HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Planforskning

Planlegging er et viktig styringsverktøy på de fleste områdene i kommunal, regional og statlig virksomhet over et bredt knippe politikkområder og faglige tema. Instituttet opererer med en utvidet forståelse av planfeltet gjennom de forskningen og evalueringen som instituttet gjennomfører. Planleggingsstudier gjøres dermed i flere av våre avdelinger.

Typiske temaer vil være

  • kommunal og regional planlegging
  • arealplanlegging (fysisk planlegging)
  • medvirkning i planlegging
  • planlegging som styringsmiddel for politikkutforming og -analyse
  • klima og miljøutfordringer
  • universell utforming
  • konsekvensutredninger (KU)
  • risiko- og sikkerhetsanalyser (ROS)

Planlegging etter plan- og bygningsloven vil være et sentralt forskningsfelt, men også planlegging etter annet lovverk eller uten særskilt lovforankring er en del av feltet.

Eksempler er økonomiplanlegging og budsjettering etter kommuneloven, boligsosiale handlingsplaner, planer for psykisk helse og rusomsorgen i kommunene.

Studier av planlegging og plangjennomføring på statlig nivå inngår også i forskningsfeltet, så som statens handlingsplan for universell utforming Vegvesenets konseptvalgutredninger.

Instituttet er nasjonalt kompetansesenter for planlegging og konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Senteret, som er opprettet av Klima- og miljøverndepartementet, er en rådgivnings- nettverks- og informasjonsenhet.

Published: Updated: