HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

PHDPR9300 Profesjonsetikk

Innledning

Profesjonsetikk er det systematiske studie av etiske problemstillinger knyttet til profesjoner og profesjonsutøvelse. Hva er rett handling når det oppstår konflikter mellom profesjonelle roller, plikter og interesser på den ene siden, og brukeres interesser, verdier eller rettigheter på den andre? Har profesjonsutøvere rett til å nekte å yte visse tjenester av samvittighetsgrunner? Hva skiller relasjonen mellom profesjonsutøver og bruker fra andre typer relasjoner mellom mennesker? Hvilke moralske egenskaper bør gode profesjonsutøvere ha? I profesjonsetikk anvendes generelle teorier og metoder fra normativ etikk for å analysere disse og andre problemstillinger på en systematisk måte. Målet med emnet er å bidra til en dypere forståelse av etisk teori og argumentasjon og å stimulere til økt refleksjon over etiske dilemmaer som kan oppstå i f.eks. sykepleie, læreryrket, sosialt arbeid eller journalistikk.

Målgruppe

Emnet er primært for studenter som er tatt opp i ph.d.-program. Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant hovedfag eller mastergrad.

Forkunnskapskrav

Bestått mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om etiske teorier
 • har inngående kunnskap om sentrale profesjonsetiske problemstillinger
 • har inngående kunnskap om etiske argumenter og begrunnelser i profesjonsetikk

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan beskrive, diskutere og analysere etiske problemstillinger som oppstår i profesjonssammenheng
 • kan vurdere styrke og svakheter ved etiske argumenter og antagelser.
 • kan resonnere etisk på en selvstendig og systematisk måte
 • kan vurdere etisk forsvarlighet ved egen og andres forskning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan identifisere nye og relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet
 • kan delta i debatter og formidle profesjonsetiske problemstillinger/dilemmaer i internasjonale fora

Innhold

Følgende temaer vil bli tatt opp:

 • Etisk teori, metode og begrunnelse.
 • Profesjonsroller og profesjonsetiske retningslinjer.
 • Institusjoner, likhet og rettferdighet.
 • Profesjonsutøveres plikter og brukeres rettigheter.
 • Samvittighet og reservasjonsrett.
 • Forskningsetikk og informert samtykke.
 • Konfidensialitet, hemmelighold og tillit.
 • Integritet, lojalitet og varsling.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og diskusjoner av profesjonsetiske dilemmaer i f.eks. sykepleie, læreryrket, sosialt arbeid og journalistikk.

Arbeidskrav

Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 80 prosent. Emneansvarlig kan i enkelte og særlige tilfeller akseptere unntak fra nærværskravet. I slike tilfeller kan manglende deltakelse i undervisningen kompenseres ved aktiv lesning av den aktuelle pensumlitteraturen. Ved ikke godkjent fravær vil deltaker miste retten til å få essayet vurdert.

Arbeidskrav vurderes til godkjent eller ikke godkjent.

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk.

Godkjent deltakelse i emnet og bestått essay gir 5 studiepoeng. Det er en fordel om essayet er innrettet mot egen avhandling, men dette er ikke et absolutt krav. Essayet skal ha en presis problemstilling og være drøftende. Essayet skal ha et omfang på ca. åtte til ti sider med dobbelt linjeavstand, og skal leveres senest to måneder etter avsluttet undervisning. 

Vurderingen av essay gjøres på grunnlag av læringsutbyttebeskrivelser for emnet.

Det gis ikke anledning til forlengelse av innleveringsfristen. Unntak er sykdom som dokumenteres med sykemelding. Etter søknad kan det gis utsettelse tilsvarende den dokumenterte sykdomsperioden.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Alle.

Klageadgang

Bestemmelser om eksamen og fusk i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus gjelder for arbeider som inngår i ph.d.-programmets opplæringsdel.

Undervisningsplan

Undervisningsplan høst 2017

Pensumliste

Pensum for ph.d.-emnet Profesjonsetikk høsten 2017

Kompendiumtekster vil gjøres tilgjengelig digitalt. 

Totalt: ca. 648 sider.

Bøker

Shafer-Landau, R. (2012):  The Fundamentals of Ethics . New York: Oxford University Press:
Kapittel 9: “Consequentialism: Its Nature and Attractions”, s. 117-132.
Kapittel 10: “Consequentialism: Its Difficulties”, s. 133-153.
Kapittel 11: “The Kantian Perspective: Fairness and Justice”, s. 154-167.
Kapittel 12: “The Kantian Perspective: Autonomy and Respect”, s. 168-186.
Kapittel 13: “The Social Contract Tradition: The Theory and Its Attractions”, s. 187-200.
Kapittel 14: “The Social Contract Tradition: Problems and Prospects”, s. 201-213.
Kapittel 17: “Virtue Ethics”, s. 252-271.
Kapittel 18: “Feminist Ethics/Ethics of Care”, s. 272-286. 

Beaucham, Tom L. and Childress, James F. (2009):  Principles of Biomedical Ethics . New York: Oxford University Press:
Kapittel 4: “Respect for Autonomy”, s. 99-148.
Kapittel 7: “Justice”, s. 240-287.
Kapittel 8: “Professional-Patient Relationships”, s. 288-331.  

Artikler i kompendium

Alexandra, A. and Miller, S.: “Needs, Moral Self-Consciousness, and Professional Roles”, i J. Rowan and S. Zinaich (red.)  Ethics for the Professions , Wadsworth, Cengage Learning, (2003), s. 134-140. 

Bayles, M. D., J.: “What is a Profession?”,  i J. Rowan and S. Zinaich (red.)  Ethics for the Professions , Wadsworth, Cengage Learning, (2003), s. 56-62.

Beauchamp, T. L.: “Autonomy and Consent”, i Miller F. G. and Wertheimer, A (red.),  The Ethics of Consent , New York: Oxford University Press, (2010), s. 55-78.

Bok, S.: “The Limits of Confidentiality”, i J. C. Callahan (red.),  Ethical Issues in Professional Life , New York: Oxford University Press, (1988), s. 230-239.

Bok, S.: “Lying and Lies to the Sick and Dying”, i C. Martin, W. Vaught and R. Solomon (red.),  Ethics Across the Professions , New York: Oxford University Press, (2010), s. 181-191.

Bok, S: “Defining Secrecy – Some Crucial Distinctions”, i i C. Martin, W. Vaught and R. Solomon (red.),  Ethics Across the Professions , New York: Oxford University Press, (2010), s. 181-191.

Brenkert, G. G.: “Whistle-Blowing, Moral Integrity, and Organizational Ethics”, in G. G. Brenkert og T. L. Beauchamp (red.),  The Oxford Handbook of Business Ethics , New York: Oxford University Press, (2010), s. 563-601.

Cantor, J. and Baum, K. (2004): “The Limits of Conscientious Objection”,  New England Journal of Medicine  351 (19), 2008-2012.

Cottingham, J. (2010): “Integrity and Fragmentation”,  Journal of Applied Philosophy , Vol. 27, No. 1, s. 2-14.

Davies, M. (1991): “Thinking like an Engineer: The Place of a Code of Ethics in the Practice of a Profession”,  Philosophy and Public Affairs , Vol. 20. No. 2, s. 150-167.

Davies, J. K.: “Conscientious Refusal and a Doctor’s Right to Quit”, i C. Martin, W. Vaught and R. Solomon (red.),  Ethics Across the Professions , New York: Oxford University Press, (2010), s. 111-118.

Dworkin, G.: “Theory, Practice, and Moral Reasoning”, i D. Copp (red.):  The Oxford Handbook of Ethical Theory.  Oxford: Oxford University Press, (2006), s. 624- 644.

Dworkin, G: “Defining Paternalism”, i C. Coons and M. Weber,  Paternalism. Theory and Practice . Cambridge University Press, (2013), s. 25-39.

Elegido, J. M. (2013): “Does it Make Sense to Be a Loyal Employee?”,  Journal of Business Ethics  116, s. 495-511.

Emanuel, E. J. and Emanuel L.:  “Four Models of the Physician-Patient Relationship”,  i Rowan and S. Zinaich (red.)  Ethics for the Professions , Wadsworth, Cengage Learning, (2003), s. 245-254. 

Frankel, M. S. (1989): “Professional Codes: Why, How, and with What Impact?  Journal of Business Ethics  8, s. 109-115.

Faber, P.: “Client and Professional”, i. Rowan and S. Zinaich (red.)  Ethics for the Professions , Wadsworth, Cengage Learning, (2003), s. 125-134.

Gewirth, A. (1986): “Professional Ethics: The Separatist Thesis”,  Ethics  96, s. 282-300.

Gorovitz, S.: “Good Doctors”, i C. Martin, W. Vaught and R. Solomon (red.),  Ethics Across the Professions , New York: Oxford University Press, (2010), s. 37-47.

Kleining, J.: “The Nature of Consent”, i Miller, F. G. and Wertheimer, A. (red.),  The Ethics of Consent , New York: Oxford University Press, (2010), s. 3-25.

Kipnis, K. (2006): “A Defense of Unqualified Medical Confidentiality”,  The American Journal of Bioethics  6(2), s. 7-18.

Kupperman, Joel J. (1996). “Autonomy and the Very Limited Role of Advocacy in the Classroom”,  The Monist  79, 488-98.

Magelssen, M. (2012): “When Should Conscientious Objection be Accepted?  J. Med. Ethics , 38(1), s. 18-21.

O`Neil, O. (2003): “Some Limits of Informed Consent”,  J.  Med Ethics  29, s.4-7.

Pinkard, T.: “Invasion of Privacy in Social Science Research”, i i C. Martin, W. Vaught and R. Solomon (red.),  Ethics Across the Professions , New York: Oxford University Press, (2010), s. 238-242.

Rawls, J.: "A Theory of Justice", utdrag fra Hugh LaFollette (red.), Ethics in Practice, Blackwell Publishing Ltd, 2007, s. 565-577

Taylor, J. S.: “The Role of Autonomy in Professional Ethics”, i J. Rowan and S. Zinaich (red.)  Ethics for the Professions , Wadsworth, Cengage Learning, (2003), s. 140-145.

Tännsjö, T.  (2015): "Context-Dependent Preferences and the Right to Forgo Life-Saving Treatments", Social Theory and Practice, Vol. 41, issue 4, s. 716-733

Varelius, J. (2009): “Is Whistle-blowing Compatible with Employee Loyality?”,  Journal of Business Ethics  85, s. 263-275.

Veathch, R. M.: “Abandoning Informed Consent”, i S Holland (red.),  Arguing About Bioethics , Routledge, (2012), s. 317- 328.

Total antall sider kompendium: Ca. 349.

Om emnet

Ethics of Professions Ph.d. i profesjonsstudier 5 stp. Høst Norsk 2017

Søk her

Kursets datoer: 20. & 21. september, 19. & 20. oktober og 30. november & 1. desember.

Søk opptak 8. august

Bestått mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning. Kurset er også åpent for vitenskapelige ansatte som ønsker en fordypning i profesjonsetiske temaer. Kurset er åpent for både interne og eksterne søkere.

Publisert: Oppdatert: