HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

MEK2200 Statistikk og risikoanalyse

Innledning

I emnet inngår opplæring i statistiske metoder for behandling av måledata, håndtering av feilkilder, beregning av sannsynligheter og estimering av måleusikkerhet. Videre gis det en innføring i regresjonsanalyse og metoder for kalibrering og kvantifisering, hypotesetesting og varians­analyse. Det blir lagt vekt på å vise anvendelsen av statistisk teori gjennom eksempler og problemstillinger. I emnet inngår også definisjon og diskusjon av grunnleggende begreper innenfor risikoanalyse. Emnet gir grunnleggende kunnskap og forståelse for kvalitetskontroll og kvalitetssikring gjennom blant annet anvendelse av ervervet kunnskap i statistikk og risikoanalyse.

Overlapp

Emnet er overlapper 10 studiepoeng med KJFP2200, MATS2200 og ELFE2600.

Emnet overlapper 5 studiepoeng med KJTF2311 og KJTF2310.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.

Forkunnskapskrav

Ingen utenom opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan gjøre rede for

 • sannsynlighet, sannsynlighetsberegning og sannsynlighetsfordeling
 • grunnleggende statistisk behandling av måledata
 • konfidens og signifikans, konfidensintervall og hypotesetesting, variansanalyse
 • feil og usikkerhet, feilakkumulering og usikkerhetsoverslag
 • kalibrering og kalibreringskurver
 • hva en risikoanalyse er, hvordan en risikoanalyse gjennomføres, vanlige metoder som benyttes og hvordan risikoanalyse benyttes i risikostyring
 • prinsipper for kvalitetskontroll og kvalitetssikring

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere usikkerhet og feilkilder i måleresultater
 • kan bruke statistiske metoder for å tolke og kvalitetskontrollere måleresultater
 • kan gjennomføre risikoanalyser av ulike problemstillinger og tolke og presentere resultatene fra analysen som et bidrag i beslutninger om risiko og kvalitet

Generell kompetanse

Studenten

 • har grunnleggende innsikt i vurdering og krav til kvalitet
 • har kunnskap om hvordan nøyaktighet og presisjon i måleresultatene påvirkes av feilkilder og usikkerhet i instrumentering, prosedyrer og arbeidsteknikker
 • har innsikt i statistiske metoder for behandling og tolkning av måleresultater
 • har grunnleggende forståelse for de etiske problemstillingene rundt risikoanalyse, bruk av risikoakseptkriterier og hvordan risikoanalyse kan brukes og misbrukes

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger og øvinger.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

Fem individuelle innleveringer, antall sider: 10-100.

To prosjektoppgaver i grupper, to til seks studenter per gruppe.

Vurdering/eksamen og sensorordning

Eksamensform Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Sensorordning: En sensor. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Eksamensresultatet kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet istedenfor skriftlig eksamen. Ved eventuell muntlig eksamensform ved ny og utsatt eksamen, kan denne ikke påklages.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Pensumliste

Johnson, Richard A. & Bhattacharyya, Gouri K.  Statistics Principles and Methods , Wiley

Marvin Rausand og Ingrid B. Utne. Risikoanalyse – Teori og metoder, Tapir Akademisk Forlag

Om emnet

Statistics and Risk Management Alle bachelorstudiene i ingeniørfag ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi 10 stp. 4. Norsk 2017
Publisert: Oppdatert: