HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

TEK2800 Teknologiledelse

Innledning

Emnet teknologiledelse har til hensikt å styrke studentenes evne til å bidra til og lede verdiskaping i organisasjoner. Dette er et introduksjonskurs som skal gi en innføring i sentrale temaer for å kunne forstå verdiskaping, drift av og utfordringer i organisasjoner. Hensikten er at studentene skal oppnå en grunnleggende forståelse for hva en bedrift er og hvordan den fungerer. Nøkkeltema som vil bli behandlet er ledelse, strategi, økonomi, organisasjon, markedsføring og entreprenørskap.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Overlapp

Emnet er ekvivalent (overlapper ti studiepoeng) med: ELPE3800, DAPE3800, KJPE2800, MAPE2800, EMPE1801, BYPE1801, EMPE1800 og LO187A.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten kan

 • forstå hvordan organisasjoner fungerer og skaper verdier
 • gjøre rede for sentrale prinsipper for ledelse og organisering
 • forklare og forstå bedriftsøkonomiens hovedelementer
 • gjennomføre grunnleggende tolkning og analyse av regnskap og budsjetter
 • forklare sentrale begreper knyttet til innovasjon og entreprenørskap
 • ha kjennskap til muligheter og utfordringer knyttet til det å starte en egen bedrift
 • gjøre rede for grunnleggende begreper innen markedsføring

Ferdigheter

Studenten kan

 • sette seg inn i og forstå hvordan en bedrift fungerer
 • gi råd om ledelse, organisering, og bruk av virkemidler for å oppnå ønskede mål i prosjekter og mindre bedrifter
 • foreta lønnsomhetsvurderinger og vurdere økonomisk risiko
 • utarbeide en forretnings- eller prosjektplan
 • være bevisst en bedrifts etiske utfordringer og samfunnsansvar

Generell kompetanse

Studenten kan

 • orientere seg i en bedrift og i arbeidslivet
 • foreta økonomiske, etiske og samfunnsmessige hensyn
 • se en tverrfaglig sammenheng på tvers av en organisasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, prosjektarbeid (individuell eller i gruppe [maksimalt fire studenter]), veiledning, presentasjoner, oppgaveøvinger.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • To skriftlige delinnleveringer knyttet til prosjektoppgaven. 
 • Presentasjon av forretningsplan.

Eksamen og sensorordning

Eksamensform:

 1. Skriftlig prosjektoppgave, individuell eller i gruppe (40 prosent).
 2. Individuell skriftlig eksamen på tre timer (60 prosent).

Sensorordning: En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Begge deler av eksamen må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emne.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

 1. Alle.
 2. Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Pensumliste

Oppgis ved studiestart.

Om emnet

Technology Management Bachelor i ingeniørfag 10 stp. 2. Norsk og/eller engelsk 2017
Publisert: Oppdatert: