HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Design og kommunikasjon i digitale medier

Kunst og håndverk 1 (Digital kunst og håndverk) - oppdrag

Videreutdanning for lærere i kunst og håndverk innenfor strategien Kompetanse for kvalitet.

Om studiet

Kunst og håndverk 1 (Digital kunst og håndverk) er et videreutdanningstilbud for lærere, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Studiet er utviklet med bakgrunn i Kunnskapsdepartementets satsing "Kompetanse for kvalitet - strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025". Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og deltakelse i samfunnet. 

Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell for deg som er ansatt som lærer, som gir deg mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Du kan lese mer om ordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider

Les mer om innhold og organisering.

Studiet baserer seg på Kunnskapsløftet og dekker hovedområdene kunst, arkitektur, visuell kommunikasjon og design i grunnskolen. 

Digital kunst og håndverk omhandler allsidig praktisk, skapende arbeid innenfor bilde, arkitektur, skulptur og design samt opplevelse og refleksjoner over kunst og håndverk gjennom ulike materialer, uttrykksformer og medier. Arbeid med digitale medier vektlegges som uttrykksform, redskap for kommunikasjon, formidling av kunnskap og læring i undervisningen.  

Studiet består av to emner à 15 studiepoeng per semester:

  • Emne 1 – Formidling gjennom digitale medier, bilde og kunst.
  • Emne 2 – Skapende arbeid i arkitektur, skulptur og design.

Emne 1 omhandler ulike problemstillinger knyttet til todimensjonal form, bilde, kunst og digitale medier som undervisningsområde i skolen. Det blir lagt vekt på skapende arbeid innenfor bilde og ulike kunstuttrykk i aktuelle materialer og medier. Dette omfatter formidling av ulike uttrykk fra animasjon, film og foto til kunsthåndverk.  

Emne 2 omhandler hvordan man kan bruke sine omgivelser for å utvikle en tredimensjonal forståelse og styrke bevissthet om det fysiske nærmiljøet, bygningskulturens inne- og uterom, materialer og konstruksjoner. Praktisk skapende arbeid med gjenstander, teknologi og håndverkstradisjoner vektlegges. 

Sentralt i studiet står arbeid med digitale medier. Arbeidet vil være en kombinasjon av teoretisk kunnskap, praktisk erfaring, didaktisk refleksjon og faglige utprøvinger ved egen skole. Det vil bli gitt undervisning og veiledning i sentrale deler av fagområdet. Praktisk arbeid og problemløsning i arbeid med digitale medier, samt prosess rundt idéutvikling og praktisk skapende arbeid i ulike materialer ligger til grunn for studentenes læringsutbytte. 

Eksamen avlegges etter emne 1 og emne 2. Retten til å gå opp til eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav innlevert innen fastsatte frister. Det vil bli gitt arbeidskrav i hver mellomperiode.

Organisering

Studiet er delvis nettbasert med samlinger og mellomperioder over ett år. Det er lagt opp til 3 samlinger i semesteret, og hver samling går over tre dager. Samlingene holdes ved OsloMet. Dialogen mellom student og lærer, oppgaveinnleveringer, deling av faglige ressurser og individuell oppfølging fra lærer skjer i nettbasert forum, samt gjennom ulike digitale og sosiale medier. Læringsplattformen er Canvas.  

Informasjon om semesterregistrering, betaling av semesteravgift, oppretting av IT-konto og produksjon av adgangskort vil bli gitt ved studiestart.  

Målgruppe

Lærere i grunnskolen som ønsker grunnleggende opplæring i kunst, arkitektur, visuell kommunikasjon og design samt arbeid med faget kunst og håndverk, eller lærere som ønsker videreutdanning eller oppfrisking innen faget.

Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta. Snakk med din leder om dine og skolens kompetansebehov og mulighetene for å delta i vikar- eller stipendordningen.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars 2018. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir, vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist. 

OBS! Studiet settes igang med forutsetning om nok deltakere. 

Opptakskrav

Studieplassene er reservert for søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

Opptakskrav er bestått lærerutdanning (grunnskole-, førskole- eller faglærerutdanning).

Studiet kan tas som videreutdanning for grunnskole-, førskole- og faglærere. Førskolelærere som tar studiet får kompetanse til å undervise til og med første trinn i grunnskolen. 

Studenter som får tilbud om studieplass, må være i arbeid som lærer.

Studiets innhold og oppbygging

Studiet består av to emner:

Studieinformasjon

Fakta

Kunst og håndverk 1 (Digital kunst og håndverk) - oppdrag Høsten 2018 30 stp. 1 år, deltid Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Materialavgift kommer i tillegg.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på  student.hioa.no  for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium, i tillegg til pensum, emne- og programplaner.

(Studenter som tester nettbrett: Wenche Coucheron og Zeljko Vučić.)

Studenter i kunstfag tester nettbrett

Senter for IKT i utdanningen har etablert en nettbrettstafett. Første etappe er gjennomført og studenter i videreutdanning på kunst og håndverk har vært prøvekaniner.

Les saken på Khrono.no.

Publisert: Oppdatert: