HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

KDM1200 Faglig fordypning

Innledning

Emnet gir en videreføring i motefaglige kunnskaper og ferdigheter, som mønsterkonstruksjon og materialforståelse. Emnet gir også en innføring i relevante teorier som skal sette studenten i stand til å reflektere over, argumentere og formidle skapende prosesser.

Emnet er organisert i form av tre prosjekter der det tredje prosjektet er et eksamensprosjekt (se under).

Forkunnskapskrav

Bestått KDM1100 Idéutvikling og grunnleggende emneområder eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om form, teknikk og materialbruk
 • kan anvende relevant teori i egne prosjekt

Ferdigheter

Studenten

 • kan ta valg og eksperimentere med form, materialer, teknikker og redskaper og anvende disse i arbeidet med idéutvikling, funksjon og uttrykk
 • kan reflektere over, argumentere for og formidle egne prosjekt gjennom muntlig og visuell formidling

Generell kompetanse

Studenten

 • har grunnleggende forståelse for motedesign og produksjon
 • kan arbeide selvstendig ut i fra en valgt problemformulering
 • har kjennskap til fagets egenart og fagets plass i kultur og samfunn

Prosjekter i emnet

Prosjekt 1

Mønsterkonstruksjon og sømteknikk (om lag seks uker, individuelt arbeid).

I prosjektet videreutvikler studenten sine praktiske kunnskaper i mønsterkonstruksjon og sømteknikk.

Prosjekt 2

Mote og moteteori(om lag seks uker, individuelt- og/eller gruppearbeid).

Prosjektet fokuserer på innføring i og anvendelse av teori i skapende prosesser. Refleksjon rundt motefaglige problemstillinger, samt presentasjon og formidling av mote står også sentralt i prosjektet. Videre har prosjektet en praktisk del der studentene skal utforme et plagg inspirert av de teoretiske refleksjonene de har gjort seg.

Prosjekt 3

Eksamensprosjekt (om lag åtte uker, individuelt).

Se under for nærmere beskrivelse av eksamen.

Det vises for øvrig til undervisningsplanene som ytterligere spesifiserer innholdet i hvert enkelt prosjekt.

Arbeids- og undervisningsformer

Prosjektarbeid er en vesentlig del av studiet. Undervisningen er progresjonsbasert, fra felles grunnleggende oppgaver til selvstendig valgte tema.

Emnet forutsetter stor grad av tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. I studiet brukes det arbeidsformer som forelesninger, seminarer, veiledning og faglige debatter. Dette har til hensikt å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige forståelse og uttrykksevne. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum i emnet og det oppfordres til å bruke læringssentrene og de ressursene som tilbys der. Felles presentasjoner og utstillinger vil danne grunnlag for drøfting og vurdering av studentarbeid.

Arbeidskrav

For å fremstille seg til eksamen må følgende arbeidskrav være utført og godkjent: 

Arbeidskrav, prosjekt 1. Mønsterkonstruksjon og søm-teknikk (individuelt arbeid)

En individuell, praktisk oppgave, i form av en perm, som skal omfattes av følgende:

 • En personlig innrettet grunnform til skjørt, overdel og bukse og oppsydde toiler av hvert av disse mønstrene.
 • Et enkelt plagg der kunnskapene om mønsterkonstruksjon videreføres på en personlig måte.

Arbeidskrav, prosjekt 2. Mote og moteteori(individuelt-/ gruppearbeid)

Arbeidskravet er todelt:

 • En muntlig og visuell presentasjonsoppgave (gruppearbeid): Gruppen skal vise hvordan fagfeltets teorier/ideologier og refleksjoner har fått innvirkning på profesjonelle designeres visuelle arbeid. Det skal anvendes relevant litteratur i arbeidet.
 • En praktisk og skriftlig oppgave, der moteteori brukes som inspirasjon til eget praktisk skapende arbeid. Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper. Oppgaven omfattes av et ferdig plagg/antrekk og en visuell og skriftlig dokumentasjon av det praktiske arbeidet (om lag 2000 ord). Studenten/ gruppen skal presentere sitt ferdige arbeid for klassen og vil få muntlig tilbakemelding fra medstudenter.

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent og når arbeidskrav gjennomføres som gruppearbeid vurderes gruppen under ett.

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen: Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i emnet.

Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om arbeidskrav.

Eksamen og sensorordning

Eksamen er et praktisk-estetisk eksamensprosjekt med tilhørende skriftlig oppgave. Prosjektet og oppgaven vurderes samlet. Eksamensoppgaven blir utlevert om lag 8 uker før innleveringsfristen. Eksamensbesvarelsen skal omfatte om lag 2000 ord. Eksamensresultatet kan påklages. Individuell eksamen.

1. Praktisk-estetisk prosjekt

Studenten skal produsere/utvikle et praktisk-estetisk arbeid innenfor en av problemstillingene som tilhører emnet.

2. Skriftlig oppgave

Den skriftlige oppgaven skal omhandle det praktisk-estetiske arbeidet.

Både del 1 og del 2 av eksamen vurderes på grunnlag av følgende kriterier:

 • Avgrensing og problematisering av valgt tema.
 • Utvikling og bearbeiding av idéer ut fra valgt tema.
 • Bruk av egnede arbeidsmåter, estetiske virkemidler, materialer og teknikker i utviklingen av idé og intensjon.
 • Anvendelse av og refleksjon over relevant teori.
 • Bruk av egnede visuelle virkemidler i presentasjonen av oppgaven.

Besvarelsen skal følge retningslinjer for oppgaveskriving og relevant pensum skal anvendes i besvarelsen. Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om eksamen

Sensorordning

To interne sensorer. Eksamen kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Fravær – ikke bestått

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen, eller som får vurderingen F, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Ved framstilling til ny/utsatt eksamen kan enten en bearbeidet versjon av samme eksamensprosjekt leveres på nytt, eller ny eksamensbesvarelse leveres.

Pensumliste

Er under utarbeiding.

Om emnet

Subject Areas - Specialisation Bachelorstudium i kunst og design – studieretning mote og produksjon 30 stp. 2. Norsk Kull 2016 og 2017
Publisert: Oppdatert: