Velferd og arbeidsliv

Busetjing
Betre organisering kan busetje flyktningar raskare
Tre unge personer på gaten. Foto: colourbox.com
NAV-tiltak gjør det vanskeligere å få jobb
Uforklarte hull i CV-en, arbeidstrening fra NAV og jobber du er overkvalifisert for teller negativt når arbeidsgiver vurderer CV-en til unge arbeidssøkere.
Antall bostedsløse i Norge går kraftig ned
Kraftig nedgang i antall bostedsløse i Norge
Høsten 2016 ble den sjette landsomfattende kartleggingen av bostedsløse gjennomført i Norge. Det absolutt viktigste funnet i kartleggingen i 2016 er en stor reduksjon i antall bostedsløse. Nedgangen har kommet i alle typer kommuner; storbyene, mellomstore byer, mindre kommuner og små kommuner.
Eldre mann i smerte holder hånd foran munn. Nærbilde. Foto: colourbox
Vald og overgrep går under radaren
Sårbare eldre, psykisk sjuke og personar med rusproblem er grupper som får lite merksemd når kommunane skal jobbe for å avdekke og hjelpe vaksne som er særleg utsette for vald og overgrep.
Pårørende kommer med mat til eldre foreldre. Foto: colourbox
Hjemmebaserte tjenester må styrkes
Omsorgen mange voksne barn yter eldre foreldre går på bekostning av den ordinære jobben. En styrking av hjemmebaserte tjenestene må til hvis innsatsen ikke skal gå utover arbeidsdeltakelsen viser nye studie.
Kristian Heggebø
Folk med dårlig helse taper på midlertidige stillinger
I fjor åpnet regjeringen for økt bruk av midlertidige stillinger i arbeidslivet. Ny forskning viser at slike stillinger rammer arbeidstakere med dårlig helse.
Seniorgoder som forlenger karrieren
Ekstra ferie og bonus holder eldre lenger i jobb
Eldre arbeidstakere som får tilbud om ekstra ferie og bonuser, har lavere sannsynlighet for å ta ut AFP, viser ny forskning.
Skedsmo kommune
Vil ha mer klima og miljø i debatten om sammenslåing av kommuner
Sammenhengen mellom miljø og kommunestørrelse fortjener større oppmerksomhet enn det til nå har fått, skriver Kjell Harvold NIBR-forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Godt samhold i norske familier
Godt samhold i norske familier
Foreldre og voksne barn bor nær hverandre, har tett kontakt og hjelper hverandre. Men barna betyr mer for foreldrene enn omvendt.
I filmen Dangerous Minds fra 1995 spiller Michelle Pfeiffer en lærer
Derfor er noen lykkeligere på jobb
Vi må ha med oss følelsene for å oppleve jobben som meningsfull.
Bestemor hjelper mest
Bestemor hjelper mest
De som kommer dårligst ut, er skilte bestefedre.
Illustrasjonsbilde fra en skole
Flere tidligere mobbeofre blant sosialhjelpsmottakere
Nærmere halvparten av langtidsmottakere av sosialhjelp som i voksen alder sliter med både psykiske plager og kroniske smerter, har opplevd langvarig mobbing i barndommen.
Jan Grund
Etterlyser kommunenes appetitt på mer kompetanse
En tettere allianse mellom kommunene i Oslo-området og HiOA er nødvendig for å møte framtidas store velferdsutfordringer, mener professor i helseledelse, Jan Grund.
HiOA lanserer Velferdsbarometeret
Velferdsbarometeret skal overvåke, analysere og vurdere velferdssamfunnet Norge. Målet er å forbedre velferdssamfunnet og ruste det for en ny tid.
Eldre person på sykehjem
Hvordan utforme eldreomsorg og boligpolitikk?
Kommunene kobler i liten grad boligpolitikk mot eldreomsorg når de planlegger. Økt satsing på ny velferdsteknologi, boligtilpasning og økt samarbeid med private kan spare kommunene for mye penger.
Stovner
- Stovner kan bli en helt annen bydel i fremtiden
Bydelen Stovner opplever en stor økning av barn med minoritetsbakgrunn, mens eldre nordmenn er sterkt overrepresentert blant de over 60 år. - All offentlig satsing på barn og unge må videreføres, mener forskere.
Heidi Bergsli
En glanset by tar form
Eksklusivitet er viktig i Fjordbyen, byutviklingsprosjektet som forvandler Oslos sentrale sjøside. – For meg er det et paradoks at velferdsstat og likhetsideal er fraværende i byutviklingen, sier Heidi Bergsli.
Heidi Bergsli
Kritisk til den kreative kunnskapsbyen
Forsker Heidi Bergsli frykter at hovedstaden er i ferd med å bli en by for de høyt utdannede og bemidlede. Hun mener at resultatet kan bli mangel på folk med yrkeskompetanse i byen.
Mangel på utleieboliger rammer fattige familier
Storbyer som Oslo trenger et bedre leiemarked. Det vil både hjelpe fattige familier og dempe stadig økende boligpriser.