HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

KDM1100 Idéutvikling og grunnleggende fagforståelse

Innledning

Emnet gir en innføring i idéskaping og idéutvikling og hvordan idéer kan visualiseres og presenteres. Det gis innføring i grunnleggende formforståelse og sømteknikk, og det undervises gjennomgående i moteteori og motehistorie. Dokumentasjon, formidling og vurdering av eget arbeid både muntlig, skriftlig, visuelt og digitalt står sentralt.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike teknikker, materialer og redskaper som kan benyttes i motefaglige prosesser
 • har kunnskap om fagterminologi knyttet til fagområdet
 • har kunnskap om relevant teori

Ferdigheter

Studenten

 • kan synliggjøre og formidle idéer
 • kan velge ut og ta i bruk egnede metoder i eget arbeid
 • kan vurdere, dokumentere og formidle eget arbeid
 • kan anvende egnede digitale medier til utprøvinger, redigering og presentasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner til samtidens moteretninger
 • kan gjennomføre en arbeidsprosess fra idé til resultat
 • kan reflektere over eget arbeid
 • kan begrunne bruk av valgte teknikker og materialer
 • har innsikt i opphavsrettslige forhold knyttet til fagområdet

Prosjekter i emnet

Prosjekt 1. Idéutvikling (om lag to uker, gruppearbeid):

 • Prosjektet er en introduksjon til motestudiet og fokuserer på hvordan idéer oppstår, kan bearbeides og visualiseres til et moteuttrykk. Presentasjon av ulike moteuttrykk står også sentralt i prosjektet.

Prosjekt 2. Drapering og sømteknikk (om lag åtte uker, individuelt arbeid):

 • Prosjektet gir opplæring i ulike teknikker knyttet til drapering og sømteknikk, samt generell bruk av materialer og metoder som anvendes i motefaglige prosesser.      

Prosjekt 3. Eksamensprosjekt (om lag seks uker, individuelt arbeid):

 • Se under for nærmere beskrivelse av eksamen.

Det vises for øvrig til undervisningsplanene som ytterligere spesifiserer innholdet i hvert enkelt prosjekt.

Arbeids- og undervisningsformer

Prosjektarbeid er en vesentlig del av studiet. Undervisningen er progresjonsbasert, fra felles grunnleggende oppgaver til selvstendig valgte tema.

Emnet forutsetter stor grad av tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. I studiet benyttes det arbeidsformer som verksted- og veiledningsundervisning, forelesninger, seminarer og faglige debatter. Dette har til hensikt å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige forståelse og uttrykksevne. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum i emnet, og det oppfordres til å bruke læringssentrene og de ressursene som tilbys der. Felles presentasjoner og utstillinger vil danne grunnlag for drøfting og vurdering av studentarbeid.

Arbeidskrav

For å fremstille seg til eksamen må følgendearbeidskrav være utført og godkjent: 

Arbeidskrav, prosjekt 1. Drapering og sømteknikk (individuelt arbeid)

En praktisk og skriftlig oppgave som omfattes av følgende:

 • Fem til ti utprøvinger av ulike draperingsteknikker.
 • Fem til ti prøvelapper av ulike sammenføyningsteknikker.
 • Sømtekniske prøvelapper av fasongbelegg og kantinger.
 • Et eksperimentelt plagg der en av draperingsteknikkene benyttes.
 • En kort, skriftlig begrunnelse for valg av teknikk og materiale (om lag 1000 ord).

Studenten får muntlig tilbakemelding fra faglærer og medstudenter.

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent og når arbeidskravet gjennomføres som gruppearbeid vurderes gruppen under ett.

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen: Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i emnet.

Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om arbeidskrav.

Eksamen og sensorordning

Eksamen er et praktisk-estetisk eksamensprosjekt med tilhørende skriftlig oppgave. Prosjektet og oppgaven vurderes samlet. Eksamensoppgaven blir utlevert om lag 6 uker før innleveringsfristen. Eksamensbesvarelsen skal omfatte om lag 2000 ord. Eksamensresultatet kan påklages. Individuell eksamen.

1. Praktisk-estetisk prosjekt

Studenten skal produsere/utvikle et praktisk-estetisk arbeid innenfor en av problemstillingene som tilhører emnet.

2. Skriftlig oppgave

Den skriftlige oppgaven skal omhandle det praktisk-estetiske arbeidet.

Både del 1 og del 2 av eksamen vurderes på grunnlag av følgende kriterier:

 • Avgrensing og problematisering av valgt tema.
 • Utvikling og bearbeiding av idéer ut fra valgt tema.
 • Bruk av egnede arbeidsmåter, estetiske virkemidler, materialer og teknikker i utviklingen av idé og intensjon.
 • Anvendelse og refleksjon over relevant teori.
 • Bruk av egnede visuelle virkemidler i presentasjonen av oppgaven.

Besvarelsen skal følge retningslinjer for oppgaveskriving og relevant pensum skal anvendes i besvarelsen. Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om eksamen.

Sensorordning: To interne sensorer. Eksamen kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Fravær – ikke bestått

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen, eller som får vurderingen F, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Ved framstilling til ny/utsatt eksamen kan enten en bearbeidet versjon av samme eksamensprosjekt leveres på nytt, eller ny eksamensbesvarelse leveres.

Pensumliste

Mote og produksjon KD1

Ersmann, Ö. (1999). Mönster och konstruktioner . Stockholm: Natur och Kultur/LTs Förlag. 300 sider

Riegelman, N. (2014).  Colors For Fashion. Los Angeles: 9 Heads Media. 100 sider.

Mbonu, E. (2014). Fashion Design Reseacher. London : Laurence King Publisher. 192 sider.

Baugh, G. (2011). The Fashion Designer`s Textile Directory: The Creative Use of Fabrics in Design . London: Thames and Hudson Ltd. 320 sider.

Kompendier: Artikler, brukerveiledninger og nettsteder knyttet til undervisning/forelesningene, om lag 200 sider.

Tilleggslitteratur Mote og Produksjon

Black, S. (2006). Fashioning Fabrics, Contemporary textiles in fashion . London: Black Dog Publishing. 200 sider.

Jones, J. S. (2008). Motedesign. Oslo: Yrkeslitteratur as. 230 sider.

Fellesfag

Digitale medier

Erichsen, H. S. (2009).  Mediedesign 3.5 bilde – tekst – lyd . Oslo: Gan Aschehoug forlag. 246 sider.

Kompendier, brukerveiledninger og nettsteder knyttet til forelesningene, om lag 100 sider

Motehistorie

Tortora, P. G. & Eubank, K. (2010). Survey of Historic Costume. A history of Western Dress. New York: Queens College of the City University of New York. Et utvalg av ca. 200 sider.

Kompendium/artikkelsamling: Ca. 50 sider.

Moteteori

Barnard, M. (red.) (2007): Fashion Theory: A reader , Routledge, London. Et utvalg av ca. 100 sider.

Nordgård, K. m.fl. (2008). Motepilot. En undersøkelse av det norske motedesignfeltet , Oslo: KHiO (fakultet for design) & HiO (avdeling for estetiske fag). (30 sider)

Welters, Linda og Abby Lillethun (red.) (2011): The Fashion Reader, Berg Publisher. Et utvalg av ca. 100 sider.

Kompendium/artikkelsamling: Ca. 50 sider.

Material- og miljølære

Diverse kompendier på til sammen ca. 100 sider.

Nilsen, Gerd Uri, & Nilsen, Kjell (oversettere). (1995). Materialkunnskap. Tekstil : Yrkeslitteratur.

Om emnet

Ideation and basic knowledge Bachelorstudium i kunst og design – studieretning mote og produksjon 30 stp. 1. Norsk Kull 2016 og 2017
Publisert: Oppdatert: