HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

ADSE2200 Systemutvikling

Innledning

I dette emnet skal studenten utvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til utvikling av programvaresystemer. Studenten skal få innsikt i hvordan systemenes egenskaper defineres, hvilke rammer som gjelder for utviklingen, og hvordan utviklingsprosessen ledes. Videre skal studenten kunne forstå noe av kompleksiteten i samspillet mellom programvaresystemer og ulike bruker- og interessegrupper. Studenten skal forstå essensen i og utvikle en kritisk sans for vurdering av både moderne (inkludert smidige) og tradisjonelle metoder og teknologier for systemutvikling. Emnet bygger på kunnskaper og erfaring i programmering, f.eks. Grunnleggende programmering, Programmering og Webprogrammering.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan gjøre rede for

  • ulike faser og aktiviteter som inngår i systemutvikling
  • ulike metoder og teknologier for systemutvikling
  • bruk av ulike prosessmodeller, metoder, teknikker og verktøy for å oppnå prosjekt- og systemkvalitet

Ferdigheter

Studenten kan

  • anvende metoder og teknikker for å innhente, analysere og spesifisere krav til et system
  • designe programvaresystemer
  • vurdere hensiktsmessige prosesser, metoder, teknikker og verktøy for utvikling av programvare
  • lage systemdesign på grunnlag av kravanalyse

Generell kompetanse

Studenten har

  • kjennskap til kvalitative og kvantitative forskningsmetoder

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger. Obligatoriske oppgaver utføres i grupper. Gruppestørrelsen er normalt tre til fem studenter.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

  • To større gruppeoppgaver hvor studentene skal vise sin forståelse av pensum. Det forventes at gruppene leverer besvarelser der det er tydelig at gruppen har drøftet og reflektert rundt oppgavene.

Eksamen og sensorordning

Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Sensorordning: En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Pensumliste

Sommerville, I. (2015). Software engineering. Tenth edition : Addison Wesley.

Ikke hele boken vil være pensum. Kapitler som inngår i pensum vil bli annonsert på første forelesning.

Antall sider: Ca. 400.

(Pensumliste ajour: 8. februar 2017)

Om emnet

Software Engineering Bachelorstudium i anvendt datateknologi 10 stp. 3. Norsk og/eller engelsk 2017 Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: ITPE2200, DAFE2200, LO138A, LO138D og LO138I. Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.
Publisert: Oppdatert: