HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

ADTS1200 Webprosjekt

Innledning

Web og internett har i dag en viktig og sentral samfunnsmessig rolle og er av fundamental betydning for de som skal ha databehandling og IT som profesjon. I dette emnet vil web være en plattform for å etablere kunnskap om og ferdigheter i ideer, teknologi og metodikk som er sentrale for yrkesområdet data og IT.

Forkunnskapskrav 

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til den sentrale rollen som web og internett har i moderne databehandling fra et organisatorisk, nasjonalt og globalt perspektiv
 • har kjennskap til områdets samfunns-, sikkerhets- og økonomiske aspekter og utfordringer samt historisk aspekter
 • kan se denne delen av informasjonsteknologien både i et historisk og i et fremtidsrettet perspektiv
 • er kjent med forskjellige prosjektarbeidsmetoder og har grunnleggende kunnskap om og erfaring med prosjekt som arbeidsform

Ferdigheter

Studenten

 • kan lage brukervennlige og universelt utformede løsninger i tråd med lovgivning
 • fortrolighet med de sentrale teknologiene for web (HTML, CSS, JavaScript)
 • kan identifisere kommersielle og teknologiske trender i web-teknologi og utvikle innovative løsninger for brukere
 • kan benytte aktuelle utviklingsverktøy og versjonskontroll
 • kan planlegge, organisere og gjennomføre mindre webbaserte IT-prosjekter
 • kan rapportere muntlig og skriftlig ved hjelp av aktuelle presentasjonsteknikker
 • søke etter faglitteratur og kritisk vurdere kvaliteten på kilden
 • sette opp litteraturreferanser i henhold til gjeldende mal

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kommunisere resultatet av et utviklingsarbeid
 • kan samarbeide i grupper
 • har informasjonskompetanse; vet hvorfor man skal søke etter kvalitetssikrede kunnskapskilder, hvorfor man skal henvise til kilder og kjenner til hva som defineres som plagiat og fusk i studentarbeider

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger. Studentene arbeider dels individuelt og dels i grupper (enten små samarbeidsprosjekt med to personer eller store samarbeidsprosjekter med opptil ti). Emnet benytter «Aktiv Læring» som en tilnærming der dynamisk deltagelse i simulasjoner, spill og diskusjon er forventet. Forelesninger kan også foregå på ferdiginnspilt video eller strømming. Gjesteforedrag kan bli brukt for de ulike delene av kurset. Studenter som aktivt har tatt del i introduksjonsuken og gjennomført en oppgave der, får dette godkjent som en obligatorisk oppgave i dette emnet. Studenten trenger da i tillegg å levere seks obligatoriske oppgaver (det vil si syv totalt).

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Syv gruppeinnleveringer (introduksjonsuken kan inngå som ett av de syv arbeidskrav).

Eksamen og sensorordning

Eksamensform

Mappevurdering med følgende mappekrav:

 • To gruppearbeider.
 • En individuell.

Sensorordning: To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Mappen gis en helhetlig vurdering med én karakter. Eksamensresultat kan påklages.

Ved ny og utsatt eksamen kan en annen eksamensform også bli benyttet eller en ny oppgave med en ny frist gis. Hvis muntlig eksamen benyttes kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Pensumliste

Anbefalt litteratur

Hughes, Bob and Cotterell, Mike. (2009). Software Project Management . London: McGraw-Hill, 340 sider.

Powell, Thomas A. (2010). HTML & CSS - The Complete Reference . New York: McGraw-Hill, 800 sider.

(Pensumliste ajour: 8. februar 2017)

Om emnet

Web Project Bachelorstudium i anvendt datateknologi 10 stp. 1. Norsk og/eller engelsk 2017 Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: ITPE1200, DAFE1200, LO136A, LO136D og LO136I. Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.
Publisert: Oppdatert: