HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Praktisk-pedagogisk utdanning i formgiving, kunst og håndverk

PPU i design, kunst og håndverk

Målet for studiet er å utdanne lærere som kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring for elever med ulike forutsetninger.

Studiet tilbys både på heltid og deltid.

Om studiet

Hovedområdene i utdanningen er pedagogikk (30 studiepoeng) og fagdidaktikk (30 studiepoeng).                                                                                                                                                           

Utdanningen retter seg mot studenter som ønsker å kvalifisere seg for undervisningsarbeid (i tråd med de til enhver tid gjeldende læreplanverk) i grunnskolen (1.-10. trinn), videregående skole (11.-13. trinn) for eksempel ved utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA) og i kulturskolen. Andre aktuelle formidlings- og undervisningsarenaer er folkehøgskole, institusjoner, museer, gallerier og samlinger.

Les mer om innhold og organisering.

Faglærere i design, kunst og håndverk skal kunne legge til rette for at elevene kan utfolde seg med skaperglede, engasjement og utforskertrang.

Faglæreren må beherske ulike materialer, redskaper og teknikker for å kunne videreformidle forståelse for og kunnskaper om sammenhenger mellom materialer, form og funksjon gjennom praktisk, estetisk og skapende arbeid.

Det er også en viktig oppgave for faglæreren å kunne ta i bruk metoder for sansning og kreativ problemløsning, beherske ulike estetiske og kulturelle uttrykksformer og  organisere og lede praktiske aktiviteter i verksteder.

Faglæreren bør ha erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling, samt formidle kunnskaper om og holdninger til gjenbruk og bærekraftige løsninger.

Praksisopplæring

Nærhet til læreryrket er viktig, og praksisopplæringen har derfor en sentral plass i studiet. Praksisopplæringen er til sammen 60 dager fordelt mellom grunnskolen og videregående skole med veiledning av skolenes praksislærere og utdanningens praksisveiledere.

Informasjon om deltidsstudiet.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

NB : Deltidsstudiet har bare opptak annet hver år. Neste søknadsfrist er 1. mars / 15. april 2019.

Opptakskrav

Se opptakskrav under "Søk opptak".

Studieinformasjon

Fakta

Praktisk-pedagogisk utdanning i design, kunst og håndverk Høsten 60 stp. 1 år heltid eller 2 år deltid Pilestredet Norsk. Undervisnings- og oppgavespråket ved Høgskolen i Oslo og Akershus er norsk, med mindre annet er fastsatt i programplan eller emneplan.

Semesteravgift (student.hioa.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på  student.hioa.no  for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium, i tillegg til pensum, emne- og programplaner.

Kontakt

Faglig: Else Margrethe Lefdal 

Administrativ: Kontaktskjema

bilde ovenfra av et bygg i Pilestredet.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for lærerarbeid, undervisning i kunst og håndverk i grunnskolen, i kunst, design og arkitektur (KDA) og design og håndverk (DH) i videregående opplæring. 

Utdanningen kvalifiserer også for annen faglig / pedagogisk virksomhet som for eksempel voksenopplæring og kunst- og kulturskoler. Kompetanse i skoleverket blir fastlagt på grunnlag av omfanget av den kunstfaglige utdanningen som lærerutdanningen bygger på.

Les mer om jobbmuligheter

Søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse får ikke uten videre undervisningskompetanse for skoleverket. For tilsetting i undervisning i grunnskolen (5.-10. klassetrinn) og videregående skole kreves enten bestått allmennlærerutdanning, faglærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning eller universitets- og/eller høgskoleutdanning som samlet utgjør minst 240 studiepoeng inklusive pedagogisk utdanning (jfr. kap. 14 i forskrift til opplæringsloven).

Faglærere i design, kunst og håndverk arbeider vanligvis i grunnskole, videregående opplæring, folkehøgskole og voksenopplæring. Gjennom undervisningen skal faglæreren bidra til at elevene utvikler ferdigheter, skaperglede, observasjonsevne og estetisk sans. Det er viktig at faglæreren mestrer forskjellige materialer, teknikker og arbeidsmåter og kan bidra til at elevene utvikler tillit til egne evner og muligheter. I videregående opplæring ved utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur og for design og håndverk arbeides det med et bredt utvalg av teknikker og materialer som grunnlag for yrker der form, farge og funksjon er viktige elementer.

Lukk
Publisert: Oppdatert: