HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

MASK1200 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Innledning

Ved arbeide med emnet vil studentene få erfaring med prosjektarbeid, rapportering og bruk av faglitteratur. Studentene vil få innsyn i en ingeniørs hverdag og viktigheten av HMS.

Studentene blir også kjent med sentrale maskintekniske begreper og hvordan maskiningeniørene bruker dataverktøy i sitt arbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har en grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv
 • kjenner grunnleggende prinsipper ved prosjektarbeid
 • kjenner til hvordan fagstoff bør presenteres, skriftlig og muntlig
 • har innblikk i relevante arbeidsoppgaver for en ingeniør
 • kjenner gjeldende HMS-instruks.
 • kan identifisere vanlige maskindeler og gjøre rede for hva de brukes til
 • kan reglene for maskintegning

Ferdigheter

Studenten

 • kan definere en faglig relevant problemstilling
 • kan gjennomføre et litteratursøk og utøve kildekritikk
 • kan søke etter og vurdere faglig relevant litteratur
 • kan skrive en faglig rapport.
 • kan presentere fagstoff, muntlig og skriftlig
 • Kan modellere maskindeler i et 3D-modelleringsprogram, plukke ut standarddeler fra biblioteker og sette sammen delene til komponenter
 • Kan lage maskintegninger
 • Kan bruke verktøyene i modelleringsprogrammet til å styrkeberegne delene de har konstruert

Generell kompetanse

Studenten

 • kan jobbe i gruppe med prosjektarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger med veiledning.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Gruppeøving i gruppedynamikk.
 • Gruppeøving i HMS.
 • Gruppeøving i yrkesetikk.
 • prosjektarbeid i grupper.
 • Presentasjon av prosjektet gruppevis.
 • To innleveringer med arbeidstegninger og beregninger fra konstruksjonsprosjekter utført med 3D-modelleringsverktøy. Gruppe størrelsen for alle arbeidskravene er seks til åtte studenter.

Eksamen og sensorordning

Eksamensform: Mappevurdering gis en helhetlig vurdering med én karakter.

Mappen skal inneholde prosjektrapport (gruppe på seks til åtte studenter, 10-20 sider) og en PowerPoint-presentasjon.

Eksamensresultat kan påklages.

Sensorordning: To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesning, gruppeundervisning og prosjektarbeid

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ ikke bestått.

Pensumliste

Pensum vil variere fra student til student siden dette er avhengig av temaene for gjesteforelesningene, de individuelle oppgavene og prosjektene.

Husø, Øivind (2010) Mekanisk konstruksjon og teknisk design. Oslo: Gyldendal undervisning, side 1 - 136, ISBN-978-82-05-38161-2

Husø, Øivind Modellering med Inventor , Oslo: Frey Publishing. 118 sider, ISBN 978-82-93309-00-0

Om emnet

Introduction to engineering and methods Bachelorstudium i ingeniørfag – maskin, elektronikk / IT og kjemi 10 stp. 1. Norsk 2017
Publisert: Oppdatert: