kreves for å ta kurs på ph.d.-nivå i kvantitativ metode
 • kan klassifisere forskningsstudier etter forskningsdesign samt diskutere validitetsmessige styrker og svakheter for en konkret studie
 • kan bestemme hvilken analyser som er aktuelle for konkrete bivariate og multivariate problemstillinger og tolke disse
 • kan gjennomføre hypotesetesting i konkrete analysesituasjoner

Innhold

Emnet vil omhandle følgende temaer:

 • Forskningsdesign
 • Kausalitet
 • Validitetskriterier (begrep, intern, ekstern, statistisk)
 • Bivariate analyseteknikker
 • Krysstabellanalyse
 • Sammenlikning av gjennomsnitt (ANOVA)
 • Korrelasjonsanalyse
 • Enkel og multippel regresjonsanalyse
 • Tolkning av koeffisienter
 • Residualer, goodness-of-fit
 • Sannsynlighetsregresjon og logistisk regresjon: sammenlikning av de to modellene og logiter, odds og sannsynligheter
 • Slutningsstatistikk
 • Forutsetninger
 • Konfidensintervall og hypotesetesting
 • Mange ulike tester (Z, t, Khi, F), men samme prinsipp
 • Hva forteller p-verdien?
 • Er nullhypotesetesting nyttig? Statistisk signifikans versus substansiell signifikans
 • To typer tester:
 • test av forskjeller/koeffisienter: forskjell mellom to gjennomsnitt, korrelasjon, regresjonskoeffisient, sammenheng i krysstabell
 • test av goodness-of-fit: F-test i ANOVA og regresjonsanalyse, LR-test i logistisk regresjonsanalyse.

Organisering og arbeidsmåter

Undervisningen gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger og egen aktivitet.

Arbeidskrav

Studentene leverer arbeidskrav til første og andre samling.

Vurdering

Det er ingen vurdering i dette emnet.

Pensum

Totalt: ca. 375 sider

Skog, Ole-Jørgen. 2004. Å forklare sosiale fenomener. En regresjonsbasert tilnærming. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 1-11, 13-15.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. november.

Interesserte kan ta kontakt med Anders.Westbye@hioa.no

Opptakskrav

Bestått mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning.

Fakta

Kvantitativ metode høst 2016 0 studiepoeng deltid Pilestredet norsk Ingen avgift

Kontakt

Faglig: Silje B. Fekjær

Administrativ: Anders Westbye

Publisert: Oppdatert: