HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Tone Alm Andreassen

Professor and Research Director of the Care, Health and Welfare Programme
Oslo and Akershus University College of Applied Science (HiOA)
PO Box 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway
Telephone: +47 67 23 50 36 Mobil +47 911 58 160
E-mail: tone.almandreassen@hioa.no

Curriculum Vitae

Born 01.07.1958

  

Education

University of Oslo, Dr.polit., Department of Sociology and Human Geography

1990: The Research Council of Norway, Training in leadership for women in the research sector

1986: University of Oslo, Cand.sociol, Departement of Sociology

  

Practice

2012- d.d.     Professor, Oslo and Akershus University College of Applied Science

1994- 2012   Senior researcher, Work Research Institute

2006-2010    Research director, Work Research Institute. The research group on “Politics, Organisation and Learning”, later the research group on “Participation, Inclusion and Organisation”

 

Recent projects:

  • Project manager: A multi-centre evaluation of local implementation of the NAV reform, the new merged Employment and Welfare Service in Norway
  • Project manager: A multi-centre study of Disability, working life participation and welfare policy for inclusion
  • Researcher: A study of the Meaning of Work: On work, values and identities

  

1998-1999:    Division manager, Work Research Institute. The research group on ”Quality and organisation in public sector”

1993:            Division manager, The Norwegian Building Institute Department of housing.

1988-1994:    Researcher, The Norwegian Building Institute Department of housing.

1987–1988:    Appointment on contract, The Norwegian Association of Disabled. Writing a report on late occurring consequences of polio.

1986–1987:    Appointment on contract, Norwegian Federation of Organisations of Disabled People (FFO). Undertaking a study on housing policy for disabled people.

  

LECTURES, SUPERVISION AND EVALUATION

Guest lecturer at the University Colleges of Oslo, Buskerud, Sogn og Fjordane, Rogaland, Østfold og Vestfold

Tutorship at master level, Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo

Member of a PhD thesis assessment committee, Department of Political Science, University of Copenhagen

Referee to several Norwegian scientific journals, and to Scandinavian Journal of Disability Research, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly

Extensive supervision of junior researchers at the Work Research Institute

Speakers at several conferences for managers, employees and users of health and welfare services

  

List of publications

Doctoral thesis

Andreassen, T.A. (2004): Brukermedvirkning, politikk og velferdsstat[User involvement, politics and welfare state], Dr.polit.-avhandling levert til Universitetet i Oslo, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Institutt for Sosiologi og samfunnsgeografi, juni 2003. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. (Arbeidsforskningsinstituttets skriftserie nr. 13)  

 

Recent books and articles

Alm Andreassen, T. (2012): “Disability as an Asset? Reflections on Employment Patterns in the Health and Social Care Sector”, Disability Studies Quarterly, Special Topic: Work and Disability: Toward Re-Conceptualization The ‘Burden’ of Disability, Vol 32, No 3, To link to this article: http://dsq-sds.org/article/view/3278/3112

Alm Andreassen, T (2012): ”Betingelser og beskrankninger for effektivisering. Belyst gjennom organisering av spesialiserte enheter for saksbehandling”.Nordiske organisasjonsstudier; Vol 14 (3) s. 30-52 [Conditions and constraints on efficiency improvements. Demonstrated through specialized units for case processing],

Alm Andreassen, T. (2012): ”Brukerperspektiv. En annen kunnskap om rehabilitering” i P. K. Solvang og Å. Slettebø (red.)Rehabilitering. Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester,Oslo: Gyldendal Akademisk, s.179-193 [A user perspective – another knowledge of rehabilitation]

Alm Andreassen, T. (2011): ” Innovasjoner som kjempes fram: Fra politisk nytenkning til institusjonell nyskaping” i Johnsen, Hans Chr. Garmann og Øyvind Pålshaugen (red):Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon. Kristiansand: Høyskoleforlaget [Innovation through struggle. From political ideas to institutional innovation]

Alm Andreassen, T. (2011): ”’Kommunale’ oppgaver og brukere – en lukkende representasjon av sosialt arbeid i NAV-kontoret”.Fontene Forskning, 2/11, s.53-65 [Social work in Labour and Welfare Offices - A representation of closure]

Alm Andreassen, T. og A.C. Bergene (2011): ” Forpliktelse, omsorg eller nytte – arbeidsgiveres inkluderingsansvar og forventninger til NAV,Søkelys på Arbeidslivet, vol 28, nr 4, s317-334 [Duty, care or utility – employers’ expectations and social responsibility]

Alm Andreassen, T., Fossestøl, K., & Klemsdal, L. (2011): Gjør organisering en forskjell i praksis? Variasjoner i de lokale NAV-kontorenes organisering og konsekvenser for reformens måloppnåelse. Nordiske Organisasjonsstudier, 13(3): 9-33. [Does organizing make a difference in practice? Variations in the organization of local NAV-offices, and its consequences for their ability to reach the political goals of the NAV-reform]

Andreassen, T. A. og Fossestøl, K. (red) (2011): NAV ved en skillevei. Organisasjonsendring som velferdsreform. Oslo: Gyldendal Akademisk [NAV at a crossroads. Organisational reforms as welfare reform]

Andreassen, T. A. og K. Fossestøl (2011): ”Innledning – Organisasjonsendring som velferdsreform” i Andreassen, T. A. og Fossestøl, K. (red) (2011)NAV ved en skillevei? Organisasjonsendring som velferdsreform. Oslo: Gyldendal Akademisk, s.13-27 [Introduction]

Andreassen, T. A (2011): ”Bredspektret og brukerrettet bistand – endrer NAV-reformen arbeidsformen?” i Andreassen, T. A. og Fossestøl, K. (red) (2011)NAV ved en skillevei? Organisasjonsendring som velferdsreform. Oslo: Gyldendal Akademisk, s.28-54 [Comprehensive and user-oriented services – do the NAV-reform reform the work of the NAV-offices?]

Andreassen, T. A. og Ø. Spjelkavik (2011): ”Arbeidet mot arbeidsgiverne – integrering av inkluderingspolitikken og arbeidsmarkedspolitikken?” i Andreassen, T. A. og Fossestøl, K. (red) (2011)NAV ved en skillevei? Organisasjonsendring som velferdsreform. Oslo: Gyldendal Akademisk, s.85-105 [Employer-oriented NAV-services – integrating labour market policy and inclusion of marginal groups?]

Andreassen, T. A. og K. Fossestøl (2011): ”Hvor går NAV-reformen? Hva blir NAV-kontorene som velferdstjeneste?” i Andreassen, T. A. og Fossestøl, K. (red) (2011)NAV ved en skillevei? Organisasjonsendring som velferdsreform. Oslo: Gyldendal Akademisk, s.240-260 [Where is the NAV-reform headed? What kind of welfare service are the NAV-offices becoming?]

Hansen, I. L. S., T. A. Andreassen, and N. Meager (2010/2011): “Employment of disabled people in Norway and the United Kingdom. Comparing two welfare regimes and why this is difficult”,Scandinavian Journal of Disability Research, First published on: 12 October 2010 (iFirst) To link to this Article: DOI: 10.1080/15017419.2010.481569. In print: Vol. 13, No 2

Andreassen, T. A. (2009): “Når politikken rettes mot arbeidslivet. Behov for kunnskap om funksjonshemning i arbeidslivet” i Tøssebro, J. (red)Funksjonshemming; politikk, hverdagsliv og arbeidsliv, Oslo: Universitetsforlaget, s.87-103 [”Policy towards employers – Need for knowledge about employment of disabled people”, in Tøssebro, J (ed.)Disability; politics, everyday life and work life]

Andreassen, T. A. (2009): ”Velferdsfeltets rådsorganer – i et flytende grenseland mellom stat og sivilsamfunn” i B. Enjolras og R. Waldahl (red)Frivillige organisasjoner og offentlig politikk, Oslo: Novus forlag, s.93-116 [”Consultative bodies in welfare policy formation” in Enjolras & Waldahl (eds)Voluntary organisations and public policy

Andreassen, T. A. og K. Fossestøl (2009): ”Å utvikle en helhetlig og brukerrettet forvaltning – oppdragsstyring eller samstyring”. I:Tidsskrift for velferdsforskning. Temanummer om NAV-reformen. Vol. 12, Nr 3, s.168-179 [Developing a holistic and user centered Employment and Welfare Service]

Andreassen, T. A., A. L. Fimreite og K. Hagen (guest editors) (2009): ”Introduksjon: NAV i støpeskjeen: Intensjoner og utfordringer”. I:Tidsskrift for velferdsforskning. Temanummer om NAV-reformen. Vol. 12, Nr 3, s.152-154 [Introduction: NAV in the making: Intentions and challenges]

Andreassen, T. A. (2009): “The consumerism of ’voice’ in Norwegian health policy and its dynamics in the transformation of health services”. I:Public Money &Management, Vol. 29, No 2, Pp. 117-122

Andreassen, T. A. (2009): Brukermedvirkning i NAV. Når velferdsforvaltningen og brukerorganisasjonene skal jobbe sammen. Oslo: Gyldendal Akademisk [User Involvement in NAV. When user organisations and the welfare administration are to work together]

Andreassen, T. A. (2008): “Når pasienter blir brukere. En utfordring for ekspertisens posisjon i helsetjenesten”. I: Asdal, K. og I. Moser (red)Ekspertise og brukermakt, Oslo: Unipub, s.93-116

Andreassen, Tone Alm (2008): Asymmetric Mutuality: User Involvement as a Government – Voluntary Sector Relationship in Norway. I: Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol. 37, No. 2, Pp. 281-299.

Andreassen, T.A. (2007): ”Når brukerne ikke blir tatt på alvor”. I. Tidsskrift for Velferdsforskning,nr 1/07, s. 3-14. [When users are not taken seriously]

Andreassen, T.A. (2006): ”Tilleggsdemokratiets betydning – om den parlamentariske styringskjedens utilstrekkelighet i velferdsstaten”. Oslo: I:Tidsskrift for samfunnsforskning, nr 3, s. 439-448. [Expanded democracy: citizen participation in the interventionist welfare state]

Andreassen, T.A. (2006): ”Truet frivillighet og forvitrede folkebevegelser? En diskusjon av hva perspektiver fra studier av sosial bevegelser kan tilføre forskningen om frivillige organisasjoner” Oslo: Sosiologisk tidsskrift, nr 2. [Endangered voluntariness and disintegrated movements? Contributions from social movement perspectives to research on voluntary organizations]

Andreassen, T.A. (2005): ”Brukermedvirkning, behovssituasjon og behandlerrolle: om hvordan omdefinering av hjelperelasjonens kunnskapsgrunnlag muliggjør ny hjelperrolle”. I: Fossestøl, K. Eikeland, O. (red.):Nytt arbeidsliv - nye former for kunnskapsproduksjon. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. AFIs skriftserie nr. 12, s. 163-185. [”User involvement, needs and therapeutic relationships” in Fossestøl & Eikeland (eds) New Work Life – new forms of knowledge production]

Andreassen, T.A. (2005): Brukermedvirkning i helsetjenesten: arbeid med brukerutvalg og andre medvirkningsprosesser. Oslo: Gyldendal Akademisk. [User involvement in health care: the working of user councils]

Andreassen, T.A. (2004): ”Nye behandlere og nye brukere”. I: Fossestøl, K. (red.). Relasjonsmestrere. Om kunnskapsarbeid i det nye arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk forlag. S. 52-56.

Andreassen, T.A. (2000): ”Fra rettighet til virkemiddel. Funksjonshemmedes medvirkning i et endret politisk klima”. I: Romøren, T.I. (red):Usynlighetskappen. Levekår for funksjonshemmede. Oslo: Akribe forlag.

Andreassen, T.A. (1999): ”Ansvarsfraskrivelse og ansvarsovertakelse – et klientskapende hjelpeapparat? I: Fossestøl, K. (red):Mellom individ og marked. Attføringsvirksomhet i velferdsstaten. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. (AFIs skriftserie nr. 6)

Andreassen, T.A. (1999): ”Tidlig intervensjon" – Om egnet og uegnet inngripen i sykefraværsforløp» I: Fossestøl, K. (red.):Mellom individ og marked. Attføringsvirksomhet i velferdsstaten. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. (AFIs skriftserie nr. 6)

Andreassen, T.A., Blystad, R. (1999): ”Sentral styring og lokal utvikling – Om å lære eller ikke lære av praksis” I: Fossestøl, K. (red.):Mellom individ og marked. Attføringsvirksomhet i velferdsstaten. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. (AFIs skriftserie nr. 6) 

Andreassen, T.A. (1998): ”Om forskersubjektivitet, forforståelse og fordringer til forskerrollen” I: Eikeland, O., K. Fossestøl (red.):Kunnskapsproduksjon i endring. Nye erfarings- og organisasjonsformer. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. (AFIs skriftserie nr. 4)

Andreassen, T.A. (1998): ”Betingelser for brukermedvirkning” I: Øverlier, T. (red)Fot i hose? Erfaringer med brukermedvirkning. Oslo: Kommuneforlaget,

Andreassen, T.A., Grut, L. (1995): ”Likhetens fare - når funksjonshemning ikke begrunnes i individet” I: P. Haug (red.):Spesialpedagogiske utfordringer. Oslo:Universitetsforlaget.

Andreassen, T.A. (1994): ”Brukermedvirkning - en strategi for demokratisering i helse- og sosialpolitikken?” I: Markussen, E. (red.):Menneskeverd - funksjonshemmet i Norge. Oslo: Ad Notam Gyldendal A/S. Nyutgivelse 2000.

Andreassen, T.A. (1992): ”Konsekvenser av integrerte hjemmetjenester - pleie eller omsorg?” I: Daatland S. O. (red):.... og du skal leve lenge i landet. Dilemmaer og veivalg i eldrepolitikken. Oslo: Universitetsforlaget.

 

RESEARCH REPORTS

Andreassen, T. A. & K. Reichborn-Kjennerud (2009): Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet (AFI-notat 2009:2) [Development and challenges in local NAV offices]

Andreassen, T. A. (2008): Organisering for helhetlig tjenesteyting. Organisatoriske valg og variasjon i lokale NAV-kontor. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. (AFI-notat 2008:10). [Organising for holistic services. Organisational choices and variation in local NAV offices]

Andreassen, T. A., Drange, I., Thune, T. og Monkerud, L.C. (2007): På vei mot en integrert velferdsforvaltning? Erfaringer fra pilotprosessen i den nye arbeids- og velferdsforvaltningen. (AFI-rapport 4/2007). Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. [On the way to an integrated Employment and Welfare Service? Experiences from the pilot offices]

Andreassen, T. A., Haualand, H. & Widding, S. (2007): Funksjonshemming og arbeidsliv i tre bransjer - Sysselsettingsmuligheter og funksjonshemmende barrierer i byggebransjen, IKT-bransjen og helsesektoren. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. (AFI-notat 2007:12). [Disability and working conditions in three sectors of the labour market]

Andreassen, T. A., & Egeland, C. (2007): Et råd for framtiden?: posisjon og arbeidsform for Statens råd for funksjonshemmede i et endret politisk felt. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. (AFI-notat 2007:9). [A council for the coming years: on the position and strategies of the Norwegian State Council on Disability]

Andreassen, T.A., Bull, H. (2007): Oppfølgingsundersøkelse om ansettelse av funksjonshemmede i staten. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. (AFI-notat 2007:7). [A follow up on the Ministries recruitment of disabled employees]

Andreassen, T.A. (2007): For at ikke pasientperspektivet skal bli glemt?: en kvalitativ analyse av betydningen av brukerutvalg i helseforetak. (AFI-rapport 2007:2). [To prevent losing sight of the patients’ perspectives: a qualitative analysis of user councils in Norwegian hospitals]

Research data base Cristin

Published: Updated:
Tone Alm Andreassen