HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

MEK1000 Matematikk 1000

Innledning

Ved å arbeide med emnet, vil studentene opparbeide innsikt i deler av matematikken som står sentralt når man skal modellere tekniske og naturvitenskapelige systemer og prosesser. Temaene som tas opp inngår i ingeniørutdanninger over hele verden. Temaene er nødvendige for at ingeniører skal kunne faglig kommunisere effektivt og presist, og for at de skal kunne delta i faglige diskusjoner og senere i studiet.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Overlapp

Emnet er ekvivalent med KJEFE100, MAFE1000 og ELFE1000, og overlapper 10 studiepoeng med TRFE1000, EMFE1000, DAFE1000, BYFE1000.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Studenten kan:

Kunnskap

Studenten kan

 • forklare bruk og løsning av differensialligninger i modellering av praktiske systemer og utføre enkle analyser av slike modeller
 • gjøre rede for funksjonsbegrepet, den deriverte og bestemt og ubestemt integral
 • gjøre rede for sammenhenger mellom lineære ligningssystem og praktiske problemstillinger
 • løse likninger numerisk ved halveringsmetoden og Newtons metode

Ferdigheter

Studenten kan

 • løse separable og lineære differensialligninger ved hjelp av antiderivasjon
 • løse homogene og inhomogene andreordens differensialligninger med konstante koeffisienter
 • regne med komplekse tall og løse likninger med komplekse løsninger
 • bruke grunnleggende regneoperasjoner for matriser som multiplikasjon, addisjon og invertering.
 • løse lineære ligningssystemer ved reduksjon til trappeform og invertering
 • regne ut eksakte verdier for den deriverte og den antideriverte for visse elementære funksjoner
 • bruke det bestemte integralet til å regne ut størrelser som areal og volum
 • bruke derivasjon i anvendelser som optimering og koblede hastigheter

Generell kompetanse

Studenten kan

 • overføre praktiske problem fra eget fagområde til matematisk form
 • skrive presise forklaringer og begrunnelser til framgangsmåter, og demonstrere korrekt bruk av matematisk notasjon
 • bruke matematiske metoder og verktøy som er relevante for sitt fagfelt
 • bruke matematikk til å kommunisere om ingeniørfaglige problemstillinger
 • gjøre rede for at endring og endring per tidsenhet kan måles, beregnes, summeres og inngå i likninger

Arbeids- og undervisningsformer

Det undervises i fellesforelesning og øving. I øvingstimene arbeider studentene med oppgaver, dels individuelt, dels i grupper og får veiledning av faglærer.

Arbeidskrav

Tre innleveringer må være godkjent for å fremstille seg til eksamen.

Eksamen og sensorordning

Eksamens: Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Sensorordning: En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Formelsamling: Haugan, J. (2016). Formler og tabeller. NKI-forlaget (med egne notater i formelsamlingen).

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Pensumliste

Pensum er under endring og opplyses ved semesterstart.

Om emnet

Mathematics 1000 Alle bachelorstudiene i ingeniørfag ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi 10 stp. 1. Norsk 2017
Publisert: Oppdatert: