HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Amanda Rundblad disputerer

Amanda Rundblad disputerer for graden ph.d. i helsevitenskap over avhandlingen "Marine omega-3 fatty acids from different dietary sources and effects on cardiovascular risk markers".

Amanda Rundblad er ansatt ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.

Place: Pilestredet 44, auditorium V130 Date and time: Monday 4. June 2018 13:00 - 18.00

Prøveforelesning for graden ph.d. i helsevitenskap

Tid: 13.00.

Sted: Pilestredet 44, auditorium V130

Tema: "The future of delivering fish and fish oil to the nations - balancing dietary recommendations, health benefits and sustainable supplies"

Doktoranden vil offentlig forsvare sin avhandling i disputas

Tid: 14.45

Sted: Pilestredet 44, auditorium V130

OBS: Tilhørere bes om å møte i god tid før disputasen starter.

Ordinære opponenter

Førsteopponent Professor Philip Calder, University of Southampton, UK.

Andreopponent: Professor Baukje de Roos, University of Aberdeen

Leder av komiteen: Førsteamanuensis Oliwia Witczak, OsloMet - Storbyuniversitetet

Disputasleder

Prodekan Sølvi Helseth, Fakultet for helsefag, OsloMet - Storbyuniversitetet

Veiledere

Hovedveileder: Professor Stine Marie Ulven, UiO

Medveiledere: Professor Kirsten B. Holven, UiO, førsteamanuensis Mari C. Myhrstad, OsloMet - Storbyuniversitetet og Inge Bruheim, Møreforskning.

Sammendrag

Fisk og fiskeolje er gode omega-3-kilder og inntak av omega-3-fettsyrer kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdom. Omega-3-fettsyrer oksideres lett, men det finnes få studier som har undersøkt den potensielle ugunstige effekten av inntak av oksiderte fiskeoljer i mennesker. Siden fisk og fiskeolje er begrensede ressurser er det en voksende interesse for å utnytte alternative omega-3-kilder, som for eksempel krillolje. Likevel finnes det få studier som har undersøkt helseeffekter av humant konsum av krillolje og ingen studier har sammenliknet inntak av krillolje med inntak av omega-3-fettsyrer fra fisk. Denne avhandlingen rapporterer funn fra to randomiserte kontrollerte intervensjonsstudier som har undersøkt effekten av inntak av omega-3-fettsyrer, fra ulike kilder, i friske personer. Den første studien varte 7 uker og hadde som hensikt å undersøke effekten a inntak fiskeolje av høy kvalitet og oksidert fiskeolje. Det ukentlige inntaket av marine omega-3-fettsyrer var 12 g fra begge fiskeoljene. Den andre studien varte i 8 uker og hadde som hensikt å undersøke effekten av inntak av krillolje og fet og mager fisk. Det ukentlige inntaket av marine omega-3-fettsyrer var 4.1 g fra fisk og 4.7 g fra krillolje. Vi undersøkte effekten på både standard kliniske analyser og mer detaljerte analyser av lipoprotein subklasser og genuttrykk i mononukleære celler i perifert blod.

Vi fant at inntak av fiskeolje av høy kvalitet hadde en mer gunstig effekt enn oksidert fiskeolje på IDL (intermediate-density lipoprotein) og LDL (low-density lipoprotein) subklasser. Videre fant vi at inntak av krillolje og fet og mager fisk ikke reduserte fastende triglyserider, men at krillolje reduserte fastende glukose og at inntak av fisk økte vitamin D-nivåene. Inntak av både krillolje og fisk økte plasmanivåene av omega-3-fettsyrer. Tilslutt fant vi at inntak av krillolje og kontrollolje endret mRNA-nivået av flere av genene vi undersøkte relatert til lipid- og glukosemetabolisme og inflammasjon i mononukleære celler i perifert blod enn inntak av fisk. Inntak av krillolje, fisk og kontrollolje påvirket ikke nivåer av sirkulerende inflammasjonsmarkører.

For å oppsummere denne avhandlingen har vi brukt både standard kliniske analyser og mere detaljerte analyser av målrettet metabolomikk og genuttrykk for å finne at effekten av omega-3-fettsyrer på kardiovaskulære risikomarkører kan avhenge av hvilken omega-3-kilde de kommer fra.