Omsorgen mange voksne barn yter eldre foreldre går på bekostning av den ordinære jobben. En styrking av hjemmebaserte tjenestene må til hvis innsatsen ikke skal gå utover arbeidsdeltakelsen viser nye studie.
Viten og praksis illustrasjon
Heidi Gautun er forsker 1 ved NOVA, HiOA. Foto: HiOA

Det er veldokumentert at offentlige tjenester og tilpasninger i arbeidslivet har gjort det lettere for både far og mor å kombinere arbeid og omsorg for barna deres. I Norge har det imidlertid vært gjort mindre forskning på den situasjonen til mange voksne barn som yter omsorg for sine gamle foreldre.

I en ny studie har forskerne Heidi Gautun, NOVA/HiOA, og Christopher Bratt, University of Kent, undersøkt sammenhengen mellom offentlige omsorgstjenester for eldre og deres voksne barns arbeidsdeltakelse. I studien har de undersøkt ulike former for fravær fra jobb og irregulær tilstedeværelse for å hjelpe foreldrene. De har videre sett på sammenhengen mellom omsorgsituasjonen og konsentrasjon under arbeidet på jobben, samt muligheten til å delta i sosiale og karrierefremmende aktiviteter.

Institusjonsomsorg & arbeidsdeltakelse. Forskerne finner at det er en positiv sammenheng mellom arbeidsdeltakelse og å ha en pleietrengende forelder på sykehjem, særlig for døtrene.

Hjemmebaserte tjenester strekker ikke til. Situasjonen er annerledes når det gjelder hjemmebaserte tjenester. Undersøkelsen viser en negativ sammenheng hjemmebaserte tjenester til en pleietrengende forelder og deres barns arbeidsdeltakelse. Ifølge forskerne kan dette ha sammenheng med at det er kun de med størst hjelpebehov som får hjelp fra hjemmetjenestene, og at det i mange tilfeller ikke er tilstrekkelig.

Det kan virke som de voksne barna må fylle gapet mellom det hjemmetjenesten tilbyr av hjelp og det som den eldre har behov for, og at det er dette som gir den negative effekten på arbeidsdeltakelsen, sier Bratt.

Samfunnsmessige utfordringer. Det er mer enn én god grunn til å ha et øye med situasjonen til voksne barn som yter omsorg for sine eldre foreldre. Den demografiske utviklingen med en aldrende befolkning betyr at den yrkesaktive delen av befolkningen gradvis må forsørge stadig flere alderspensjonister.

På den ene siden betyr dette at det er viktig at så mange som mulig i yrkesaktiv alder er i arbeid, og da aller helst i full jobb. Samtidig må en regne med at når andelen eldre i befolkningen øker, så vil også etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester øke.

Videre peker forskerne på at det er en trend i Europa, og særlig i Norge, som går i retning av å redusere antallet institusjoner for eldre. En slik reduksjon kan bli et ytterligere hinder for full arbeidsdeltakelse blant eldre barn som yter omsorg for sine foreldre.

Hjemmetjenestene for eldre må bli utvidet hvis de skal kunne bli et reelt alternativ for institusjonsbasert omsorg, poengterer Gautun.

Om prosjektet
Studien er publisert i en artikkel i European Journal of Ageing. Artikkelen bygger på analyser av survey-data i prosjektet som er finansiert av Norges forskningsråd.

For mer informasjon kontakt Heidi Gautun: heidi.gautun@nova.hioa.no

Referanse

Gautun, H., Bratt, C.: Caring too much? Lack of public services to older people reduces attendance at work among their children, European Journal of Ageing October 2016

 

Publisert 09.01.2017

Slutt