En ny studie med 120 deltakere viser at én av to eldre står i fare for undernæring. Én av fire er underernærte.
Viten og praksis illustrasjon
Stipendiat Ellisiv Lærum Jacobsen har bakgrunn som sykepleier og forsker på underernærte eldre i doktorgraden sin. Hun er knyttet til forskningsgruppen Aldring, helse og velferd ved HiOA. (Foto: Benjamin A. Ward)

– Dette er høye tall. Mange syke eldre har vansker med å få i seg nok mat og kan dermed bli underernærte. Denne pasientgruppen er veldig sårbar, sier stipendiat Ellisiv Lærum Jacobsen ved Institutt for fysioterapi på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun har bakgrunn som sykepleier og forsker på underernærte eldre i doktorgraden sin.

I denne studien har Lærum Jacobsen forsket på 120 eldre sykehusinnlagte pasienter og undersøkt hvor mange av disse som var underernærte. Alle var innlagt på akutt geriatrisk avdeling ved to forskjellige sykehus, og pasientene var 65 år eller eldre.

Lærum Jacobsen har brukt ulike spørreskjemaer, tester og undersøkelser for å kartlegge ernæringsstatus og fysisk funksjon.

Kreftsyke i risikosonen. – De to sykdomsgruppene som vi så var mest underernært, var de som hadde kreft og de som hadde lungesykdommer. Derfor bør vi særlig være oppmerksomme på disse pasientene med tanke på underernæring, sier Lærum Jacobsen.

De fleste av pasientene hadde dessuten mer enn en sykdom. Sykdom er den viktigste risikofaktoren for underernæring blant eldre, og dette gjør at behandling av underernæring kan være komplisert.

– Derfor er det bedre å forebygge ernæringssvikt, enn å behandle.

Mange mister muskelmasse. Lærum Jacobsen har også sett på hvor mange av pasientene som hadde sarkopeni, det vil si tap av muskelmasse.

– Jo mer muskelmasse vi taper, jo skrøpeligere blir vi, forklarer hun.

30 prosent av deltakerne i hennes studie hadde sarkopeni. Studien viser med andre ord en høy forekomst av ernæringsmessig risiko og muskelsvinn hos denne pasientgruppen.

I gjennomsnitt vil 5-13 prosent av eldre mellom 60-70 år ha en form av sarkopeni, og frekvensen øker desto eldre vi blir.

God ernæringsbehandling ved sykdom er nødvendig for å sikre en god alderdom.

Ellisiv Lærum Jacobsen

Øker risikoen for død. Antallet eldre mennesker vil stige med årene.

– God ernæringsbehandling ved sykdom er nødvendig for å sikre en god alderdom. Vi vet at underernæring øker risikoen for død, men også sykdom, påpeker Lærum Jacobsen.

– Det er viktig at ernæringsstatusen vurderes tidlig slik at rett behandling og oppfølging settes i gang før det er for sent, understreker hun.

Ernæringsstatus er forholdet mellom kroppens behov for energi og næringsstoffer og den faktiske tilførselen gjennom kosten – vurdert i forhold til høyde og vekt.

– Hvis du har veldig dårlig ernæringsstatus, så kan det påvirke den fysiske funksjon, for eksempel ved at du kanskje ikke klarer å gå og reise deg opp fra en stol. Dette vil påvirke hjelpebehovet på sikt, sier Lærum Jacobsen.

– Vi fant at det var en sammenheng mellom dårlig ernæringsstatus og fysisk funksjon, men en svakhet er at vi ikke kan si noe om retningen, altså hva som påvirker hva.

Kunnskap om ernæring hos helsepersonell er helt nødvendig for å forebygge underernæring hos denne gruppen.

Ellisiv Lærum Jacobsen

Forsker på livskvaliteten. Jacobsen forsker videre på hvordan det oppleves for pasientene å være underernært, og hun intervjuer dem om hvilke løsninger de selv ser.

– Sammenhenger mellom ernæringsstatus, fysisk funksjon og livskvalitet er lite undersøkt blant eldre som er innlagt på norske sykehus og mer kunnskap er derfor nødvendig, understreker hun og legger til:

– Jeg tror det er viktig å tenke på hvilke rutiner som er på institusjonene i forhold til matservering og mattilbud, som for eksempel når på dagen måltidene serveres. Kunnskap om ernæring hos helsepersonell er helt nødvendig for å forebygge underernæring hos denne gruppen.

Hennes råd er å tilpasse rutinene til den enkelte pasient.

– I tillegg bør denne pasientgruppen motiveres til fysisk aktivitet så langt det lar seg gjøre, spesielt for å forebygge enda mer muskelsvinn og tap av fysisk funksjon, sier forskeren.

Referanse

Ellisiv Lærum Jacobsen, mfl. Prevalence of factors associated with malnutrition among acute geriatric patients in Norway: a cross-sectional study. BMJ Open, 2016

Publisert 12.10.2016

Slutt