HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

KDK3000 Kunst, formidling og kontekst

Innledning

Å få en forståelse av kunst og formidling i ulike sammenhenger og kontekster står sentralt i emnet. Emnet starter med et praksisforberedende prosjekt som etterfølges av en praksisperiode på om lag 10 uker. Undervisning i vitenskapsteori- og metode, forretningsforståelse, prosjektledelse, samt arbeidet med «Åpen dag» ved HiOA inngår i emnet i tillegg til prosjektene. Det legges gjennomgående vekt på tilegnelse og anvendelse av ulike teoretiske perspektiv, eksperimenterende metoder i praktiske prosesser, undersøkelsen av et problemområde, og drøfting av dette i relasjon til praksisfeltet. Det vises for øvrig til undervisningsplanene som ytterligere spesifiserer innholdet i emnet.

Forkunnskapskrav

Bestått KDK2000 Visuell kommunikasjon 2.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike kunstformidlingsstrategier og hvordan de virker i ulike kontekster
 • har kunnskap om praksisfeltet
 • har kunnskap i kunstteori
 • har kunnskap om ulike stadier i en utstillingsproduksjon
 • har kunnskap om vitenskapsteori og – metode
 • har kunnskap om problemstillinger knyttet til kjønn og flerkulturelle perspektiv

Ferdigheter

Studenten

 • kan synliggjøre teoretisk kunnskap og refleksjon, knyttet til fagområdet kunst og formidling, skriftlig, muntlig, visuelt og digitalt
 • kan reflektere over og se eget arbeid i sammenheng med praksisfeltet
 • kan undersøke og anvende relevant teori
 • kan formulere, strukturere og gjennomføre et prosjekt i en gitt kontekst
 • kan delta konstruktivt i praksisbedriftens virksomhet og fungere som del av et arbeidsteam
 • kan anvende undersøkende og eksperimenterende metoder i praktiske prosesser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende relevante metoder, kunst- og vitenskapsteori
 • kjenner til undersøkende og eksperimenterende metoder for idéutvikling og problemløsning og kan presentere faglige problemstillinger og utprøvinger både skriftlig, muntlig og i andre relevante uttrykksformer
 • har en oppøvet evne til kritisk tenkning
 • kjenner til ulike innovasjonsprosesser
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekt i tråd med etiske og opphavsrettslige forhold

Prosjekter i emnet

Prosjekt 1. Faglig identitet. Utstilling og portefølje (om lag fire uker, individuelt- og gruppearbeid):

 • I prosjektet eksperimenteres det med ulike formidlingsstrategier og praksiser for kontekstualisering av kunst. Perioden vektlegger både praktisk-estetisk arbeid og teoretisk refleksjon. I perioden arbeides det med planlegging og tilrettelegging for praktisk arbeid.

Prosjekt 2. Praktisk arbeidstrening (om lag ti uker, individuelt arbeid):

 • Praksisperioden fokuserer på studentens evne til å utøve og utvikle sin fagkompetanse i arbeidslivet. I prosjektperioden gjennomfører studenten en arbeidspraksis knyttet til kunst og/ formidling (for eksempel i museer, gallerier, verksteder, bedrifter og/eller skole eller annet innenfor kultursektoren). Det legges vekt på ulike former for skriftlig, muntlig og visuell presentasjon.

Prosjekt 3. Eksamensprosjekt (om lag ti uker, individuelt arbeid):

 • I eksamensprosjektet arbeider studenten med kunstformidling og kunst i det offentlige rom. Det legges gjennomgående vekt på tilegnelse og anvendelse av ulike teoretiske perspektiv som er relevante i en praktisk-estetisk sammenheng. Prosjektet er et forberedende prosjekt til bacheloroppgaven som tar sikte på å styrke studentens teoretiske refleksjon rundt den praktiske utøvelsen av faget.

Det vises for øvrig til undervisningsplanene som ytterligere spesifiserer innholdet i hvert enkelt prosjekt.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert i form av praktisk arbeid og teoretiske studier som gjennomføres parallelt. Prosjektarbeid er en vesentlig del av studiet. Undervisningen foregår progresjonsbasert, fra felles grunnleggende oppgaver til selvstendig valgte tema.

I emnet vektlegges interaksjon mellom teoretisk forståelse og praktisk-estetisk skapende arbeid og refleksjon. Veiledning og vurdering er en viktig del av arbeidsprosessen.

Undervisningen i studiet er prosjekt- og samarbeidsbasert, slik arbeid i bedrifter, verksteder, museer, gallerier og samlinger også er. Arbeids- og undervisningsformer er forelesninger, seminarer, veiledning, faglige debatter, feltstudier og utstillinger. Dette har til hensikt å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige forståelse og uttrykksevne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum i emnet, og det oppfordres til å bruke læringssentrene og de ressursene som tilbys der.

Arbeidskrav

For å fremstille seg til eksamen må følgende obligatoriske arbeidskrav være utført og godkjent: 

Arbeidskrav, prosjekt 1. Faglig identitet – Utstilling og portefølje (individuelt- og gruppe arbeid):

 • En portefølje (individuelt arbeid).
 • Utarbeidelse og gjennomføring av en utstilling (individuelt- og gruppearbeid).

Arbeidskrav, prosjekt 2. Praktisk arbeidstrening (individuelt arbeid):

 • Konstruktiv deltakelse i praksisstedets virksomhet.
 • Ukentlige logger fra praksisperioden (leveres i Fronter).
 • En skriftlig praksisrapport (om lag 3500 til 4000 ord) med en visuell profil der egne erfaringer fremgår og sees i sammenheng med kunstfeltet.
 • En muntlig og visuell presentasjon av studentens erfaringer fra praksisstedet (på grunnlag av praksisrapporten).

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen:

 • Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i emnet.

Besvarelsen skal følge retningslinjer for oppgaveskriving og relevant pensum skal anvendes i besvarelsen. Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om eksamen.

Eksamen og sensorordning

Eksamen er et praktisk-estetisk eksamensprosjekt med tilhørende skriftlig oppgave. Prosjektet og oppgaven vurderes samlet. Eksamensoppgaven blir utlevert om lag 6 uker før innleveringsfristen. Eksamensresultatet kan påklages. Individuell eksamen.

1. Praktisk-estetisk prosjekt

Studenten skal produsere/utvikle et praktisk-estetisk arbeid innenfor en av problemstillingene som tilhører emnet.

2. Skriftlig oppgave

Den skriftlige oppgaven skal omhandle det praktisk-estetiske arbeidet, og skal omfatte inntil 8000 ord.

Se undervisningsplanen for nærmere informasjon om eksamen.

Sensorordning : Eksamen vurderes av to interne sensorer. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Vurderingsuttrykk:  Vurderingsuttrykket i emnet er bestått/ ikke bestått.

Fravær – ikke bestått:  Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen, eller som får vurderingen ikke bestått, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Ved framstilling til ny/utsatt eksamen kan enten en bearbeidet versjon av samme eksamensprosjekt leveres på nytt, eller ny eksamensbesvarelse leveres.

Pensumliste

Pensum utgjør om lag 5000 sider (2500 sider per semester). Pensum er gjennomgående for hele studieåret.

Estetikk og kunstteori

Bishop, C. (2012): Artificial Hells . London: Verso (282 s.)

Bourriaud, N. Relasjonell estetikk Oslo: Pax. (237 s.)

Furnesvik, E. (red.) (2003): Kunst i offentlig rom. Oslo: Forlag Press (135 s.)

Kester, G. H. (2004): Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art. Berkely: Univ. of California Press (239 s.)

Kwon, M. (1997): ”One Place after Another: Notes on Site Specificity”. I : October , vol 80 (s. 85-110) (25 s.)

Tin, M. B. (2010): ”Tredimensjonale skulpturer i fire dimensjoner: Husserls kinesteser og Calders kinetiske skulpturer”. I: Skulptur. M. Lending og K. Gjesdal (red.) Oslo: Aschehoug (s. 116-139) (23 s.)

Doherty, B. (1976): Inside the white cube . London: UiC Press (følgende utdrag: “Introduction” (s. 7-12) og ”Notes on the Gallery Space.” (s. 13-34) (28 s.)

Diverse selvvalgte tekster (minimum 200 s.).

Kunstformidling, kuratering  og museumsteori

Dysthe, O., N. Bernhardt, L. Esbjørn, H. Strømsnes (2012): Dialogbasert undervisning: kunstmuseet som læringsrom. Bergen: Fagbokforlaget (256 s.)

Eeg, C. og E. Sørheim (2006): Med egne øyne 1 – om formidling av samtidskunst . Oslo: Gan forlag (86 s.)

Högkvist, Stina (2006): Med egne øyne II – om formidling av videokunst. Oslo: Gan forlag (38 s.)

Macdonald, S. (red.) (2006): A Companion to Museums Studies. Oxford: Blackwell Publishing (følgende utdrag: s. 223-244 og s. 282-301) (40 s.)

Martinon, J. P. (red.) (2013): The Curatorial. A Philosophy of Curating . London: Bloomsbury (følgende utdrag: s. 17-58) (41 s.)

Newhouse, V. (2006): Towards a New Museum . New York: Monacelli Press (følgende utdrag: s. 14-46, s. 220-262, s. 272-330) (132 s.)

Solhjell, D. (2007): Formidler og formidlet . Oslo: Universitetsforlaget (254 s.)

Solhjell, D. (2009): Kunstmuseet som læringsarena. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (112 s.)

Sveen, Dag (1995): Om kunst, kunstinstitusjon og kunstforståelse . Oslo: Pax Forlag (230 s.)

Townsend, M. (red) (2003): Beyond the Box: Diverging Curatorial Practices . Toronto: Banff Centre (182 s.)

Diverse selvvalgte tekster (minimum 200 s.).

Vitenskapsteori og – metode

Rose, G. (2016): Visual Methodologies . London: SAGE (432 s.)

Øyen, S. A. og B. Solheim (2013): Akademisk skriving: En skriveveiledning . Oslo: Cappelen Damm (112 s.)

Oversiktslitteratur

Bale, K. og Bø-Rygg, A. (red.) (2008): Estetisk teori: En antologi . Oslo: Universitetsforlaget (561 s.)

Baut, B. N. og D. M. Lopes (red.) (2013): The Routledge Companion to Aesthetics . London: Routledge (675 s.)

Stokstad, M. (2007): Art – a Brief History . Upper Saddle River Pearson: Prentice Hall (540 s.)

(Pensumliste ajour: Juni 2017)

Om emnet

Art, Dissemination and Context Bachelorstudium i kunst og design – studieretning kunst og kunstformidling 40 stp. 5. og deler av 6. Norsk Kull 2017 Heltid
Publisert: Oppdatert: