HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

MAFE3100 Systems Engineering

Innledning

Systems Engineering gir en grunnkompetanse i hvordan man utvikler analyserer og løser komplekse flerfaglige ingeniørutfordringer.

Dette innebærer helhetstenking med fokus på

 • sluttbrukerens behov
 • prosjektledelsens behov, kostnader, tidsrammer og framdrift
 • ingeniørteamet eller spesialistenes kapasitet og kunnskapsnivå

Det legges vekt på å utvikle helhetstankegang og systemforståelse uten beregning av enkeltkomponenter. Emnet bygger på første og andre årskurs i ingeniørstudiet.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte. Definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • grunnleggende prinsipper i systemtenkning og potensiell anvendelse
 • holistisk og reduksjonistisk prosjektfokus
 • prosjekters livssyklus fra ide til avhending 
 • interessenter (stakeholders) og deres krav
 • designkonsepter
 • funksjonellanalyse og systemkrav
 • designrevisjoner
 • integrasjon verifikasjon og validering av prosjekter 

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjennomføre systemanalyse av komplekse flerfaglige ingeniørutfordringer
 • handtere og presentere i komplekse ingeniørutfordringer
 • løse caseoppgaver

Kompetanse

Studenten har

 • grunnleggende forståelse av kompleksiteten i brukerkrav sammen med organisasjonens evner til å tilfredsstille disse
 • kompetanse til å delta i faglige diskusjoner og kunne analysere virkelige system
 • en helhetsforståelse av flere av de mest krevende og komplekse ingeniør og samfunnsutfordringer vårt samfunn har, samt kunne kommunisere dette mot fagmiljøet og mot samfunnet for øvrig

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet undervises med utvalgte forelesninger i auditorium, med hovedvekt på caseløsning i grupper og enkeltvis.

Arbeidskrav

Ingen.

Eksamen og sensorordning

Eksamensform: Mappevurdering med følgende mappekrav.

 • Åtte skriftlige case-oppgaver (to individuelle og seks i grupper). Antall sider totalt: 10-100.
 • Muntlig presentasjon av hver case-oppgave.

Det settes en samlet karakter som baserer seg på en individuell vurdering av skriftlige arbeider og muntlig fremføring. Ved gjennomføring av skriftlige arbeider omfattes vurderingen av oppmøte, gruppedeltagelse og selvstendighet.

Sensorordning: To interne sensorer. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Karakteren på mappen kan ikke påklages.

Hjelpemidler til eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med vurderingen benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Pensumliste

 • Forelesningsnotater.

Anbefalt støttelitteratur

 • Alberto Sols: Systems Engineering Theory and Practice, ISBN 978-84-8468-539-5
 • Casehåndboken, Thor Magnus Tangerås, Kaleidoskopet, ISBN 82-92490-05-1

Om emnet

Systems Engineering Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin 10 stp. 5. Norsk og/eller engelsk 2017
Publisert: Oppdatert: