HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

DATA1700 Webprogrammering

Innledning

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om webservere og utvikle ferdigheter og innsikt i full-stack programmering for web. Videre skal de utvikle ferdigheter og innsikt i programmering av dynamisk websider i PHP som kommuniserer med database. De skal også få kjennskap til informasjonssikkerhet i webdesign. Emnet forutsetter  grunnleggende programforståelse om emnet Web-prosjekt eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

  • gjøre rede for grunnleggende programmeringsstrukturer i PHP
  • forklare prinsipper for webarkitekturer og klient/tjener-arkitekturer
  • gjøre rede for objektorientering
  • forklare ulike sikkerhetsutfordringer og hvordan disse kan håndteres
  • gjøre rede for tilstandsbevaring via sessions og cookies

Ferdigheter

Studenten kan

  • utvikle dynamiske websider ved hjelp av PHP og JavaScript ved å beholde brukervennlighet og tilgjengelighet på høyt nivå
  • knytte dynamiske websider til en relasjonsdatabase

Generell kompetanse

Studenten kan

  • utvikle objekt orienterte programstrukturer i PHP
  • utvikle et større dynamisk nettsted med persistent datalagring

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og veiledningstimer. Studentene arbeider individuelt.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

  • Tre individuelle oppgaver.

Eksamen og sensorordning

Eksamensform: Tretimers individuell skriftlig skoleeksamen.

Sensorordning: En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler, samt håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Pensumliste

Anbefalt litteratur

Totalt antall sider: 1099.

Flanagan, David. (2011). JavaScript: the definitive guide. Cambridge: O’Reilly: Antall sider: 502.

Gilmore, W. J. (2010). Beginning PHP 5 and MySQL: from novice to professional . Berkeley, CA: Apress. Antall sider 597.

Horgen, Svend Andreas (2014), Webprogrammering i PHP, Gyldendal, 4. utgave 400 sider.

(Pensumliste ajour: 10. februar 2017)

Om emnet

Web Programming Bachelorstudium i informasjonsteknologi 10 stp. 2. Norsk og/eller engelsk 2017 Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: ADTE/ITPE1700, ADTE1701, ITPE1701, LO113D og LO113I. Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.
Publisert: Oppdatert: