HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

KDK1200 Kunstformidling og visuelle uttrykksformer

Innledning

Emnet bygger videre på den praktisk-estetiske kompetansen studenten har tilegnet seg, og gir en fordypning i utstillingsproblematikk og kunstformidling. Refleksjon, presentasjon og kommunikasjon står sentralt i emnet. Det blir gjennomgående lagt vekt på forholdet mellom praksis og teori.

Forkunnskapskrav

Bestått KDK1100 Idéutvikling og grunnleggende teknikker.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om praktisk-estetiske uttrykk
 • har kunnskap om utstillingsproblematikk
 • kan anvende relevant fagterminologi og teori

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende egnede redskap, materialer og teknikker
 • kan presentere og formidle et budskap, både muntlig, estetisk og digitalt
 • kan velge ut og ta i bruk egnede presentasjonsformer og formidlingsstrategier
 • kan arbeide med romlige perspektiv knyttet til utstilling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte og vurdere ulike aspekt ved kunstneriske uttrykk
 • kan drøfte og vurdere ulike aspekt ved formidlingskonsept og formidlingsstrategier
 • kan anvende digitale medier i arbeidet med kunst og formidling

Prosjekter i emnet

Prosjekt 1

Praktisk arbeid og fordypning(om lag syv uker – individuelt og gruppearbeid).

Prosjektet gir en fordypning i anvendelsen av redskap, materialer og teknikker, samt egnede arbeidsmetoder og estetiske virkemidler i eget arbeid. Prosjektet avsluttes med et utstillingsprosjekt der studentene planlegger og gjennomfører et presentasjons- eller formidlingskonsept i gruppe.

Prosjekt 2

Presentasjon og kunstformidling (om lag seks uker – individuelt og gruppearbeid).

Prosjektet gir en innføring i ulike presentasjons- og kunstformidlingsstrategier. Prosjektperioden gir også en fordypning i anvendelsen av teori i skapende prosesser. Prosjektet avsluttes med et utstillingsprosjekt der studentene planlegger og gjennomfører et presentasjons- eller formidlingskonsept i gruppe.

Prosjekt 3

Eksamensprosjekt (om lag seks uker, individuelt).

Se under for nærmere beskrivelse av eksamen.

Det vises for øvrig til undervisningsplanene som ytterligere spesifiserer innholdet i hvert enkelt prosjekt.

Arbeids- og undervisningsformer

Prosjektarbeid er en vesentlig del av emnet. Emnet forutsetter stor grad av tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. I studiet brukes det arbeidsformer som forelesninger, seminarer, veiledning og faglige debatter. Dette har til hensikt å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige forståelse og uttrykksevne. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum, og det oppfordres til å bruke læringssentrene og de ressursene som tilbys der. Felles presentasjoner og utstillinger vil danne grunnlag for drøfting og vurdering av studentarbeid.

Arbeidskrav

For å fremstille seg til eksamen må følgende obligatoriske arbeidskrav være utført og godkjent: 

Arbeidskrav i prosjekt 1: Praktisk arbeid og fordypning (individuelt).

 • Et individuelt praktisk-estetisk arbeid knyttet til grunnleggende teknikker i emnet. Arbeidet skal følges av en skriftlig refleksjon (om lag 1500 ord).

Arbeidskrav i prosjekt 2: Presentasjon og kunstformidling (individuelt og gruppe).

 • Planlegging og gjennomføring av et formidlingskonsept. Arbeidet skal følges av en skriftlig refleksjon (om lag 350 ord).
 • Skriftlig og teoretisk oppgave som knytter seg til presentasjon og kunstformidling (om lag 1200).

Arbeidskrav vurderes til Godkjent/ ikke godkjent og når arbeidskravet gjennomføres som gruppearbeid vurderes gruppen under ett.

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen: Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i emnet.

Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om arbeidskrav.

Eksamen og sensorordning

Eksamen er et praktisk-estetisk eksamensprosjekt med tilhørende skriftlig oppgave. Prosjektet og oppgaven vurderes samlet. Eksamensoppgaven blir utlevert om lag 6 uker før innleveringsfristen. Eksamensresultatet kan påklages. Individuell eksamen.

1. Praktisk-estetisk prosjekt

Studenten skal produsere/utvikle et praktisk-estetisk arbeid innenfor en av problemstillingene som tilhører emnet.

2. Skriftlig oppgave

Den skriftlige oppgaven skal omhandle det praktisk-estetiske arbeidet, og skal omfatte inntil 3000 ord.

Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Fravær – ikke bestått

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen, eller som får vurderingen F, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Ved framstilling til ny/utsatt eksamen kan enten en bearbeidet versjon av samme eksamensprosjekt leveres på nytt, eller ny eksamensbesvarelse leveres.

Pensumliste

Praktisk-estetiske fagområder

Cooper, D. (2007) . Drawing and Perceiving: Real-World Drawing for Students of Architecture and Design, 4th Edition. Hoboken, N.J.: Wiley. 248 sider

Mørstad, E. (2000). Visuell analyse. Oslo: Abstrakt forlag. 112 sider.

Smith, R. (2009). Kunstnerens håndbok . København: Politikens forlag. 348 sider.

Kompendium/artikkelsamling: ca. 100 sider

Tilleggslitteratur i praktisk-estetiske emneområder

Hornung, D. (2005). Colour, a workshop for artists and designers .  London: Laurence King Publisher. 164 sider.

Wong, W. (1993). Principles of Form and Design .  New York: Van Nostrand Reinhold. 352 sider.

Formidling

Solhjell, D. (2007). Formidler og formidlet . Oslo: Universitetsforlaget. 254 sider*

Kompendium/artikkelsamling: ca. 50 sider

Tilleggslitteratur i formidling

Benjamin, W. (2008). Kunstverket i reproduksjonsalderen (1936-39). K. Bale & A. Bø-Rygg (Red.) Estetisk teori – en antologi (s. 214-240) . Oslo: Universitetsforlaget

Larsen, Lars B. (2006). Social Aesthetics . i Bishop, C. (Red.) Participation . (s.172-184) Cambridge: MIT Press

Nesbit, M., Obrist, H. U., Tirivanija, R. (2006). What is a Station? i Bishop, C. (Red.) Participation . (s. 184-190) Cambridge: MIT Press

Estetikk

Bale, K. (2009). Estetikk: en innføring. Oslo: Pax. (178 sider)

Kompendium/artikkelsamling: ca. 50 sider

Tilleggslitteratur i estetikk

Bø-Rygg, A., & Bale, K. (2008). Estetisk teori: en antologi. Oslo: Universitetsforlaget. Et utvalg på ca. 200 sider

Kunsthistorie

Gombrich, E. H. (2007). Kunstens historie . København: Gyldendal. 688 sider[1].

Kompendium/artikkelsamling: ca. 50 sider

Tilleggslitteratur i kunsthistorie

Meyer, S. (2013). Kunst og visuell kultur . Oslo: Pax forlag A/S. 282 sider

Digitale medier

Erichsen, H., S. (2009). Mediedesign 3.5 bilde – tekst – lyd. Oslo: Gan Aschehoug forlag. 246 sider.

Kompendier, brukerveiledninger og nettsteder knyttet til forelesningene, om lag 100 sider

Material- og miljølære

Kompendium/artikkelsamling: ca. 50 sider

[1] Boken benyttes gjennom alle tre år av bacheloren Kunst og Design, Kunst og formidling.

Om emnet

Art Dissemination and Visual Expressions Bachelorstudium i kunst og design - studieretning kunst og formidling 30 stp. 2. Norsk Kull 2016 og 2017
Publisert: Oppdatert: