HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

ADSE1310 Internet of Things

Innledning

I dette emnet skal studentene få en forståelse av noen av de viktigste prinsippene i Internet of Things (IoT). IoT kan gjøre mulig enestående og nyskapende produkter og tjenester. Studentene skal bli kjent med arkitekturer og intelligente algoritmer som styrer tingenes internett og Pervasive Computing. Målet med kurset er å gi studentene en helhetlig forståelse av IoT: fra et teknisk synspunkt, i tillegg til å vurdere konsekvensene for samfunnet (f.eks. personvern, sikkerhet), når milliarder (eller trillioner) enheter kommunisere med hverandre i "skyen". Bygger på datafaglige emner fra 1. semester.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten

  • innehar grunnleggende teknisk forståelse av hvordan Internett, og datanettverk virker      
  • har en oversikt over de viktigste prinsippene til “Pervasive Computing”, og “Internet of things” som omfatter blant annet “Wearable Devices”, “Context Aware Computing”, “Health Monitoring”, “Smart Houses”, “Crowdsensing”, “Smart Grids”, “Ambient Intelligence”
  • forstår de grunnleggende tekniske prinsippene bak ulike algoritmer for autonom kontroll i Internet of Things innehar en forståelse av hvordan Internet of things og Pervasive Computing påvirker sikkerhet og personvern i vårt samfunn
  • har god kjennskap til hvordan vitenskap og teknologi har utviklet seg for å muliggjøre Tingenes internett

Ferdigheter

Studenten

  • behersker grunnleggende konsepter og har en oversikt over algoritmer i Internett og datakommunikasjon
  • kan konseptualisere arkitekturer for ”Internet of Things”, og ”Pervasive Computing” baserte løsninger                                      

Generell kompetanse

  • Kan uforme løsninger basert på prinsippene til Internet of Things og Pervasive Computing.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og veiledningstimer. Studentene vil arbeide individuelt.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

  • Tre obligatoriske oppgaver. Hver oppgave tilsvarer 30 timer arbeid.

Frist for innlevering av de obligatoriske arbeider og andre detaljer fremgår av undervisningsplanen som gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Eksamen og sensorordning

Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Sensorordning: En sensor. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Pensumliste

Anbefalt litteratur

Kellmereit D. and D. Obodovski, The Silent Intelligence – The Internet of Things (168 pages)

Stephenson W. D., SmartStuff: an introduction to the Internet of Things (70 pages)

(Pensumliste ajour: 8. februar 2017)

Om emnet

Internet of Things Bachelorstudium i anvendt datateknologi 10 stp. 4. Norsk og/eller engelsk 2017
Publisert: Oppdatert: