HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

MATS2400 Hydraulikk og maskinsystemer

Innledning

Hydraulikk og Maskinsystemer gir en grunnkompetanse i hydraulikksystemer og komponenter, forbrenningsmotorer, luftforurensning og støyberegninger, deplasement og sentrifugalpumper og vifter.

Det legges vekt på systemforståelse og beregning av enkeltkomponenter.

Beregninger av hovedkomponenter og funksjonsforståelse av roterende maskineri som: forbrenningsmotorer, pumper, kompressorer vifter og miljøpåvirkninger fra disse.

Forkunnskapskrav

MAPE1400 Maskindeler, MAPE1300 Mekanikk, MAFE1000 Matematikk1000 og MATS2100Termodynamikk.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten erverver kunnskap i

 • beregning og dimensjonering av hydrauliske kretser og komponenter med statiske og dynamiske beregninger av strømning, viskositet, strømningstap og energibalanser
 • beregningsunderlag og virkemåte for Otto- og Dieselmotorer, gassturbiner og reaksjonsmotorer
 • forbrenningskjemi og støkiometriske beregninger
 • stempelmaskiners dynamikk, drivstoff og forbrenningslære, avgassanalyse og miljøpåvirkninger
 • beregningsunderlag og virkemåte for deplasement- og sentrifugalpumper, kompressorer og vifter, samt kunne gjennomføre støyberegninger for disse
 • Eulers pumpeligninger og praktisk bruk av Bernoullis formel

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjennomføre systemanalyser og beregne og designe hydrauliske kretser med mekanisk styring
 • dimensjonere pumpeanlegg og gjennomføre rørberegninger
 • analysere og beregne komponenter i forbrenningsmotorer
 • strømningstekniske beregninger
 • støkiometriske beregninger og forbrenningskjemi

Generell kompetanse

Studentene får grunnleggende

 • forståelse av mekaniske systemkomponentene som de vil møte i yrkeslivet som maskiningeniører
 • kompetanse til å delta i faglige diskusjoner og kunne velge riktige komponenter og analysere virkelige system
 • helhetsforståelse for hvordan infrastrukturen i vårt moderne samfunn er tuftet på transport, olje- og energiproduksjon, og de miljøutfordringene dette medfører

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, laboratorieoppgaver og øvinger med veiledning.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Ti individuelle øvinger i Maskinsystemer.
 • Fem individuelle øvinger i Hydraulikk.
 • Én lab-rapport sentrifugalpumpe, to til ti sider.
 • Tre lab-rapporter i hydraulikk, 6-30 sider.
 • Én prosjektoppgave i grupper, fire, åtte studenter per gruppe.

Beregnet arbeidsbelastning er fire timer forelesning og fire timer øving med veiledning og fem timer selvstudium per uke.

Eksamen og sensorordning

Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Sensorordning: En sensor. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet istedenfor skriftlig eksamen. Ved eventuell muntlig eksamensform ved ny og utsatt eksamen, kan eksamensresultat ikke påklages.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Hjelpemidler vedlagt eksamensoppgaven samt håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Pensumliste

Tilgjengelige forelesningsnotater og utdrag av produktinformasjoner på Fronter-rommet.

Anbefalt støttelitteratur

Knut Brautaset, Innføring i oljehydraulikk , Universitetsforlaget, ISBN 82-00-28325-9

Oddvar R. Fossmark, Roterende Maskiner , Fox forlag 2006, ISBN-10: 82-92803-00-9

Om emnet

Hydraulics and Machine Systems Bachelorstudium i Ingeniørfag - maskin 10 stp. 4. 2017
Publisert: Oppdatert: