HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Norsk 1 (oppdrag)

Kvalitative metoder med fokus på feltarbeid og deltagende observasjon

Hvordan kan vi vite om en kvalitativ studie er god eller dårlig? Hvilke etiske og metodiske utfordringer står forskeren overfor og hvordan kan disse løses?
Gjennom aktivt å bruke deltagernes prosjekter, vil dette emnet belyse slike spørsmål.

Om studiet

Kvalitativ forskning i profesjonsstudier representerer et stort og til dels uoversiktlig felt som trekker på ulike teoretiske tradisjoner og disiplinære forankringer. Kvalitative metoder med fokus på feltarbeid og deltagende observasjon, starter med en diskusjon av ulike teoretiske perspektiver på kvalitativ forskning, som etnometodologi, fenomenologi og symbolsk interaksjonisme, så vel som ulike metodologiske posisjoner representert ved konstruktivisme og positivisme som to ytterpunkter. 

Les mer om innhold og organisering.

Videre presenteres ulike teknikker for datainnsamling i kvalitativ metode med vekt på intervju og feltarbeid, og hvordan de ulike teoretiske/metodologiske tradisjonene legger føringer for hvordan disse ulike teknikkene anvendes. En viktig ambisjon med kurset er både å aktivt anvende profesjonslitteratur i diskusjon av de ulike temaene, samt øve deltagerne i å «lese» hvilke metodiske grep og overveielser som er tatt av forskere i studier der kvalitative metoder er benyttet og hvilket metodologiske utgangspunkt forskeren har. Kurset gjennomgår eksempler på analyse i kvalitative profesjonsstudier og etiske utfordringer ved disse.

Innhold

Emnet starter med en gjennomgang av forskningsprosessen. Videre følger en diskusjon av ulike metodologiske perspektiver på kvalitativ forskning. Under ethvert forskningsdesign og metodevalg ligger forskerens (ofte implisitte) forståelse av hvordan verden er og hvordan den burde studeres. Disse underliggende prioriteringer gir forskere den filosofiske ballast som er nødvendig for å adressere viktige spørsmål angående sannhet, sikkerhet og objektivitet i et gitt prosjekt. De utgjør et metodologisk utgangspunkt. Problemstillinger som tas opp er blant annet følgende:

  • Hvilke ulike forståelser av kunnskap ligger forut for ulike teoretiske og metodologiske posisjoner i kvalitativ forskning?
  • Hvilken betydning har ulike teoretiske perspektiver for hvordan man tenker om datainnsamling og dataanalyse?
  • Hva kjennetegner ulike kunnskapsteoretiske posisjoner, som for eksempel naturalistiske, etnometodologiske og postmodernistiske posisjoner?
  • Hvilke utfordringer står man overfor i kvalitative prosjekter i profesjonsstudier?
  • Hvordan foretar man utvalg, datainnsamling og analyse?
  • Hvordan kan vi vurdere kvaliteten på kvalitativ forskning i profesjonsstudier?

Med utgangspunkt både i deltagernes egne prosjekter og forskningsartikler med fokus på profesjonsstudier der kvalitative metoder er brukt, diskuteres slike spørsmål.

Målgruppe

Emnet er primært for studenter som er tatt opp på ph.d.-studiet i profesjonsstudier. Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant mastergrad eller tilsvarende utdanning. HiOA-tilsatte prioriteres ved opptak.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger og diskusjon /gruppearbeid. Med utgangspunkt i konkrete eksempler, gjerne fra studentenes egne ph.d.-prosjekter, diskuteres ulike metodeutfordringer og metodevalg. Studentene får også mulighet for 15 minutters individuell veiledning med én av forelesere midtveis i emnet, knyttet til metodeutfordringer i eget prosjekt.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

7. oktober 2016

Opptakskrav

Bestått mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning. I utdanningsløpet må det fortrinnsvis inngå en profesjonsutdanning.

Søkere må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt. Her skal søkerne spesifisere a) metodene de bruker, b) Hva som er feltet og hvordan de avgrenser sitt felt, c) Hvor de er i forskningsprosessen.  Sammendraget sendes inn innen søknadsfristens utløp, til: Anders.Westbye@hioa.no

Studieinformasjon

Fakta

Kvalitative metoder med fokus på feltarbeid og deltagende observasjon Uke 47 10 stp. 1 semester Pilestredet, Oslo Norsk 20 Ingen avgift.

Kontakt

Faglig:  Anne Leseth

Administrativ: Anders Westbye

Publisert: Oppdatert: