HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Kristoffer er lærestudent

Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse UHPED

Basisemnet i universitets- og høgskolepedagogikk ved HiOA er et obligatorisk kvalifiseringstilbud som skal fylle minstekravet til pedagogisk basiskompetanse for faglig tilsatte ved universitet og høyskoler.

Basisemnet i universitets- og høgskolepedagogikk er primært rettet inn mot tilsatte som underviser ved HiOA, men som mangler pedagogisk basiskompetanse. Basisemnet tar utgangspunkt i høgskolens mål om å styrke FoU-basert utdanning og utvikling av en tydelig profesjonsprofil.

Emnet sikter mot å ivareta en generell profesjonsrettet profil på universitetspedagogikken og ha en høy relevans til den enkelte utdanning og deltakernes faglige forankring og undervisningspraksis. Emnet legger vekt på teoretisk og forskningsbasert grunnlagskunnskap, og er innrettet mot praktiske aspekter ved undervisning, læring og vurdering. Det forutsetter, og bygger videre på, at deltakerne har høy kompetanse i de fagene de underviser i.

Les mer om innhold og organisering.

Differensieringen mellom ulike deltakeres fagbakgrunn og undervisning skjer først og fremst gjennom emnets pensumlitteratur (delvis selvvalgt), tema for arbeidskrav mellom samlingene og prosjekt som leder til artikkel om selvvalgt tema.

Emnet har følgende fire, brede innholdskomponenter:

  1. Undervisning i profesjonsutdanningene. Læreplaner. Lærerrolle. FoU-basert undervisning. Ulike undervisningssituasjoner. Fagforskjeller og –likheter.
  2. Studenters læring, perspektiver og tradisjoner. Undervisning, feedback og veiledning. Gruppeundervisning og gruppearbeid.
  3. Vurdering, akademiske standarder, studentevaluering av utdanning, medstudentvurdering.
  4. Kunnskap om profesjon, profesjonsutdanning, profesjonalisering. Høyere utdanning.
Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

06. desember 2017

Hvordan søke:

  1. Du registrerer deg i SøknadsWeb. Husk å velge HiOA som institusjon i første bilde du kommer til. (I søkemenyen finner du kurset under "Pedagogiske og internasjonale fag").
  2. Fyll ut nødvendig søkerinformasjon i vedleggsskjemaet. Vedlegget sendes innen søknadsfristens utløp til: Anders.Westbye@hioa.no

Opptakskrav

Emnet er primært rettet inn mot tilsatte som har undervisningsoppgaver ved HiOA, men som mangler pedagogisk basiskompetanse. Nytilsatte og andre som har krav om gjennomføring av basiskompetanse gis prioritet. Det forutsettes at deltakerne har undervisningsoppgaver når de gjennomfører emnet.

Studieinformasjon

Fakta

Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse UHPED Vår 2018 15 1 semester, deltid Pilestredet norsk 20 Ingen kursavgift for HiOA-interne. For eksterne deltakere er kursavgiften 25 000 kroner.
Publisert: Oppdatert: