HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

MEK2000 Matematikk 2000

Innledning

Dette emnet skal sammen med Matematikk 1000 gi studenten forståelse for matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder med sikte på anvendelser, spesielt innen ingeniørfaglige problemstillinger. Arbeidet med emnet vil gi øvelse i å bruke matematisk programvare for å gjøre studentene i stand til å utføre beregninger i en jobbsituasjon.

Emnet bygger på ELFE/MAFE/KJFE1000 Matematikk 1000.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Overlapp

Emnet er overlapper 10 studiepoeng med MAPE2000, KJPE2000, EMPE2000 og DAPE2000. Emne MEK2000 overlapper 5 studiepoeng med DAPE2000 og ELTS2000.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • bruke lineær algebra til å regne ut egenverdier og egenvektorer
 • drøfte funksjoner av flere variable og anvende partielt derivert på ulike problemstillinger
 • beskrive og forklare hvordan tallfølger kan framkomme ved sampling (måling), ved bruk av formler, og som løsning av differenslikninger
 • gjøre rede for konvergens av rekker, og gjøre rede for potens- og fourierrekkeutvikling av funksjoner
 • bruke taylorpolynomer til å regne ut tilnærmingsverdier for integraler og grenseverdier

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende diagonalisering av matriser til å løse lineære systemer av differensiallikninger med konstante koeffisienter
 • tolke gradient og retningsderivert geometrisk og anvende lineær tilnærming og totalt differensial for funksjoner i flere variable til å beregne usikkerhet
 • bestemme og klassifisere kritiske punkter til funksjoner av to variable
 • gjøre rede for interpolasjonsproblemet, og forklare og bruke noen metoder for å bestemme et interpolerende polynom
 • bestemme konvergens av rekker med enkle tester som forholdstesten, samt kunne derivere og integrere potensrekker leddvis
 • bestemme MacLaurinrekker og tilnærmingspolynomer til kjente funksjoner, og fourierrekker til periodiske funksjoner

Generell kompetanse

Studenten kan

 • identifisere sammenheng mellom matematikk og eget ingeniørfag
 • overføre et praktisk problem fra eget fagområde til matematisk form, slik at det kan løses – analytisk eller numerisk
 • bruke matematiske metoder og verktøy som er relevante for sitt fagfelt
 • vurdere resultater fra matematiske beregninger og bruke grunnleggende numeriske algoritmer

Arbeids- og undervisningsformer

Det undervises i fellesforelesning og øving. I øvingstimene arbeider studentene med oppgaver, dels individuelt, dels i grupper og får veiledning av faglærer.

Arbeidskrav

To individuelle innleveringer på én til fem sider må være godkjent for å fremstille seg til eksamen.

Eksamen og sensorordning

Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Sensorordning: En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Eksamensresultat kan påklages.  

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk.

Formelsamling: Haugan, J. (2016). Formler og tabeller. NKI-forlaget (med egne notater i formelsamlingen).

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Pensumliste

Pensum er under endring og opplyses ved semesterstart.

Om emnet

Mathematics 2000 Alle bachelorstudiene i ingeniørfag ved institutt for maskin, elektronikk og kjemi 10 stp. 3. Norsk 2017
Publisert: Oppdatert: