HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

ADTS1600 Prototyping

Innledning

Ved utvikling av et nytt konsept er det viktig å kommunisere og prøve ut idéer så tidlig som mulig, raskt og uten store kostnader. Dette emnet fokuserer på tema som idémyldring, skissering, design og utvikling av enkle prototyper, samt det å teste ut ideer på brukere gjennom tidlig prototyping. Sentrale tema er metoder og teknikker for skissering og for å lage enkle prototyper, samt kommunikasjon med brukere.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • forstå den kreative designprosessen
 • gjøre rede for forskjellige måter å implementere enkle prototyper
 • forklare teorien og koblingen mellom prototyping, evaluering og agile utviklingsteknikker

Ferdigheter

Studenten kan

 • beherske grunnleggende skisseringsteknikker og verktøy
 • utarbeide enkle skisser som kommuniserer ideer
 • planlegge, filme og redigere enkle filmer som skisserer ideer
 • lage enkle passive prototyper (f.eks. papir)
 • lage prototyper med enkel logikk ved bruk av elektronisk verktøy
 • lage håndholdte prototyper ved hjelp av hyllevarebyggeklosser (hardware)
 • benytte intervjuteknikk, spørreundersøkelser og fokusgrupper

Generell kompetanse

Studenten kan

 • jobbe med utvikling av konsepter for gitte problemstillinger
 • kommunisere ideer til andre designere, utviklere, ledelse, brukere og kunder
 • teste ut ideer på brukere gjennom tidlig prototyping

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og veiledning. Case studier inngår som en del av undervisningen. Studentene arbeider i grupper. Gruppestørrelse er normalt tre til fem studenter (Bestemmes av kurslederne).

Arbeidskrav

Tre obligatoriske innleveringer i gruppe. Disse utgjør tre leveranser som bygger på hverandre og som må være godkjent for å bestå kurset.

Eksamen og sensorordning

Eksamensform: Mappevurdering. Mappen skal bestå av en rapport på 15-20 sider som beskriver utviklingsprosessen og vise teoretiske og praktiske ferdigheter. De tre leveransene skal bearbeides og inngå i mappen.

Sensorordning: To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Mappevurdering gis en helhetlig vurdering med én karakter.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved ny og utsatt eksamen kan en annen eksamensform også bli benyttet eller en ny oppgave med en ny frist gis. Hvis muntlig eksamen benyttes kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Pensumliste

Totalt antall sider: ca. 400.

About Face 3: The Essentials of Interaction Design 3rd Edition by Alan Cooper, Robert Reimann, David Cronin, ca. 300 sider

Utvalgte artikler fra ACM Digital Library og andre. Ca. 100 sider

Det tas forbehold om nyere utgaver eller bedre læreverk som kan komme før semesterstart.

(Pensumliste ajour: 8. februar 2017)

Om emnet

Prototyping Bachelorstudium i anvendt datateknologi 10 stp. 1. Norsk og/eller engelsk 2017 Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: LO152D. Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.
Publisert: Oppdatert: