menyMeny søk English
Sosialt arbeid

Sosialt arbeid

Sosionomer arbeider med mennesker som trenger hjelp og støtte i vanskelige livssituasjoner. Bachelorutdanningen skal gi grunnlag for å forebygge og løse sosiale problemer for familier og enkeltpersoner.

Studieinnhold

Les om studieinnhold i sosialt arbeid

Målet med studiet er at du skal utvikle nødvendige kunnskaper og ferdigheter som grunnlag for utøvelse av sosialt arbeid, og oppøve bevissthet om egne holdninger og forståelse. Du skal også kunne tilegne deg kunnskap om de samfunnsforholdene sosialt arbeid skal fungere i.

Bachelorstudiet er delt inn i fem hovedemner: Samfunnsvitenskapelige, psykologiske og juridiske emner, samt forståelsesgrunnlaget og arbeidsmåtene i sosialt arbeid.
Høgskolen samarbeider tett med arbeidslivet om både undervisning og forskning. HiOAs storbyprofil berører temaer som etnisk tilhørighet, endrede familie- og bomønstre, rus- og voldsproblematikk og marginaliserte ungdomskulturer.

Som en del av studiet kan du gjennom prosjektet ”Nattergalen” være mentor for barn med minoritetsbakgrunn, og følge dem gjennom et skoleår.

Sosialt arbeid er et yrkesrettet studium med mye praksis, enten i Norge eller i utlandet. Utdanningen forbereder og gir et godt grunnlag for utøving av yrket. Studiet har gjesteforelesere som til daglig arbeider innenfor det sosialfaglige området, og kontaktlærerne ved studiet har lang erfaring innenfor sosialt arbeid.

Du kan lese mer om studiet i programplanen.

Karrieremuligheter

Les om karrieremuligheter i sosialt arbeid

Velger du å studere sosialt arbeid, vil du kanskje finne din jobb innenfor kommunale sosialtjenester, som NAV eller i barnevernstjenesten. Andre arbeider i barne- og ungdomspsykiatrien, utekontakten, kriminalomsorg, rusomsorg, voksenpsykiatri, på familievernkontor, i barnevernsinstitusjoner, eldreomsorg, på sykehus, i skolen, med flyktning- og innvandrerarbeid, miljøarbeidertjeneste for funksjonshemmede eller pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste.

Enkelte har administrative oppgaver i det offentlige, arbeider i frivillige organisasjoner eller innenfor personaladministrasjon. De fleste sosionomer jobber i offentlig sektor, men det finnes også mange i privat sektor og i internasjonalt sosialt arbeid.

Programplan

Her finner du detaljert info om studiets oppbygging, emner og pensum med mer. Les den!

Timeplan

Timeplan for høstsemestret er klar i juni. Timeplan for våren er klar i november.

Søknad og opptak

Søknadsfrist 15. april - ordinær søknadsfrist
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se www.samordnaopptak.no
Poenggrense ved siste opptak Ordinær kvote: 50,1
Kvote for førstegangsvitnemål: 41,9
Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

Student i familiebehandling

Vil du gå videre?

Aktuelle masterstudier

Fakta om studiet

Bachelorstudium i sosialt arbeid
Studiekode 215 080 Fører til grad Bachelor i sosialt arbeid Studieopplegg

Omfang: heltid
Studiepoeng: 180
Antall semestre: 6
Studiested: Pilestredet
Undervisningsspråk: Norsk
Antall studenter pr kull: 122
Studiestart: 11.08.2015
Kostnader Semesteravgift: Pris kr 580,00

Kopiavgift: Pris kr 150,00

Kontakt

Administrativ: SAM-infosenter