HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Programplan for

Bachelorstudium i kunst og design

   Innledning

   Bachelorstudiet Kunst og design består av de to studieretningene kunst og formidling eller mote og produksjon. Noe undervisning gis felles for de to studieretningene og noe undervisning er knyttet til fagområder i de aktuelle studieløpene. I studiet kombineres praktisk verkstedarbeid med teoretiske studier.

   Digitale verktøy benyttes til utvikling av ideer, i utprøvinger og som presentasjons – og formidlingsverktøy. For å oppnå undervisningskompetanse i skoleverket, må studiet kombineres med praktisk-pedagogisk utdanning.

   Fullført studieprogram gir graden og tittelen bachelor i kunst og design, Bachelor’s Programme in Art and Design.

   Bachelorprogrammet har et omfang på 180 studiepoeng/tre års normert studietid.

   Studieretninger

   Kunst og formidling, Art and Dissemination

   I studieretningen vil du tilegne deg kunnskaper og ferdigheter innen fagfeltet kunst og formidling, noe som vil gi deg kompetanse innen områder som idéutvikling, visualisering av ideer, problemløsning, teoretisk refleksjon og presentasjons – og formidlingsferdigheter. Du kan arbeide med kunst- og formidlingsprosesser fra idé til ferdig resultat som en profesjonell aktør i det aktuelle fagfeltet.

   Studieretningen gir grunnlag for både egen skapende virksomhet og/ eller ansettelse i stillinger innen kunst- og kultursektoren, kulturskolen, voksenopplæring og i ulike kunstfaglige prosjekter.

   Mote og produksjon, Fashion and Industry

   I studieretningen vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter innen fagfeltet mote og produksjon, noe som vil gi kompetanse som omfatter idéutvikling, visualisering av ideer, problemløsning, teoretisk refleksjon og presentasjons – og formidlingsferdigheter. Du vil opparbeide deg en bred bransjekompetanse, i tillegg velger du deg ditt spesialiserings område i løpet av bachelorperiode.

   Studieretningen gir grunnlag for både egen skapende virksomhet og/ eller design og produksjons- relaterte stillinger innen tekstilbransjen, i klesagentur, PR-byrå og konsulentarbeid.

   Målgruppe

   Målgruppen for studiet er personer som enten ønsker å arbeide med kunst og formidling eller med mote og produksjon.

   Opptakskrav

   Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Ved ledig kapasitet på studieplasser kan emnene tilbys som enkeltemneopptak. Se eventuelle forkunnskapskrav utover opptakskravet i den enkelte emneplan.

   Viser til forskrift om opptak til høyere utdanning.

   Læringsutbytte

   Etter gjennomført bachelorstudium i kunst og design beskrives kandidatens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse slik.

   Kunnskap

   En kandidat med fullført utdanning

   • kan delta i og gjennomføre ulike faglige prosesser knyttet til fagområdene kunst og formidling eller mote og produksjon
   • har kunnskap om fagområdets historie og tradisjoner og den kontekstuelle rammen som kunst og/eller mote inngår i
   • har bred kunnskap om relevante prosesser, metoder og verktøy som benyttes innen fagområdene kunst og formidling eller mote og produksjon
   • har kunnskap om relevant forskings- og utviklingsarbeid
   • har kjennskap til opphavsrettslige forhold knyttet til fagfeltet

   Ferdigheter

   En kandidat med fullført utdanning

   • kan anvende erfaring fra praktisk arbeid og teoretiske studier i skapende arbeid
   • kan identifisere, formulere, strukturere og gjennomføre prosjekter innen sitt fagfelt
   • kan anvende egnede arbeidsmetoder i ulike prosjekter
   • kan anvende digitale medier i skapende prosesser og til presentasjon og formidling
   • kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
   • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd med etiske og økologiske krav og retningslinjer

   Generelle kompetanse

   En kandidat med fullført utdanning

   • kan reflektere over egen faglig utøvelse i forhold til aktuell teori og tendenser i tiden
   • har kjennskap til næringsrettet virksomhet
   • har evne til å anvende kunnskap på nye områder innen fagfeltet
   • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
   • har utviklet kritisk sans i arbeidet med digital dannelse relatert til internett og Visuell kultur
   • har et reflektert forhold til miljø, forbruk og materialvalg

   Studiets innhold oppbygging

   Bachelorstudium i kunst og design består av de to studieretningene kunst og formidling, og mote og produksjon. Første studieår må være bestått for å gå videre til andre, og andre studieår må være bestått før siste studieår kan påbegynnes.

   1. studieår

   Studiet er delt i to studieretninger.

   Velg en studieretning

   Kunst og formidling
   Mote og produksjon
   Kunst og formidling
   Mote og produksjon

   2. studieår

   Studiet er delt i to studieretninger.

   Velg samme studieretning som i 1. studieår.

   Kunst og formidling
   Mote og produksjon
   Kunst og formidling
   Mote og produksjon

   3. studieår

   Studiet er delt i to studieretninger.

   Velg samme studieretning som i 1. og 2. studieår. Emnet KD3900 er felles for alle.

   Kunst og formidling
   Mote og produksjon
   Kunst og formidling
   Mote og produksjon

   Studiets arbeids- og undervisningsformer

   Bachelorstudiet i kunst og design er et heltidsstudium som foregår på dagtid.

   Studiet forutsetter tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. I studiet brukes det arbeidsformer som workshops, forelesninger, seminarer, veiledning, dialog mellom studenter og faglærere, faglige debatter og demonstrasjoner som har til hensikt å utvikle studentenes kunnskaper, ideer, praktiske ferdigheter, faglige forståelse og uttrykksevne.

   Studiet forutsetter evne til å søke opp og anvende aktuell forskning og teori i egne prosjekter og oppgaver. Deler av undervisningen kan gis på engelsk.

   Undervisningsplaner og timeplan

   Det blir utarbeidet undervisningsplaner til alle prosjekt og forelesningsrekker med utgangspunkt i emneplaner. Undervisningsplanene gir nærmere informasjon om blant annet undervisning med krav om tilstedeværelse, pensum og støttelitteratur. Disse blir utlevert ved oppstart av emnene.

   Praksis - praktisk arbeid

   I tredje studieår skal studentene ut i praksis i bedrift, verksted, museer, samlinger, gallerier og/eller studieopphold ved høgskole/universitet i ca. ti uker.

   Studentene må underordne seg de gjeldende lover, forskrifter, instrukser og lokale regler ved praksisstedet.

   Internasjonalisering

   Studenter som tar studiet som del av en treårig bachelorgrad i kunst og design og som ønsker å ta deler av sin utdanning i utlandet, kan gjør dette i utdanningens tredje studieår. Utenlandsoppholdet legges til 5. semester.

   Studenter kan etter spesiell vurdering ha utveksling i andre studieår når dette inngår i et nærmere samarbeid med en utenlandsk utdanningsinstitusjon. Studentene avlegger eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

   Utenlandsoppholdet godkjennes som del av studentens norske utdanningsløp etter tid-for-tid-prinsippet. Innreisende studenter kan ta 3. semester som utveksling. Noe undervisning i engelsk kan måtte påregnes i dette semesteret.

   Arbeidskrav

   Et arbeidskrav er et obligatorisk arbeid/en obligatorisk aktivitet som må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

   Arbeidskrav kan være to til tre prosjektoppgaver, obligatorisk tilstedeværelse og lignende. Arbeidskrav kan gjennomføres individuelt eller i gruppe. Studenter som samlet har mer enn 20 prosent fravær i undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse og deltakelse, får ikke anledning til å avlegge eksamen.

   Arbeidskrav gis for å fremme studentenes progresjon og utvikling og for å sikre deltakelse der dette er nødvendig. Arbeidskrav kan også gis for å prøve studenten i et læringsutbytte som ikke kan prøves ved eksamen.

   Tilbakemelding på arbeidskrav er godkjent/ikke godkjent.

   Ikke godkjente arbeidskrav

   Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke innfrir arbeidskrav innen fristen, bør så langt det er mulig, kunne få tilrettelagt for et nytt forsøk før oppmeldingsfrist til eksamen. Dette må avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle faglærer. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre et alternativt opplegg på grunn av fagets/emnets egenart, må studenten påregne og ta arbeidskravet ved neste mulige tidspunkt. Dette kan medføre forsinkelser i studieprogresjon.

   Vurdering

   Vurdering/eksamen og sensur

   Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høgskoler og Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

   I studiet blir det lagt vekt på sammenheng mellom læringsutbytte, innhold, arbeidsmåter og vurderingsformer. Det vil være en kontinuerlig vurderingsprosess som involverer både studenter og faglærere. Det vil bli foretatt løpende uformell vurdering av studentenes resultater og studieinnsats i forhold til studiets læringsutbytte. Hensikten med vurderingen er å hjelpe studenten til videre faglig utvikling, selvstendighet og fremdrift i studiet. I denne sammenheng skal studentene delta aktivt i vurderingen der hvor egne og andres prosesser blir gjenstand for en kritisk gjennomgang.

   Den endelige formelle vurderingen skjer ved eksamen. Tabellen under synliggjør de emner som kan inngå i studieløpet og hvilke eksamensformer som gjelder. Alle deleksamenene i hvert emne må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått.

   Sensur

   Muntlige og praktiske eksamener skal ha to sensorer da disse eksamensformene ikke kan påklages. Formelle feil kan likevel påklages. Andre eksamensformer kan ha en sensor og kan påklages. Emner som ikke har ekstern sensur skal jevnlig trekkes ut til ekstern sensurering.

   Ny og utsatt eksamen

   Ny/utsatt eksamen arrangeres normalt tidlig i påfølgende semester. Ny eksamen – for studenter som har levert eksamen og ikke fått bestått. Utsatt eksamen – for studenter med gyldig fravær som ikke fikk avlagt ordinær eksamen. Nærmere informasjon om oppmelding til og tidspunkt for ny/utsatt eksamen finnes på Studentweb.

   For mer detaljer informasjon om ny og utsatt eksamen, se den enkelte emneplan.

   Tabelloversikt eksamen

   (Med forbehold om endring, da emneplaner for 2. og 3. studieår godkjennes våren 2015)

   Vurdering.
   År Sem. Emnekode og
   -navn
   Stp. Eksamensform Vurderings-
   uttrykk
   Studie-
   retning
   1. 1.-2. KDK1000
   Kunst og formidling 1
   60 Mappeeksamen 40%
   Eksamensprosjekt 60%
   Individuelt eller gruppe
   A-F K
   1. 1.-2. KDM1000 Mote og produksjon 1 60 Mappeeksamen 40%
   Eksamensprosjekt 60%
   Individuelt eller gruppe
   A-F M
   2. 3.-4. KDK2000 Kunst og formidling 2 60 Mappeeksamen 40%
   Eksamensprosjekt 60%
   Individuelt
   A-F K
   2. 3.-4. KDM2000 Mote og produksjon 2 60 Mappeeksamen 40%
   Eksamensprosjekt 60%
   Individuelt
   A-F M
   3. 5.-6. KDK3000 Kunst og formidling 3 40 Eksamensprosjekt 70%,
   individuelt eller gruppe
   Individuell muntlig eksamen 30%
   A-F K
   3. 5.-6. KDM3000 Mote og produksjon 3 40 Eksamensprosjekt 70%,
   individuelt eller gruppe
   Individuell muntlig eksamen 30%
   A-F M
   3. 6. KD3900 Bacheloroppgave 20   A-F felles

   Kvalitetssikring

   Hensikten med kvalitetssikringssystemet for HiOA er å styrke studentenes læringsutbytte og utvikling ved å heve kvaliteten i alle ledd. HiOA ønsker å samarbeide med studentene, og deres deltakelse i kvalitetssikringsarbeidet er avgjørende. Noen overordnede mål for kvalitetssikringssystemet er

   • å sikre at utdanningsvirksomheten inkludert praksis, lærings- og studiemiljøet holder høy kvalitet
   • å sikre utdanningenes relevans til yrkesfeltet
   • å sikre en stadig bedre kvalitetsutvikling

   Evalueringer som studentene blir bedt om å delta i

   • emneansvarlig skal arrangere emneevalueringer enten underveis eller på slutten av hvert emne i ditt studieprogram
   • hvert studieår vil du bli bedt om å delta i studentundersøkelser. Undersøkelsene er felles for studentene ved høgskolen

   Studentene har også andre kanaler for å nå fram med innspill på fysisk og psykososialt læringsmiljø. Besøk nettsidene for læringsmiljø hvis du har noe du ønsker å si ifra om.

   Tilsynssensorordning

   Tilsynssensorordningen er en del av kvalitetssikringen av det enkelte studium. En tilsynssensor er ikke en eksamenssensor, men en som har tilsyn med kvaliteten i studiene. Alle studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus skal være under tilsyn av tilsynssensor, men det er rom for ulike måter å praktisere ordningen på ved det enkelte fakultet En tilsynssensors oppgaver kan være

   • å føre tilsyn med gjennomførte vurderinger og vurderingsprosesser i hele studiet, for et fagområde eller en emnegruppe i studiet
   • å føre tilsyn med standarden på resultatene innenfor et studium, fagområde eller emnegruppe, sammenliknet med standarden på resultatene i tilsvarende studier, fagområder eller emnegrupper ved andre UH-institusjoner
   • å evaluere eksamensoppgaver og vurderingskriterier for karakterfastsettelse i et emne, emnegruppe, fag, eller alle emner i et studium
   • å vurdere sammenhengen mellom programplanens læringsutbyttebeskrivelser, undervisningsopplegg og vurderingsformer
   • å gi fagmiljøene/fakultetene tilbakemeldinger og råd som kan brukes i det videre studiekvalitetsarbeidet

   Informasjon om kvalitetssikringssystemet

   Les mer om kvalitetssikringssystemet og dine rettigheter og plikter som student.

   Har du spørsmål om kvalitetssikringssystemet kan du også sende en e-post til utdanningskvalitet@hioa.no.

   Om programmet

   Bachelor Programme in Art and Design 180 studiepoeng heltid. 2014
   • Studieretninger:
    Kunst og formidling.
    Mote og produksjon.
    Godkjent av styret ved Høgskolen i Oslo 5. desember 2002
    Sist endret av studieutvalget ved TKD 20. november 2013
   Publisert: Oppdatert: