HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

MATS2100 Termodynamikk

Innledning

Studentene skal lære grunnleggende termodynamiske begreper, prinsippene for anvendelse av termisk energi, energianalyse og dimensjoneringsmetode for kraftproduksjonsprosesser, forbrenningsmotorer, gassturbiner, kjølemaskiner og varmepumper.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Overlapp

Ingen kjente.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studentene skal kunne gjøre rede for

 • egenskapene til rene stoffer, faselikevekt og tilstandslikninger
 • energiloven for lukket system
 • energiloven for åpent system med stasjonær strømning
 • entropi, tilstandsendringer, kretsprosesser, reversible og irreversible prosesser
 • sirkelprosesser for kraftproduksjon og kjøling
 • Otto-, diesel- og gassturbinprosessen
 • kjølemaskiner
 • varmepumper

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre energianalyse, dimensjonere enkle termiske prosesser, valg av arbeidsmedium og beregne energiutnyttelse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende kunnskapen til å optimalisere energiproduksjon, effektivere energiforbruk og bedre utnyttelse av fornybare energikilder

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Syv individuelle innleveringer. Antall sider: 15 – 100.
 • To laboratorieoppgave i grupper, to til seks studenter per gruppe.

Eksamen og sensorordning

Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Sensorordning: En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler til eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Pensumliste

Çengel, Y. A. & Boles, M. A. (2015). Thermodynamics: An Engineering Approach (8. SI utg.) . New York. Mc Graw-Hill.

Forelesningsnotat.

Om emnet

Thermodynamics Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin 10 stp. 3. Norsk 2017
Publisert: Oppdatert: