HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

Scientific publications (13) Textbooks (1) Research reports (7) Dissemination (48)
Bø, Bente Puntervold (2015). Social work in a multicultural society: New challenges and needs for competence. International Social Work. Vol. 58. doi: 10.1177/0020872814550114
Bø, Bente Puntervold (2013). Fengsling av utlendinger: den nye utlendingsloven og rettssikkerhetsprinsipper. Johansen, Nicolay B. Ugelvik, Thomas Aas, Katja Franko (Red.), Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede. Kap. 8. Universitetsforlaget.
Gele, Abdi Ali;Bø, Bente Puntervold;Sundby, Johanne (2013). Attitudes toward Female Circumcision among Men and Women in Two Districts in Somalia: Is It Time to Rethink Our Eradication Strategy in Somalia?. Obstetrics and Gynecology International. 12 s. doi: 10.1155/2013/312734
Gele, Abdi Ali;Bø, Bente Puntervold;Sundby, Johanne (2013). Have we made progress in Somalia after 30 years of interventions? Attitudes toward female circumcision among people in the Hargeisa district. BMC Research Notes. Vol. 6. 9 s. doi: 10.1186/1756-0500-6-122
Bø, Bente Puntervold;Hermansen, Nina;Stenberg, Oddbjørn (2013). Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. ISBN: 978-82-8104-235-3. 276 s. Orkana Forlag.
Bø, Bente Puntervold (2011). Opprør eller aksept? Minoritetsungdommers forhold til hjemlandskulturen og etnisk bakgrunn. Bø, Bente Puntervold (Red.), Multikulturell Teori og Flerkulturelle Praksiser. 8. s. 204-232. Abstrakt forlag.
Bø, Bente Puntervold (2011). Multikulturell Teori og Flerkulturelle Praksiser. ISBN: 978-82-7935-309-6. 232 s. Abstrakt forlag.
Bø, Bente Puntervold (2010). Det flerkulturelle basrnevernsarbeidet. Kaya, Mehmed S. Høgmo, Asle Magnus Fauske, Halvor (Red.), Integrasjon og mangfold. Utfordringer for sosialarbeideren. kap. 8. Cappelen Damm Akademisk.
Bø, Bente Puntervold (2009). Recent tendecies in immigration control policies in Europe: undermining legal safeguards and refugee protection?. Fassmann, Heinz Haller, Max Lane, David (Red.), Migration and Mobility in Europe. Trends, Pattern and Control. Kapittel 15. s. 272-295. Edward Elgar Publishing.
Bø, Bente Puntervold (2009). Recent tendencies in immigration control policies in Europe: Undermining legal safeguards and refugee protection?. ISBN: 9781848443716. 25 s. Edward Elgar Publishing.
See all publications
Olsen, Bennedichte C. R.;Bø, Bente Puntervold (2008). kapittel 1. Utfordrende foreldreskap. Olsen, Bennedichte C. R. (Red.), Utfordrende foreldreskap - under ulike livsbetingelser og tradisjoner. kapittel 1. s. 13-26. Gyldendal Akademisk.
Bø, Bente Puntervold (2008). Foreldreskap over kulturgrenser. Bø, Bente Puntervold Olsen, Bennedichte C. R. (Red.), Utfordrende foreldreskap - under ulike livsbetingelser og tradisjoner. kapitel 8. s. 156-176. Gyldendal Akademisk.
Bø, Bente Puntervold;Olsen, Bennedichte C. R. (2008). Utfordrende foreldreskap - under ulike livsbetingelser og tradisjoner. ISBN: 978-82-05-38995-3. 276 s. Gyldendal Akademisk.
Bø, Bente Puntervold (2004). Søkelys på den norske innvandringspolitikken - etiske og rettslige dilemmaer. ISBN: 82-7634-475-5. 175 s. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Köhler-Olsen, Julia;Stang, Elisabeth Gording;Bø, Bente Puntervold (2016). Høringsuttalelse til endringer i utlendingslovgivningen (innstramminger II). 8 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bø, Bente Puntervold (2014). Yrkesutøvelse i et flerkulturelt samfunn: Hvordan kan utdanningene realisere et mangfoldsperspektiv? Erfaringer og virkemidler fra tre utdanninger i Minnesota.. ISBN: 978-8293208-67-9. 86 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Gele, Abdi Ali;Sundby, Johanne;Bø, Bente Puntervold (2013). Female Circumcision at Home and Away: Attitudes toward the practice among Somali immigrants in Oslo, Norway, and their corresponding group in Hargeisa and Galka'ayo, Somalia. ISBN: 978-82-8264-604-8. 150 s. University of Oslo, Faculty of Medicine.
Bø, Bente Puntervold (2012). Erfaringer fra Interkultprosjektene. 40 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bø, Bente Puntervold (2004). Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn på norske barnevernsinstitusjoner. ISBN: 82-579-4362-2. 136 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bø, Bente Puntervold;Rasmussen, Maja;Aannestad, Nina (2004). Innvandrerungdom på barneverninstitusjon. 150 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bø, Bente Puntervold;Hove, Olav (1999). Hva er godt sosialt arbeid? Kan sosialklientforskning og brukerperspektiv gi oss noen svar?. Høgskolen I Oslo.
Bø, Bente Puntervold (2015). Legal Rights - Legal Wrongs? Is discrimination legalized in the Norwegian immigration act?. Internasjonal forskerkonferanse. IMISCO.
Bø, Bente Puntervold (2015). Immigration Control, Imprisonment and Human Rights: Compliance or Conflict? The Norwegian Immigration Act and Human Right Standards". Intenasjonal konferanse om migranter og menneskerettigheter. Universitetet i Bergen.
Bø, Bente Puntervold (2014). Realisering av et mangfoldsperspektiv i utdanningene: Erfaringer og praksiser. Fagdag ved fakultet for samfunnsfag /HiOA. HiOA.
Bø, Bente Puntervold (2013). "Å realisere en flerkulturell utdanning". Lærerkonferanse. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bø, Bente Puntervold (2013). "Den lange skriveprosessen - hvordan bli ferdig med et større faglig arbeid". Personalseminar. Universitetet i Tromsø.
Bø, Bente Puntervold (2013). Sosialt arbeid i et flerkulturelt samfunn. Nordisk nettverk. Universitetet i Lund.
Bø, Bente Puntervold (2013). Social work and immigration. IMISCOE Conference. Universitetet i Malmø.
Bø, Bente Puntervold (2013). Imprisonment of non-nationals and rule of law principles. IMISCOE-conference (International migration). Universitetet i Malmø.
Bø, Bente Puntervold (2013). Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer. Bø, Bente Puntervold Hermansen, Nina Stenberg, Oddbjørn (Red.), Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Forord. s. 7-13. Orkana Forlag.
Bø, Bente Puntervold (2012). "Gode erfaringer" fra Interkultprosjektene. Fagmøte sosialforsk. Sosialforsk, Høgskolen i Oslo og Akershus.
See all publications
Bø, Bente Puntervold (2012). Fengslingspraksis etter den nye utlendingsloven. Sosialforsk seminar. Sosialforsk, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bø, Bente Puntervold (2011). Introduksjon. Bø, Bente Puntervold (Red.), Multikulturell Teori og Flerkulturelle Praksiser. Introduksjon. s. 11-18. Abstrakt forlag.
Bø, Bente Puntervold (2010). Realisering av en flerkulturell utdanning - erfaringer fra USA. Forskningsseminar på sosialarbeiderutdanningene. Høgskolen i Finnmark.
Bø, Bente Puntervold (2010). Intercultural meetings in social work: Professional challenges and educational needs. Internasjonal konferanse. Oslo University College and Intervultural Communication.
Bø, Bente Puntervold (2010). Barn med minoritetsbakgrunn i barnevernet. Kaya, Mehmed S. Høgmo, Asle Magnus Fauske, Halvor (Red.), Integrasjon og mangfold. Utfordringer for sosialarbeideren. kap.7. Cappelen Damm Akademisk.
Eriksen, Evelyn;Bø, Bente Puntervold (2009). Samarbeid til barnets beste – En kvalitativ studie av barnehageansattes handlinger når de er bekymret for et barn og barnehagers samarbeid med barneverntjenesten. 89 s. Høgskolen i Finnmark.
Bø, Bente Puntervold (2009). Sosialarbeider erfaringer og flerkulturell kompetanse. forsknigsseminar. Høgskolen i Finnmark.
Bø, Bente Puntervold (2009). Rettighetstap i velferddsstaten. Fagseminar. Sosialforsk/HiO.
Bø, Bente Puntervold (2009). Cultural Diversity and the Challenges for the Social Service Professions. Metropolis konferanse. Metropolis styre.
Bø, Bente Puntervold (2009). Immigration and the welfare State: Challenges for the Social Service Professions. Nordisk konferanse Migrasjon og velferdsstaten. University of Stockholm.
Bø, Bente Puntervold (2009). Diskursen om det flerkulturelle. Fagdag SAM. SAM/HiO.
Bø, Bente Puntervold (2008). Generasjonskonflikter, kulturfornyere og foreldreskap over kulturgrenser. Jubileumskonferane Sosialforsk. Høgskolen i Oslo, avd. SAM.
Bø, Bente Puntervold (2008). Det problematiske flerkulturelle perspektivet: Om fokus, honnørord og tabuord i minoritets- og migrasjonsforskningen. "På Tvers" konferanse - Høgskolen i Oslo. Høgskolen i Oslo.
Bø, Bente Puntervold (2008). Intergenerational relations and conflict management in immigrant families. Generations in Flux Conference. The Society for the Study of Ethnic Relations (ETMU).
Bø, Bente Puntervold (2008). Sosialt arbeid i et pluralistisk samfunn - utfordringer for utdanningene. Fagdag SAM. Høgskolen i Oslo.
Bø, Bente Puntervold;Olsen, Bennedichte C. R. (2008). Utfordrende foreldreskap - en innledning. Bø, Bente Puntervold Olsen, Bennedichte C. R. (Red.), Utfordrende foreldreskap - under ulike livsbetingelser og tradisjoner. innlednning. s. 13-27. Gyldendal Akademisk.
Bø, Bente Puntervold (2007). Ungdom med innvandrerbakgrunn i barnevernet. Forskergruppe Høgskolen i Finnmark. Høgskolen i Finnmark, sosialarbeiderutd..
Bø, Bente Puntervold (2007). Barn med innvandrer- og flyktningbakgrunn i barnevernet. Etterutdanning for sosialarbeidere. Høgskolen i Oslo.
Bø, Bente Puntervold (2007). Barns migrasjonserfaringer. konferanse. ARENA/Førskoleutdanningen ved Høgskolen i Oslo.
Bø, Bente Puntervold (2007). En flerkulturell sosialarbeiderutdanning - Erfaringer fra USA. fagdag for lærere sosialarbeiderutdannningen. Høgskolen i Trondheim.
Bø, Bente Puntervold (2007). Innvandrings- og asylpolitikken i Europa. videreutdanning i flerkulturell forståelse. SEFIA, Høgskolen i Oslol.
Bø, Bente Puntervold (2007). Norsk innvandridngs- og flyktningpolitikk. Etterutdanning. Høgskolen i Oslo.
Bø, Bente Puntervold (2007). Minoritetesungdommer i barnevernet. Konferanse. "Sammen for barn".
Bø, Bente Puntervold (2007). Den nye flyktningepolitikken i Europa. Fagdag på FN-dagen. Høgskolen i Trondheim - sosialarb.utdanningen.
Bø, Bente Puntervold (2007). Utviklingstendenser i kontrollpolitikken. Nordisk migrasjonsforskerkonferanse. IMER, Bergen.
Bø, Bente Puntervold (2007). New Immigration Control Policies in Europe - Trends and Dilemmaes. Forskerkonferanse. ISA: International Sociological Association.
Bø, Bente Puntervold;Gulbrandsen, Liv Mette;Lødemel, Ivar;Nerdrum, Per (2006). Forholdet mellom kvalitative og kvantitative metoder. Kommentarer til Torleif Lunds artikkel "The Qualitative-Quantitative Distinction" (Scandinavian Journal of Education Research, Vol. 49 NO.2 April 2005.). Faglig ukeslutt, Sosialforsk. Høgskolen i Oslo, Sosialforsk.
Bø, Bente Puntervold (2005). The role of social policy formation in social work. gjesteforelesning sosialarbeiderutdanningen. Augsburg College, School of Social Work.
Bø, Bente Puntervold (2005). Immigration policy in Norway and Europe - present trends and tentions. gjesteforelsning masterutd. i sosialt arbeid. Universisty of Minnesota, School of Social Work.
Bø, Bente Puntervold (2005). Family policy in Norway. gjesteforelesning. Augsburg College.
Bø, Bente Puntervold (2005). Norsk innvandrings- og flyktningpolitikk. 3 timers forelsesning sosialarbeiderutdanningen. Diakonhjemmets Høgskolesenter.
Bø, Bente Puntervold (2005). Innvandrerungdom i barnevernet. konferanse for ansatte i barnevernet, Oslo kommune. Barne- og familieetaten, Oslo kommune.
Bø, Bente Puntervold (2005). Innvandrings- og asylpolitikken: Moralske og rettslige dilemmaer. gjesteforelsning. Politihøgskolen i Oslo.
Bø, Bente Puntervold (2005). Statistisk diskriminering i visumpolitikken. forelesning for juridiske studenter. Juss-Buss, Universitetet i Oslo.
Bø, Bente Puntervold (2005). Flerkulturell kompetanse i barnevernet. Fagkonferanse for ledere ved statlige barnevernsinstitusjoner. Direktoratet for barn, ungdom og familie (BUF-dir).
Slagsvold, Marit;Johannessen, Asbjørn;Dahl, Espen;Markussen, Line;Lødemel, Ivar;Halvorsen, Knut;Bø, Bente Puntervold;Kjørstad, Monica;Naper, Sille Ohrem (2005). Fattigdom i rike Norge. Forskningstorget 2005.
Bø, Bente Puntervold (2004). Innvandrerungdom på barneverninstitusjon. Formidlingskonferanse Velferdsforskning. Norges forskningsråd.
Bø, Bente Puntervold (2004). Innvandrerungdom på barnverninstitusjon. Minoritetsungdom i barnevernet. Norges forskningsråd.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (mobile): +47 901 11 003
Visiting address: Falbes gate 5, Oslo, FG100