HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

MEK1100 Fysikk og kjemi

Innledning

Studentene skal lære terminologien, Newtons lover, termodynamikkens hovedsetninger, mekanismene for varmetransport og andre grunnleggende prinsipper innen fluidmekanikk og magnetisme. De skal kunne gjennomføre analyser og beregne relevante størrelser til fysiske systemer, samt elektrokjemi og korrosjons.

Overlapp

Emnet overlapper 5 studiepoeng med KJPE1100 og 10 studiepoeng med ELPE1100, EMPE1100, DAPE2100/2101 og MAPE1100.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studentene kan gjøre rede for

 • kinematikk for translatorisk bevegelse
 • Newtons lover, kraftbalanse og energibalanse
 • vektorberegning, integralmetoden og derivasjonsmetoden
 • dynamikk for translatorisk bevegelse
 • kinematikk for rotasjonsbevegelse
 • dynamikk for rotasjonsbevegelse
 • svingninger og bølger
 • energiloven
 • mekanisme for varmeoverføring
 • stasjonær strømning
 • laminær og turbulent strømning
 • trykktap
 • magnetisk felt, magnetiske krefter og magnetisk energi
 • grunnleggende kjemikunnskaper (reaksjonsligninger, syre/base)
 • redoksreaksjoner
 • korrosjon/korrosjonsvern
 • batterier og brenselceller

Ferdigheter

Studenten kan anvende matematiske og kjemiske kunnskaper til

 • modellering av fysiske systemer
 • gjennomføring av analyser og beregning av ulike typer tilstandsstørrelse
 • å oppnå større motstandsdyktighet mot korrosjon for maskinkonstruksjoner
 • gjennomføre beregninger ved bruk av Nernts ligning
 • gjøre beregninger for elektrolytiske prosesser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre analyser og beregninger av relevante størrelser til belastet konstruksjoner og andre tekniske problemstillinger
 • kan analysere og beregne enkle termiske systemer
 • kan velge materialer og utforme konstruksjonen for å unngå korrosjon i ulike miljø
 • kan vurdere og gjennomføre korrosjonshindrende tiltak for eksisterende konstruksjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Åtte av tolv individuelle innleveringer. Antall sider: 10-100

Eksamen og sensorordning

Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Sensorordning: En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler til eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Pensumliste

Totalt antall sider:

Fysikk

Hugh D. Young & Roger A. Freedman. University Physics, volume one and volume two . ISBN 978-1-78448-023-3 og ISBN 978-1-78448-024-0. Pearson

Forelesningsnotat.

Elektrokjemi

Pensumlitteratur blir bestemt senere.

Om emnet

Physics and Chemistry Alle bachelorstudiene i ingeniørfag ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi 10 stp. 2. Norsk 2017
Publisert: Oppdatert: