menyMeny søk English
Fysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapeuter behandler mennesker
med nedsatt funksjon etter fysiske
skader, sykdom eller lidelser.
Veiledning til opptrening og
rehabilitering er en viktig del
av arbeidet og behandlingen.

Studieinnhold

Les om studieinnhold i fysioterapi

Fagområdet fysioterapi handler om kroppens bevegelser og funksjoner i et helse- og helhetsperspektiv. Bevegelse, kroppslig funksjon og ulike faktorer i livet er med på å påvirke til smerte og funksjonsnedsettelse.

Det teoretiske grunnlaget for utøvelse av fysioterapi er:

  • Kunnskap om kroppens og hjernens oppbygging og funksjon
  • Kunnskap om avvik og sykdom
  • Teorier om hvordan vi lærer og kontrollerer bevegelse
  • Bevegelsesanalyse
  • Betydning av fysisk aktivitet
  • Motivasjon
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Kunnskap om hva som gir mening i menneskers liv

Bachelorstudiet krever grunnleggende kunnskaper i fysikk.

Fysioterapiutdanningen er delt i to studieretninger: Fysioterapi og mensendieck. Det er egen søknad til hver studieretning. 100 studiepoeng er felles og 80 studiepoeng er spesielt for hver av retningene.

Karrieremuligheter

Les om karrieremuligheter i fysioterapi

Med en bachelorgrad i fysioterapi kan du arbeide i offentlige, private, nasjonale og internasjonale virksomheter, innenfor forskning og i nasjonale og internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Aktuelle arbeidssteder er sykehus, kommunehelsetjeneste, bedriftshelsetjeneste, rehabiliteringsinstitusjoner, privat praksis og treningssentre/idrettslag. Kommunehelsetjenesten omfatter arbeid ved helsestasjoner, barnehager, skoler, sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Yrket krever både teoretisk kunnskap om kroppens oppbygging og funksjon og praktiske ferdigheter.

Fysioterapeuter arbeider med å utvikle, gjenvinne eller holde ved like den enkeltes funksjonsevne. Arbeidet kan være rettet mot individ, grupper eller miljø. En viktig del av fysioterapeuters arbeid er å informere og veilede for å forebygge helseskader. Pasientens samarbeid er avgjørende for et optimalt utnytte av behandlingen. Derfor må du motivere og veilede pasienten under behandlingen.

Velger du å studere fysioterapi, lærer du å formidle til både enkeltpersoner og grupper, i form av veiledning, informasjon og undervisning. Fysioterapeuter samarbeider også med annet helsepersonell.

Programplan

Her finner du detaljert info om studiets oppbygning og beskrivelse av emner. Les den!

Timeplaner

Timeplan for høstsemestret er klar i juni. Timeplan for våren er klar i november.

Medisinske krav og vaksine

Studenter som skal ut i praksis eller klinisk undervisning ved bestemte utdanninger, må være bevisst sin smittestatus når det gjelder tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA). Dette gjelder gjennom hele studietiden.

Politiattest

Du må levere politiattest så snart som mulig etter studiestart

Er du skikket for yrket?

Skikkethetsvurdering er en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i yrket.

Søknad og opptak

Søknadsfrist 15. april - ordinær søknadsfrist
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se www.samordnaopptak.no
Poenggrense ved siste opptak Ordinær kvote: 55,1
Kvote for førstegangsvitnemål: 47,7
Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

Fysioterapiutdanningen er delt i to studieretninger: Fysioterapi og mensendieck. Det er egen søknad til hver studieretning. 100 studiepoeng er felles og 80 studiepoeng er spesielt for hver av retningene.

.

Egen poliklinikk

Fysioterapeututdanningen ved HiOA er de eneste utdanningen i Norge som har egen poliklinikk. Studentene ved begge studieretningene har praksis på poliklinikkene i løpet av studiet.

Behandlingstilbud fysioterapi

Poliklinikkens Facebookside

Retningslinjer for ventelisteordning for turnusfysioterapeuter (Helsedirektoratet)

 .

Aktuelle masterstudier:

Fysioterapi

Rehabilitering og habilitering (krever to års yrkespraksis)

Folkehelsevitenskap (i samarbeid med UMB)

Helse og empowerment

Psykisk helsearbeid (krever to års yrkespraksis)

Ved enkelte masterstudier er det mulig å ta enkeltemner.

Fakta om studiet

Bachelorstudium i fysioterapi
Studiekode 215 703 Fører til grad Bachelor i fysioterapi
Offentlig autorisasjon som fysioterapeut forutsetter fullført studium og ett års godkjent turnustjeneste. Studieopplegg

Omfang: heltid
Studiepoeng: 180
Antall semestre: 6
Studiested: Pilestredet
Undervisningsspråk: Norsk
Antall studenter pr kull: 120
Studiestart: 11.08.2015
Kostnader Semesteravgift: Pris kr 580,00

Kopiavgift: Pris kr 140,00

Ekstra materiellavgift 1. semester: kr 100,-

Kontakt

Faglig: Hege Bentzen
Administrativ: Studieadministrasjonen