HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

KDK3900 Bacheloroppgave

Innledning

Bacheloroppgaven i kunst og design studieretning kunst og formidling tar utgangspunkt i et valgt fordypningsområde og består av følgende to deler:

 • Et praktisk-estetisk og skriftlig-teoretisk arbeid.
 • En muntlig og visuell presentasjon.

Forskningsmetode og oppgaveskriving

Bacheloroppgaven er knyttet til valgt fordypningsområde innen fagområdet kunst og formidling. Kunstteori står sentralt i emnet. Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven skal studenten utvikle evnen til akademisk refleksjon og skriftliggjøring av praksis.

Bacheloroppgaven

I bacheloroppgaven utforsker studenten en problemstilling. Bacheloroppgaven skal baseres på egen praktisk skapende produksjon i et formidlingsperspektiv. I bacheloroppgaven skal studentene benytte seg av den praktiske og teoretiske kompetansen de har tilegnet seg gjennom hele studieløpet.

Forkunnskapskrav

Bestått KDK3000 Kunst, formidling og kontekst.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen fagområdet kunst og formidling
 • er samfunnsorientert og faglig innovativ i sin kunnskap om fagområdet
 • har god kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere, formulere, strukturere og gjennomføre prosjekt innen kunst og kunstformidling både selvstendig og i samarbeid med andre
 • kan anvende prosjektbaserte arbeidsmetoder og utvikle løsninger tilpasset spesifikke kontekster
 • kan anvende vitenskapsteori og -metode, samt relevante teorier og metoder i fagområdet på eget arbeid
 • kan se og drøfte egen faglig utøvelse i forhold til tendenser i tiden, relevant teori, gitte rammebetingelser, praksisfeltet og kommunisere egen faglig kompetanse
 • kan synliggjøre sin kompetanse skriftlig, muntlig, i digitale format og i andre relevante uttrykksformer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan delta i ulike kunstproduksjoner og utarbeide formidlingsstrategier innen kunstformidling i privat og offentlig sektor
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser
 • kan anvende kunst-, metode- og vitenskapsteori
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekt som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske og økologiske krav og retningslinjer
 • kjenner til undersøkende og eksperimenterende metoder for ideutvikling og problemløsning og kan presentere faglige problemstillinger og utprøvinger både skriftlig, muntlig og i andre relevante uttrykksformer
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger og oppøvet evne til kritisk tenkning
 • har kunnskap om prosjektledelse og innovasjon i fagfeltet

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet vil i hovedsak foregå i form av selvstendig arbeid i veiledningssituasjoner og gjennom prosessorientert skriving knyttet til forskningsmetodisk arbeid. Studenten vil ha ansvar for egen læring, organisering og gjennomføring av arbeidet.

Emnet går over om lag 14 uker.

Arbeidskrav

For å fremstille seg til eksamen i emnet må følgende obligatoriske arbeidskrav være utført og godkjent: 

 • Innlevering av skriftlig prosjektskisse med fremdriftsplan.
 • Formidle utprøving av kunstprosjekt i et seminar for medstudenter og faglærere med et muntlig fremlegg av problemstilling og forskningsdesign.

Arbeidskravene er obligatoriske og vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen:

 • Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i emnet. 

Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om arbeidskrav.

Eksamen og sensorordning

Eksamen i emnet er todelt: 

1. Praktisk-estetisk og skriftlig arbeid (teller 60 prosent av endelig bestått karakter):

 • Et praktisk-estetisk arbeid.
 • Et reflekterende og analyserende skriftlig arbeid (maks 7000 ord sider).

2.  Muntlig og visuell presentasjon (teller 40 prosent av endelig bestått karakter).

Besvarelsen skal følge retningslinjer for oppgaveskriving og relevant pensum skal anvendes i besvarelsen. Eksamensresultatet av del 1 kan påklages. Eksamensresultatet av del 2 kan ikke påklages.

Sensorordning

Begge eksamensdelene skal vurderes av intern og ekstern sensor.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Begge eksamensdelene må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få endelig bestått karakter. 

Fravær – ikke bestått

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen, eller som får vurderingen F på bacheloroppgaven, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Ved fremstilling til utsatt eksamen skal bacheloroppgaven som ble vurdert til F til ordinær eksamen, være vesentlig forbedret/bearbeidet.  

Ved fremstilling til ny eksamen innleveres bacheloroppgaven etter nærmere avtale med fakultetsadministrasjonen.

Pensumliste

Pensum utgjør om lag 5000 sider (2500 sider per semester).Pensum er gjennomgående for hele studieåret.

Estetikk og kunstteori

Bishop, C. (2012): Artificial Hells . London: Verso (282 s.)

Bourriaud, N. Relasjonell estetikk Oslo: Pax. (237 s.)

Furnesvik, E. (red.) (2003): Kunst i offentlig rom. Oslo: Forlag Press (135 s.)

Kester, G. H. (2004): Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art. Berkely: Univ. of California Press (239 s.)

Kwon, M. (1997): ”One Place after Another: Notes on Site Specificity”. I : October , vol. 80 (s. 85-110) (25 s.)

Tin, M. B. (2010): ”Tredimensjonale skulpturer i fire dimensjoner: Husserls kinesteser og Calders kinetiske skulpturer”. I: Skulptur. M. Lending og K. Gjesdal (red.) Oslo: Aschehoug (s. 116-139) (23 s.)

Doherty, B. (1976): Inside the white cube . London: UiC Press (følgende utdrag: “Introduction” (s. 7-12) og ”Notes on the Gallery Space.” (s. 13-34) (28 s.)

Diverse selvvalgte tekster (minimum 200 s.)

Kunstformidling, kuratering og museumsteori

Dysthe, O., N. Bernhardt, L. Esbjørn, H. Strømsnes (2012): Dialogbasert undervisning: kunstmuseet som læringsrom. Bergen: Fagbokforlaget (256 s.)

Eeg, C. Og E. Sørheim (2006): Med egne øyne 1 – om formidling av samtidskunst . Oslo: Gan forlag (86 s.)

Högkvist, Stina (2006): Med egne øyne II – om formidling av videokunst. Oslo: Gan forlag (38 s.)

Macdonald, S. (red.) (2006): A Companion to Museums Studies. Oxford: Blackwell Publishing (følgende utdrag: s. 223-244 og s. 282-301) (40 s.)

Martinon, J. P. (red.) (2013): The Curatorial. A Philosophy of Curating . London: Bloomsbury (følgende utdrag: s. 17-58) (41 s.)

Newhouse, V. (2006): Towards a New Museum . New York: Monacelli Press (følgende utdrag: s. 14-46, s. 220-262, s. 272-330) (132 s.)

Solhjell, D. (2007): Formidler og formidlet . Oslo: Universitetsforlaget (254 s.)

Solhjell, D. (2009): Kunstmuseet som læringsarena. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (112 s.)

Sveen, Dag (1995): Om kunst, kunstinstitusjon og kunstforståelse . Oslo: Pax Forlag (230 s.)

Townsend, M. (red) (2003): Beyond the Box: Diverging Curatorial Practices . Toronto: Banff Centre (182 s.)

Diverse selvvalgte tekster (minimum 200 s.)

Vitenskapsteori og -metode

Rose, G. (2016): Visual Methodologies . London: SAGE (432 s.)

Øyen, S. A. og B. Solheim (2013): Akademisk skriving: En skriveveiledning . Oslo: Cappelen Damm (112 s.)

Oversiktslitteratur

Bale, K. og Bø-Rygg, A. (red.) (2008): Estetisk teori: En antologi . Oslo: Universitetsforlaget (561 s.)

Baut, B. N. og D. M. Lopes (red.) (2013): The Routledge Companion to Aesthetics . London: Routledge (675 s.) 

Stokstad, M. (2007): Art – a Brief History . Upper Saddle River Pearson: Prentice Hall (540 s.)

(Pensumliste ajour: Juni 2017)

Om emnet

Bachelor Thesis Bachelorstudium i kunst og design - studieretning kunst og kunstformidling 20 stp. 6. Norsk Kull 2016
Publisert: Oppdatert: