Meny English
Fysioterapi - mensendieck

Fysioterapi - mensendieck

Fysioterapeuter behandler mennesker med nedsatt funksjon etter fysiske skader, sykdom eller lidelser. Veiledning til opptrening og rehabilitering er en viktig del av arbeidet og behandlingen.

Studieinnhold

Les om studieinnhold i fysioterapi - mensendieck

Fagområdet fysioterapi handler om kroppens bevegelse og funksjoner i et helse- og helhetsperspektiv. Bevegelse, kroppslig funksjon og ulike faktorer i livet er med på å påvirke til smerte og funksjonsnedsettelse.

Det teoretiske grunnlaget for utøvelse av fysioterapi er:

  • Kunnskap om kroppens og hjernens oppbygging og funksjon
  • Kunnskap om avvik og sykdom
  • Teorier om hvordan vi lærer og kontrollerer bevegelse
  • Bevegelsesanalyse
  • Betydning av fysisk aktivitet
  • Motivasjon
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Kunnskap om hva som gir mening i menneskers liv

Bachelorstudiet krever grunnleggende kunnskaper i fysikk.

Fysioterapeututdanning er delt i to studieretninger: Fysioterapi og mensendieck. Det er egen søknad til hver studieretning. 100 studiepoeng er felles og 80 studiepoeng er spesielt for hver av retningene.

Karrieremuligheter

Les om karrieremuligheter i fysioterapi - mensendieck

Med bachelorgrad i fysioterapi kan du arbeide i offentlige, private, nasjonale og internasjonale virksomheter innenfor forskning og i nasjonale og internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Aktuelle arbeidssteder er sykehus, kommunehelsetjeneste, bedriftshelsetjeneste, rehabiliteringsinstitusjoner, privat praksis og treningssentre/idrettslag. Kommunehelsetjenesten omfatter arbeid ved helsestasjoner, barnehager, skoler, sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Yrket krever både teoretisk kunnskap om kroppens oppbygging og funksjon og praktiske ferdigheter.

Fysioterapeuter arbeider med å utvikle, gjenvinne eller holde ved like den enkeltes funksjonsevne. Arbeidet kan være rettet mot individ, grupper eller miljø. En viktig del av fysioterapeuters arbeid er å informere og veilede for å forebygge helseskader. Pasientens samarbeid er avgjørende for et optimalt utbytte av behandlingen. Derfor må du motivere og veilede pasienten under behandlingen.

Velger du å studere fysioterapi, lærer du å formidle til både enkeltpersoner og grupper, i form av veiledning, informasjon og undervisning. Fysioterapeuter samarbeider også med annet helsepersonell.

Programplan

Her finner du detaljert info om studiets oppbygning, emner og pensum med mer. Les den!

Timeplan

Timeplan for høstsemestret er klar i juni. Timeplan for våren er klar i november.

Søknad og opptak

Søknadsfrist 15. april - ordinær søknadsfrist
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se www.samordnaopptak.no
Poenggrense ved siste opptak Ordinær kvote: 53,4
Kvote for førstegangsvitnemål: 45,7
Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

CHAT MED VEILEDERE
Spørsmål om opptak, studie- og karrierevalg?

Studievalg og karriere:
Torsdag 10. april fra kl. 17.00 - 21.00

Studievalg og opptaksveiledning:
Mandag 14. april fra kl. 17.00 - 21.00
Tirsdag 15 .april fra kl. 17.00 -21.00

Fysioterapiutdanningen er delt i to studieretninger: Fysioterapi og mensendieck. Det er egen søknad til hver studieretning. 100 studiepoeng er felles og 80 studiepoeng er spesielt for hver av retningene.

.

Egen poliklinikk

Fysioterapeututdanningen ved HiOA er de eneste utdanningen i Norge som har egen poliklinikk. Studentene ved begge studieretningene har praksis på poliklinikkene i løpet av studiet.

Behandlingstilbud mensendieck

Poliklinikkens Facebookside

.

Retningslinjer for ventelisteordning for turnusfysioterapeuter (Helsedirektoratet)

.

Aktuelle masterstudier:

Rehabilitering og habilitering (krever to års yrkespraksis)

Folkehelsevitenskap (i samarbeid med UMB)

Helse og empowerment

Psykisk helsearbeid (krever to års yrkespraksis)

Fakta om studiet

Bachelorstudium i fysioterapi, mensendieck
Studiekode 215 706 Fører til grad Bachelor i fysioterapi
Offentlig autorisasjon som fysioterapeut forutsetter fullført studium og ett års godkjent turnustjeneste. Studieopplegg

Omfang: heltid
Studiepoeng: 180
Antall semestre: 6
Studiested: Pilestredet
Undervisningsspråk: Norsk
Antall studenter pr kull: 55
Studiestart: Tirsdag 12. august 2014
Kostnader Semesteravgift: Pris kr 580,00

Materialavgift: Pris kr 150,00

Ekstra materiellavgift 1. semester: kr 65,-

Kontakt

Faglig: Ingrid Narum
Administrativ: Studieadministrasjonen