HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

KDM2000 Idé, prosess, produkt

Innledning

Emnet fokuserer på begrepene idé, prosess og produkt og det legges vekt på forholdet mellom teori og praksis. Emnet går over om lag ti uker og arbeidsformen er individuell. Det vises for øvrig til undervisningsplanene som ytterligere spesifiserer innholdet i emnet.

Forkunnskapskrav

Bestått KDM1200 Faglig fordypning.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan innhente, utvikle og bearbeide idéer knyttet til emnets tema
 • har kunnskap om produksjonsmetoder av klær
 • kan anvende relevant teori og fagterminologi knyttet til fagområdet
 • har kunnskap om egnede teknikker og materialer knyttet til emnets tema
 • har kunnskap om materialers egenskaper

Ferdigheter

Studenten

 • kan praktisere ulike metoder for idéutvikling knyttet til emnets tema
 • kan velge egnede arbeidsmetoder i eget arbeid
 • kan vurdere, dokumentere og formidle eget arbeid
 • kan anvende digitale medier til utprøvinger, redigering og presentasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kan benytte ulike teknikker og redskap i en arbeidsprosess

Arbeids- og undervisningsformer

Prosjektarbeid er en vesentlig del av studiet. Undervisningen er progresjonsbasert, fra felles grunnleggende oppgaver til selvstendig valgte tema.

Emnet forutsetter tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. I studiet brukes det arbeidsformer som forelesninger, seminarer, veiledning og faglige debatter. Dette har til hensikt å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige forståelse og uttrykksevne. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utenom pensum i emnet, og det oppfordres til å bruke læringssentrene og de ressursene som tilbys der. Felles presentasjoner og utstillinger vil danne grunnlag for drøfting og vurdering av studentarbeid.

Arbeidskrav

For å fremstille seg til eksamen må følgende obligatoriske arbeidskrav være utført og godkjent:

1. Praktisk-estetisk prosjekt

Studenten skal produsere/utvikle et antrekk innenfor problemstillingen trend.

2. Skriftlig oppgave

Den skriftlige dokumentasjon som omhandler det praktisk-estetiske arbeidet, og skal omfatte om lag 2000 ord.

Den skriftlige oppgaven vurderes på grunnlag av følgende kriterier:

 • Avgrensing og problematisering av valgt tema.
 • Utvikling og bearbeiding av idéer ut fra valgt tema.
 • Bruk av egnede arbeidsmåter, estetiske virkemidler, materialer og teknikker i utviklingen av idé og intensjon.
 • Refleksjon over fagteoretiske spørsmål.
 • Anvendelse av relevant teori.
 • Dokumentasjon av eksamensprosjektet (om lag 2000 ord).

Innleverte arbeidskrav i ide, prosess, produkt skal ha en praktisk og en teoretisk komponent. Oppgaveteksten er styrende for øvrige innleverte krav.

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen:

 • Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i emnet.

Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om arbeidskrav.

Eksamen og sensorordning

Eksamen er et praktisk-estetisk eksamensprosjekt med tilhørende skriftlig oppgave. Prosjektet og oppgaven vurderes samlet. Eksamensresultatet kan påklages. Individuell eksamen.

1. Praktisk-estetisk prosjekt

Studenten skal produsere/utvikle et praktisk-estetisk arbeid innenfor en av problemstillingene som tilhører emnet.

2. Skriftlig oppgave

Den skriftlige oppgaven skal omhandle det praktisk-estetiske arbeidet, og skal omfatte om lag 2000 ord.

Den skriftlige oppgaven vurderes på grunnlag av følgende kriterier:

 • Avgrensing og problematisering av valgt tema.
 • Utvikling og bearbeiding av idéer ut fra valgt tema.
 • Bruk av egnede arbeidsmåter, estetiske virkemidler, materialer og teknikker i utviklingen av idé og intensjon.
 • Refleksjon over fagteoretiske spørsmål.
 • Anvendelse av relevant teori.
 • Dokumentasjon av eksamensprosjektet (om lag 2000 ord).

Besvarelsen skal følge retningslinjer for oppgaveskriving og relevant pensum skal anvendes i besvarelsen. Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om eksamen.

Sensorordning

To interne sensorer. Eksamen kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Fravær – ikke bestått

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen, eller som får vurderingen F, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Ved framstilling til ny/utsatt eksamen kan enten en bearbeidet versjon av samme eksamensprosjekt leveres på nytt, eller ny eksamensbesvarelse leveres.

Pensumliste

Mote og produksjon

Hedén Anders, Jane McAndrew (2005), Modefabriken, Sweden AB: Portfolio. 174 sider.

Arnet, I. (1997). Teknisk tegning og praktiske sømøvelser . Oslo: Yrkeslitteratur. 113 sider

Basia Szkutnicka.  Technical drawing for fashion. London. Laurence King publishing LTD. 100 sider.

Jones, S. J. (2005). Fashion design (2 utg.). London: Laurence King. Kapt.2 s.55-75. 21 sider.

Salazer, Ligaya. (2008), Fashion V Sport. London. V&A Publishing. 141 sider.

Thuren, T. (2009). Vitenskapteori for nybegynnere. Oslo: Gyldendal (204 sider)                                                                                      

Öberg, I., & Ersman, H. (1999). Mönster och konstruktioner för damkläder (4. utg.). Stockholm: Natur och Kultur : LTs förl. 310 sider

Kompendier ca. 200 sider

Tilleggslitteratur mote og produksjon

Bowers, J. (1999). Introduction to two-dimensional design: understanding form and function . New York: Wiley.

Cobley, P., & Jansz, L. i. (2004). Introducing Semiotics . London: Icon Books.

Hætta, O. M. (1994). Samene: historie, kultur, samfunn . Oslo: Grøndahl Dreyer.

Mørstad, E. (2000). Visuell analyse: metode og skriveråd . Oslo: Abstrakt forl.

Riegelman, N. (2000). 9 Heads: a guide to drawing. Los Angeles, CA: Nine Heads Media.

Simblet, S., Davis, J., & Sundar, T. (2002). Anatomi: kropp & kunst . Oslo: Damm.

Willumsen, U. (1991). Fargelære . Oslo: Ad Notam forlag.

Wong, W. (1993). Principles of form and design . New York: Van Nostrand Reinhold.

Öberg, I., & Ersman, H. (1989). Mönsterkonstruktion: herrkläder . Stockholm: LTs förl. 180 sider

Motehistorie

Tortora, P. G. & Eubank, K. (2010). Survey of Historic Costume. A History of Western Dress. New York: Queens College of the City University of New York. Et utvalg av ca. 150 sider.

Kompendium/artikkelsamling: ca. 50 sider

Moteteori

Barnard, M. (red.) (2007): Fashion Theory: A Reader , Routledge, London. Et utvalg av ca. 200 sider.

Nordgård, K. m.fl. (2008). Motepilot. En undersøkelse av det norske motedesignfeltet , Oslo: KHiO (Fakultet for design) & HiO (Avdeling for estetiske fag). (30 sider)

Welters, Linda og Abby Lillethun (red.) (2011): The Fashion Reader, Bloomsbury Publishing. Et utvalg av ca. 150 sider.

Kompendium/artikkelsamling: ca. 100 sider

Økodesign Miljø- og materiallære

Nilsen, Gerd Uri, & (oversettere), Nilsen Kjell. (1995). Materialkunnskap. Tekstil : Yrkeslitteratur.

Heistad, Kari. (2007). Tekstiler - Interiør (Vol. 2). Oslo: Yrkeslitteratur.

Diverse kompendier ca. 100 sider

Vitenskapsteori og metode

*Lotherington, A. T & T. Markussen (1999). Kritisk kunnskapspraksis: En introduksjon. I Kritisk kunnskapspraksis. Bidrag til feministisk vitenskapsteori (s. 9-23) Oslo: Spartacus
 (14 s)
Thuren, T. (2009 ). Vitenskapsteori for nybegynnere . Oslo: Gyldendal (204 sider)
* Teksten vil bli lagt ut på Fronter

(Til sammen 214 s).

Om emnet

Idea, Process, Product Bachelorstudium i kunst og design – studieretning mote og produksjon 15 stp. 3. Norsk Kull 2017 Heltid
Publisert: Oppdatert: