HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

KDM2100 Intensjon og produksjon

Innledning

I emnet fokuseres det på anvendelsen av fagkunnskap og virkemidler i utviklingen av egne idéer og produkt. I emnet inngår også en kortere innføring i grunnleggende vitenskapsteori- og metode som et tverrfaglig samarbeid med studieretningen kunst og formidling.

Det vises for øvrig til undervisningsplanene som ytterligere spesifiserer innholdet i hvert enkelt emne.

Forkunnskapskrav

Bestått KDM2000 Idé, prosess, produkt.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om designproblematikk knyttet til emnets tema
 • kan velge egnede arbeidsmetoder i eget arbeid
 • kan anvende relevant teori
 • har kunnskaper om egnede teknikker og materialer knyttet til emnets tema
 • kan vurdere, dokumentere og formidle eget arbeid
 • kan anvende digitale medier til utprøvinger, redigering og presentasjon
 • har kunnskap om problematikk knyttet til kjønn og flerkulturelle perspektiv

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og reflektere over egne arbeid
 • kan visualisere bruken av estetiske virkemidler i relasjon til emnets tema

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge et prosjekt ut fra en problemstilling
 • har kunnskap om materialers egenskaper knyttet til prosess og produkt
 • kan bruke relevante redskap i en arbeidsprosess
 • kan anvende relevant teori i egne prosjekt

Arbeids- og undervisningsformer

Prosjektarbeid er en vesentlig del av studiet. Undervisningen er progresjonsbasert, fra felles grunnleggende oppgaver til selvstendig valgte tema.

Emnet forutsetter tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. I studiet brukes det arbeidsformer som forelesninger, seminarer, veiledning og faglige debatter. Dette har til hensikt å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige forståelse og uttrykksevne. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum i emnet og det oppfordres til å bruke læringssentrene og de ressursene som tilbys der. Felles presentasjoner og utstillinger vil danne grunnlag for drøfting og vurdering av studentarbeid.

Emnet går over om lag åtte uker og arbeidsformen er individuell.

Arbeidskrav

For å fremstille seg til eksamen må følgende obligatoriske arbeidskrav være utført og godkjent: 

1. Praktisk-estetisk prosjekt

Studenten skal produsere/utvikle et antrekk innenfor problemstillingen sport.

2. Skriftlig oppgave

En skriftlige dokumentasjon som omhandler det praktisk-estetiske arbeidet, og skal omfatte om lag 2000 ord.

Den skriftlige oppgaven vurderes på grunnlag av følgende kriterier:

 • Avgrensing og problematisering av valgt tema.
 • Utvikling og bearbeiding av idéer ut fra valgt tema.
 • Bruk av egnede arbeidsmåter, estetiske virkemidler, materialer og teknikker i utviklingen av idé og intensjon.
 • Refleksjon over fagteoretiske spørsmål.
 • Anvendelse av relevant teori.
 • Dokumentasjon av eksamensprosjektet (om lag 2000 ord).

Besvarelsen skal følge retningslinjer for oppgaveskriving og relevant pensum skal anvendes i besvarelsen. Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om eksamen

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen:

 • Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i emnet.

Eksamen og sensorordning

Eksamen er et praktisk-estetisk eksamensprosjekt med tilhørende skriftlig oppgave. Prosjektet og oppgaven vurderes samlet. Eksamensresultatet kan påklages. Individuell eksamen.

1. Praktisk-estetisk prosjekt

Studenten skal produsere/utvikle et praktisk-estetisk arbeid innenfor en av problemstillingene som tilhører emnet.

2. Skriftlig oppgave

Den skriftlige oppgaven skal omhandle det praktisk-estetiske arbeidet, og skal omfatte om lag 2000 ord.

Den skriftlige oppgaven vurderes på grunnlag av følgende kriterier:

 • Avgrensing og problematisering av valgt tema.
 • Utvikling og bearbeiding av idéer ut fra valgt tema.
 • Bruk av egnede arbeidsmåter, estetiske virkemidler, materialer og teknikker i utviklingen av idé og intensjon.
 • Refleksjon over fagteoretiske spørsmål.
 • Anvendelse av relevant teori.
 • Dokumentasjon av eksamensprosjektet (om lag 2000 ord).

Besvarelsen skal følge retningslinjer for oppgaveskriving og relevant pensum skal anvendes i besvarelsen. Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om eksamen.

Sensorordning

To interne sensorer. Eksamen kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Fravær – ikke bestått

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen, eller som får vurderingen F, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Ved framstilling til ny/utsatt eksamen kan enten en bearbeidet versjon av samme eksamensprosjekt leveres på nytt, eller ny eksamensbesvarelse leveres.

Pensumliste

Mote og produksjon

Hedén Anders, Jane McAndrew (2005), Modefabriken, Sweden AB: Portfolio. 174 sider.

Arnet, I. (1997). Teknisk tegning og praktiske sømøvelser . Oslo: Yrkeslitteratur. 113 sider

Basia Szkutnicka.  Technical drawing for fashion. London. Laurence King publishing LTD. 100 sider.

Jones, S. J. (2005). Fashion design (2 utg.). London: Laurence King. Kap. 2 s. 55-75. 21 sider.

Salazer, Ligaya. (2008), Fashion V Sport. London. V&A Publishing. 141 sider.

Thuren, T. (2009). Vitenskapteori for nybegynnere. Oslo: Gyldendal (204 sider)                                                                                      

Öberg, I., & Ersman, H. (1999). Mönster och konstruktioner för damkläder (4. utg.). Stockholm: Natur och Kultur: LTs förl. 310 sider

Kompendier ca. 200 sider.

Tilleggslitteratur mote og produksjon

Bowers, J. (1999). Introduction to two-dimensional design: understanding form and function . New York: Wiley.

Cobley, P., & Jansz, L. i. (2004). Introducing Semiotics . London: Icon Books.

Hætta, O. M. (1994). Samene: historie, kultur, samfunn . Oslo: Grøndahl Dreyer.

Mørstad, E. (2000). Visuell analyse: metode og skriveråd . Oslo: Abstrakt forl.

Riegelman, N. (2000). 9 Heads: a guide to drawing. Los Angeles, CA: Nine Heads Media.

Simblet, S., Davis, J., & Sundar, T. (2002). Anatomi: kropp & kunst . Oslo: Damm.

Willumsen, U. (1991). Fargelære . Oslo: Ad Notam forlag.

Wong, W. (1993). Principles of form and design . New York: Van Nostrand Reinhold.

Öberg, I., & Ersman, H. (1989). Mönsterkonstruktion: herrkläder . Stockholm: LTs förl. 180 sider

Motehistorie

Tortora, P. G. & Eubank, K. (2010). Survey of Historic Costume. A History of Western Dress. New York: Queens College of the City University of New York. Et utvalg av ca. 150 sider.

Kompendium/artikkelsamling: ca. 50 sider.

Moteteori

Barnard, M. (red.) (2007): Fashion Theory: A Reader , Routledge, London. Et utvalg av ca. 200 sider.

Nordgård, K. m.fl. (2008). Motepilot. En undersøkelse av det norske motedesignfeltet , Oslo: KHiO (Fakultet for design) & HiO (Avdeling for estetiske fag). (30 sider)

Welters, Linda og Abby Lillethun (red.) (2011): The Fashion Reader, Bloomsbury Publishing. Et utvalg av ca. 150 sider.

Kompendium/artikkelsamling: ca. 100 sider

Økodesign Miljø- og materiallære

Nilsen, Gerd Uri, & (oversettere), Nilsen Kjell. (1995). Materialkunnskap. Tekstil : Yrkeslitteratur.

Heistad, Kari. (2007). Tekstiler - Interiør (Vol. 2). Oslo: Yrkeslitteratur.

Diverse kompendier ca. 100 sider.

Vitenskapsteori og metode

*Lotherington, A. T & T. Markussen (1999). Kritisk kunnskapspraksis: En introduksjon. I Kritisk kunnskapspraksis. Bidrag til feministisk vitenskapsteori (s. 9-23) Oslo: Spartacus
 (14 s.)

Thuren, T. (2009 ). Vitenskapsteori for nybegynnere . Oslo: Gyldendal (204 sider)
* Teksten vil bli lagt ut på Fronter

Til sammen 214 sider.

Om emnet

Intention and Production Bachelorstudium i kunst og design – studieretning mote og produksjon 15 stp. 3. Norsk Kull 2017 Heltid
Publisert: Oppdatert: