HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

KDK1100 Idéutvikling og grunnleggende teknikker

Innledning

Emnet gir en innføring i utvikling av idéer knyttet til ulike teknikker, materialer og redskap som kan benyttes i kunstfaglige prosesser. Gjennom ulike format får studenten kjennskap til det å vurdere, dokumentere og formidle eget og andres arbeid. Emnet gir også en innføring i samtidens kunstretninger, relevant teori og ulike formidlingsstrategier. I emnet vil også digitale medier bli tatt i bruk som formidlingsverktøy, til utprøving og dokumentasjon, samt som selvstendig kunstnerisk uttrykk.

Det vises for øvrig til undervisningsplanene som ytterligere spesifiserer innholdet i emnet.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til ulike metoder for idéutvikling
 • har grunnleggende kunnskap om begrep knyttet til fagområdet kunst og formidling
 • har kunnskap om samtidens kunstretninger og relevant teori
 • har kjennskap til ulike presentasjonsformer og kunstformidlingsstrategier

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende egnede redskap, materialer og teknikker
 • kan velge ut og ta i bruk egnede arbeidsmetoder og estetiske virkemidler i eget arbeid
 • kan anvende egnede digitale medier til utprøvinger, redigering og presentasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kan innhente, utvikle, bearbeide og presentere idéer
 • kan begrunne egne valg knyttet til estetiske prosesser
 • kan arbeide selvstendig ut fra valgt problemformulering
 • har kjennskap til problemstillinger knyttet til opphavsrettslige forhold

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert i form av praktisk arbeid og teoretiske studier som gjennomføres parallelt. Prosjektarbeid er en vesentlig del av studiet. Emnet forutsetter stor grad av tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. I studiet benyttes undervisningsformer som forelesninger, seminarer, veiledning og faglige debatter. Dette har til hensikt å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige forståelse og uttrykksevne. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum, og det oppfordres til å bruke læringssentrene og de ressursene som tilbys der. Felles presentasjoner og/ utstillinger vil danne grunnlag for drøfting og vurdering av studentarbeid.

Emnet går over om lag 17 uker.

Arbeidskrav

For å fremstille seg til eksamen må følgende obligatoriske arbeidskrav være utført og godkjent: 

 • Et praktisk-estetisk arbeid knyttet til grunnleggende teknikker i emnet. Arbeidet skal følges av en skriftlig refleksjon (om lag 3000 ord, individuelt arbeid).
 • Planlegging og iverksettelse av et utstillings- og/ formidlingskonsept. Arbeidet skal følges av en skriftlig refleksjon (om lag 350 ord, individuelt og/eller gruppearbeid).

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ ikke godkjent og når arbeidskravet gjennomføres som gruppearbeid vurderes gruppen under ett.

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen: Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i emnet.

Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om arbeidskrav.

Eksamen og sensorordning

Eksamen er et praktisk-estetisk eksamensprosjekt med tilhørende skriftlig oppgave. Prosjektet og oppgaven vurderes samlet. Eksamensoppgaven blir utlevert om lag 6 uker før innleveringsfristen. Eksamensresultatet kan påklages. Individuell eksamen.

1. Praktisk-estetisk prosjekt

Studenten skal produsere/utvikle et praktisk-estetisk arbeid innenfor en av problemstillingene som tilhører emnet.

2. Skriftlig oppgave

Den skriftlige oppgaven skal omhandle det praktisk-estetiske arbeidet, og skal omfatte inntil 3000 ord.

Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Fravær - ikke bestått

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen, eller som får vurderingen F, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Ved framstilling til ny/utsatt eksamen kan enten en bearbeidet versjon av samme eksamensprosjekt leveres på nytt, eller ny eksamensbesvarelse leveres.

Pensumliste

Praktisk-estetiske fagområder

Cooper, D. (2007) . Drawing and Perceiving: Real-World Drawing for Students of Architecture and Design, 4th Edition. Hoboken, N. J.: Wiley. 248 sider

Mørstad, E. (2000). Visuell analyse. Oslo: Abstrakt forlag. 112 sider.

Smith, R. (2009). Kunstnerens håndbok . København: Politikens forlag. 348 sider.

Kompendium/artikkelsamling: ca. 100 sider

Tilleggslitteratur i praktisk-estetiske emneområder

Hornung, D. (2005). Colour, a workshop for artists and designers .  London: Laurence King Publisher. 164 sider.

Wong, W. (1993). Principles of Form and Design . New York: Van Nostrand Reinhold. 352 sider.

Formidling

Solhjell, D. (2007). Formidler og formidlet . Oslo: Universitetsforlaget. 254 sider*

Kompendium/artikkelsamling: ca. 50 sider.

Tilleggslitteratur i formidling

Benjamin, W. (2008). Kunstverket i reproduksjonsalderen (1936-39). K. Bale & A. Bø-Rygg (Red.) Estetisk teori – en antologi (s. 214-240) . Oslo: Universitetsforlaget

Larsen, Lars B. (2006). Social Aesthetics . i Bishop, C. (Red.) Participation . (s.172-184) Cambridge: MIT Press

Nesbit, M., Obrist, H. U., Tirivanija, R. (2006). What is a Station? i Bishop, C. (Red.) Participation . (s. 184-190) Cambridge: MIT Press

Estetikk

Bale, K. (2009). Estetikk: en innføring. Oslo: Pax. (178 sider)

Kompendium/artikkelsamling: ca. 50 sider

Tilleggslitteratur i estetikk

Bø-Rygg, A., & Bale, K. (2008). Estetisk teori : en antologi. Oslo: Universitetsforlaget. Et utvalg på ca. 200 sider

Kunsthistorie

Gombrich, E. H. (2007). Kunstens historie . København: Gyldendal. 688 sider [1].

Kompendium/artikkelsamling: ca. 50 sider.

Tilleggslitteratur i kunsthistorie

Meyer, S. (2013). Kunst og visuell kultur . Oslo: Pax forlag A/S. 282 sider

Digitale medier

Erichsen, H., S. (2009). Mediedesign 3.5 bilde – tekst – lyd. Oslo: Gan Aschehoug forlag. 246 sider.

Kompendier, brukerveiledninger og nettsteder knyttet til forelesningene, om lag 100 sider

Material- og miljølære

Kompendium/artikkelsamling: ca. 50 sider.

[1] Boken benyttes gjennom alle tre år av bacheloren Kunst og Design, Kunst og formidling.

Om emnet

Ideation and Basic Techniques Bachelorstudium i kunst og design - studieretning kunst og formidling 30 stp. 1. Norsk Kull 2016 og 2017
Publisert: Oppdatert: