HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

ADSE3900 Bacheloroppgave

Innledning

Studentene skal på en selvstendig og systematisk måte utføre et praktisk prosjekt basert på en oppdragsgivers krav. Avhengig av oppgavens karakter skal studentene demonstrere at de kan anvende sine kunnskaper innen områder som for eksempel evaluering og analyse av datasystemer og brukerkrav, systemmodellering og design, utvikling av brukergrensesnitt, brukertesting eller produktutvikling. De skal utarbeide grundig dokumentasjon for den problemstilling eller produkt de har valgt å arbeide med, og beskrive sin egen arbeidsprosess hensiktsmessig etter gitte standarder. Bygger på de fleste av fagene til og med 5. semester.

Forkunnskapskrav

Studenter må være registrert i 3. studieår og ha bestått minimum 100 studiepoeng per 1. oktober før bacheloroppgave tildeles.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten kan

  • forklare hvordan prosjekter drives og hvordan fremdrift sikres
  • gjøre rede for de ulike stegene i et utviklingsprosjekt og deres viktighet
  • gjøre rede for oppbyggingen av sluttdokumentasjon

Ferdigheter

Studenten kan

  • lage prosjekt- og arbeidsplaner
  • evaluere, analysere eller utvikle brukergrensesnitt
  • foreta brukertesting eller drive produktutvikling i samarbeid med andre
  • sette opp sluttdokumentasjon med den foretrukne arbeidsprosess for prosjektet i henhold til gitte standarder

Generell kompetanse

Studenten kan

  • samarbeide om et større dataprosjekt som ender i et sluttprodukt inneholdende både dataprogrammer og dokumentasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Prosjektveiledning. Prosjektarbeid i grupper. Gruppestørrelsen er normalt tre til fire studenter. Studentene skal utføre et prosjekt tilsvarende emnets omfang fortrinnsvis hos en ekstern oppdragsgiver. Utfyllende informasjon samt frister for de ulike fasene i prosjektarbeidet vil fremgå av emnets webside og av undervisningsplanen som kunngjøres ved semesterstart.

Arbeidskrav

Ingen.

Eksamen og sensorordning

Eksamensform: Prosjektarbeid i gruppe (tre til fire studenter).

Sensorordning: To sensorer (én intern og én ekstern).

Prosjektarbeidet deles opp i de fire delene produkt/resultat, prosess, dokumentasjon og presentasjon. Sluttkarakteren blir gitt på grunnlag av en totalvurdering der de fire delene inngår.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Om emnet

Bachelor Thesis Bachelorstudium i anvendt datateknologi 20 stp. 6. Norsk og/eller engelsk 2017 Emnet er ekvivalent (overlapper 20 studiepoeng) med: HO918D. Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.
Publisert: Oppdatert: