HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

KDM1100 Idéutvikling og grunnleggende fagforståelse

Innledning

Emnet gir en innføring i idéskaping og idéutvikling og hvordan idéer kan visualiseres og presenteres. Det gis innføring i grunnleggende formforståelse og sømteknikk, og det undervises gjennomgående i moteteori og motehistorie. Dokumentasjon, formidling og vurdering av eget arbeid både muntlig, skriftlig, visuelt og digitalt står sentralt.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike teknikker, materialer og redskaper som kan benyttes i motefaglige prosesser
 • har kunnskap om fagterminologi knyttet til fagområdet
 • har kunnskap om relevant teori

Ferdigheter

Studenten

 • kan synliggjøre og formidle idéer
 • kan velge ut og ta i bruk egnede metoder i eget arbeid
 • kan vurdere, dokumentere og formidle eget arbeid
 • kan anvende egnede digitale medier til utprøvinger, redigering og presentasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner til samtidens moteretninger
 • kan gjennomføre en arbeidsprosess fra idé til resultat
 • kan reflektere over eget arbeid
 • kan begrunne bruk av valgte teknikker og materialer
 • har innsikt i opphavsrettslige forhold knyttet til fagområdet

Prosjekter i emnet

Prosjekt 1. Introduksjonsprosjekt. Idéutvikling (om lag to uker, gruppearbeid):

 • Prosjektet er en introduksjon til motestudiet og fokuserer på hvordan idéer oppstår, kan bearbeides og visualiseres til et moteuttrykk. Presentasjon av ulike moteuttrykk står også sentralt i prosjektet.

Prosjekt 2. Drapering og sømteknikk (om lag ti uker, individuelt arbeid):

 • Prosjektet gir opplæring i ulike teknikker knyttet til drapering og sømteknikk, samt generell bruk av materialer og metoder som anvendes i motefaglige prosesser.      

Prosjekt 3. Eksamensprosjekt(om lag fire uker, individuelt arbeid):

 • Se under for nærmere beskrivelse av eksamen.

Det vises for øvrig til undervisningsplanene som ytterligere spesifiserer innholdet i hvert enkelt prosjekt.

Arbeids- og undervisningsformer

Prosjektarbeid er en vesentlig del av studiet. Undervisningen er progresjonsbasert, fra felles grunnleggende oppgaver til selvstendig valgte tema.

Emnet forutsetter stor grad av tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. I studiet benyttes det arbeidsformer som verksted- og veiledningsundervisning, forelesninger, seminarer og faglige debatter. Dette har til hensikt å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige forståelse og uttrykksevne. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum i emnet, og det oppfordres til å bruke læringssentrene og de ressursene som tilbys der. Felles presentasjoner og utstillinger vil danne grunnlag for drøfting og vurdering av studentarbeid.

Arbeidskrav

For å fremstille seg til eksamen må følgende arbeidskrav være utført og godkjent: 

Arbeidskrav, prosjekt 2. Drapering og sømteknikk (individuelt arbeid):

 • Et praktisk-estetisk arbeid knyttet til grunnleggende draperingsteknikker i emnet. Arbeidet skal følges av en skriftlig refleksjon (om lag 2000 ord, individuelt arbeid).
 • En mappe med utprøvinger av grunnleggende sømteknikker med beskrivelser. Individuelt arbeid. Se undervisningsplaner for nærmere krav.

Studenten får muntlig tilbakemelding på arbeidskravet fra faglærer og medstudenter.

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen:

 • Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i emnet.

Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om arbeidskrav.

Eksamen og sensorordning

Eksamen er et individuelt praktisk-estetisk eksamensprosjekt med tilhørende skriftlig oppgave. Prosjektet og den skriftlige oppgaven vurderes samlet. Eksamensoppgaven blir utlevert om lag 4 uker før innleveringsfristen.

1. Praktisk-estetisk prosjekt

Studenten skal produsere/utvikle et praktisk-estetisk arbeid innenfor en av problemstillingene som tilhører emnet.

2. Skriftlig oppgave

Den skriftlige oppgaven skal omhandle det praktisk-estetiske arbeidet og skal omfatte om lag 2000 ord.

Eksamensresultatet kan påklages.

Begge eksamensdelene må være bestått for å kunne få bestått i emnet.

Sensorordning

To interne sensorer. Eksamen kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes karakterene «Bestått» og «Ikke bestått».

Fravær – ikke bestått

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen, eller som får vurderingen F, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Ved framstilling til ny/utsatt eksamen kan enten en bearbeidet versjon av samme eksamensprosjekt leveres på nytt, eller ny eksamensbesvarelse leveres.

Pensumliste

Pensumlisten gjelder for både emne KDM1100 (Høstsemesteret) og emne KDM1200 (Vårsemesteret).

Mote og produksjon KD1

Totalt antall sider: 2535 sider.

Ersmann, Ö. (1999). Mönster och konstruktioner . Stockholm: Natur och Kultur/LTs Förlag. 300 sider

Helland. B. (1990) Forming av klær. Oslo: Yrkesopplæring I.S. 17 sider

Riegelman, N. (2014). Colors For Fashion. Los Angeles: 9 Heads Media. 100 sider.

Mbonu, E. (2014). Fashion Design Reseacher. London : Laurence King Publisher. 192 sider.

Baugh, G. (2011). The Fashion Designer`s Textile Directory: The Creative Use of Fabrics in Design . London: Thames and Hudson Ltd. 320 sider.

Kompendier: Artikler, brukerveiledninger og nettsteder knyttet til undervisning/forelesningene, om lag 200 sider.

Tilleggslitteratur Mote og Produksjon

Black, S. (2006). Fashioning Fabrics, Contemporary textiles in fashion . London: Black Dog Publishing. 200 sider.

Jones, J. S. (2008). Motedesign. Oslo: Yrkeslitteratur as. 230 sider.

Fellesfag

Digitale medier

Erichsen, H. S. (2009).  Mediedesign 3.5 bilde – tekst – lyd . Oslo: Gan Aschehoug forlag. 246 sider.

Kompendier, brukerveiledninger og nettsteder knyttet til forelesningene, om lag 100 sider

Motehistorie

Tortora, P. G. & Eubank, K. (2010). Survey of Historic Costume. A history of Western Dress. New York: Queens College of the City University of New York. Et utvalg av ca. 200 sider.

Kompendium/artikkelsamling: ca. 50 sider

Moteteori

Barnard, M. (red.) (2007): Fashion Theory: A reader , Routledge, London. Et utvalg av ca. 100 sider.

Nordgård, K. m.fl. (2008). Motepilot. En undersøkelse av det norske motedesignfeltet ,
Oslo: KHiO (fakultet for design) & HiO (avdeling for estetiske fag). (30 sider)

Welters, Linda og Abby Lillethun (red.) (2011): The Fashion Reader, Berg Publisher. Et utvalg av ca. 100 sider.

Kompendium/artikkelsamling: ca. 50 sider.

Material- og miljølære

Diverse kompendier på tilsammen ca. 100 sider.

Nilsen, Gerd Uri, & Nilsen, Kjell (oversettere). (1995). Materialkunnskap. Tekstil : Yrkeslitteratur.

Om emnet

Ideation and basic knowledge Bachelorstudium i kunst og design – studieretning mote og produksjon 30 stp. 1. Norsk Kull 2017 Heltid
Publisert: Oppdatert: